Opetusalan Ammattijärjestö

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuksen opettajat työskentelevät pääasiassa päiväkodeissa, mutta myös esiopetusryhmissä kouluissa.
Varhaiskasvatuslaki korostaa pedagogiikan merkitystä ja samalla opettajan pedagogista vastuuta. Kokonaisvastuu lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä on opettajalla. Päiväkodin varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi.
 
Varhaiskasvatuksen opettajat ovat yleisesti opettajina myös esiopetuksessa, jota annetaan joko päiväkodissa tai koulussa. Esiopetuksessa opettaja vastaa paikallisen opetussuunnitelman toteuttamisesta ja mahdollisesta lapsikohtaisista suunnitelmista.
 
Opettajan työ varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa edellyttää vankkaa kasvatuksen, varhaisen kehityksen ja oppimisen sekä varhaispedagogiikan asiantuntemusta. Henkilökohtaisen soveltuvuuden lisäksi työ edellyttää korkeatasoista teoreettista koulutusta sekä vankkoja menetelmällisiä taitoja.
 
Varhaiskasvatuksen opettajan työssä keskeisiä työvälineitä ovat muun muassa ilmaisu- ja taidekasvatuksen monipuolinen osaaminen sekä sitoutuneisuus ja herkkyys toiminnassa eri-ikäisten lasten kanssa. Varhaiskasvatuksessa opettajan tehtävä on virittää, tukea ja ohjata ja kehittää lapsen ja lapsiryhmän leikkiä. Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen antama vahva tutkimustietoon perustuva teoreettinen ja käytännön osaaminen luovat perustan laadukkaan ja monipuolisen varhaiskasvatus- ja esiopetustoiminnan toteuttamiselle.
 
Erityisopettaja varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
 
Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat varhaiserityiskasvatuksen asiaintuntijoita. Varhaiskasvatuslaki edellyttää, että kunnassa on lasten varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta vastaavasti varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja.
  
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa erityisopettajat työskentelevät erityisopettajina lapsiryhmissä, joissa lapsilla on kehitykseen ja oppimiseen liittyviä tuen tarpeita.
Erityisopettaja voi olla myös yhden tai useamman päiväkodin yhteinen tai hän voi työskennellä kunnan tai alueen konsultoivana erityisopettajana.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajia työskentelee myös esiopetuksessa, sairaalaopetuksessa ja varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijoina erilaisissa varhaiserityiskasvatuksen suunnittelu-, kehittämis- ja hallintotehtävissä.
  
Päiväkodin johtaja
 
Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodilla pitää olla toiminnasta vastaava johtaja. Päiväkodin johtajan pääasiallisiin tehtäväalueisiin kuuluvat oman varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnan johtaminen, pedagogisen työn kehittäminen, varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen sekä asiakasyhteistyön johtaminen. Tehtäviin kuuluu oman yksikön toimintaa ja henkilöstöä koskeva esimiestyö, päätöksenteko ja päätöksenteon valmistelu sekä turvallisuusjohtaminen, sekä yhteistyö eri tahojen kanssa.
          
null