Opetusalan Ammattijärjestö

Yliopistojen opetushenkilöstö

Tällä sivulla:

Yleistä

Yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnan kelpoisuusvaatimuksista ja valintamenettelystä määrätään tarkemmin yliopistojen omissa johtosäännöissä ja ne voivat vaihdella hieman yliopistoittain.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään yliopiston henkilöstöltä vaadittavasta suomen ja ruotsin kielen taidosta. Professorien tehtävistä, valinnasta ja arvonimestä on säädetty yliopistolaissa.

Yliopistojen johtosäännöissä on yleensä ensin määritelty yleiset kelpoisuusvaatimukset, joissa tehtävään valittavalta edellytetään sellaista koulutusta, kokemusta ja muiden kuin kotimaisten kielten taitoa kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Nämä edellytykset määritellään kunkin tehtävän osalta ennen kuin tehtävää ryhdytään täyttämään.

Yliopisto-opettaja

Yliopisto-opettajan tehtävissä edellytetään johtosääntöjen mukaan pääsääntöisesti soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kokemusta opetustyöstä tai hyvää opetustaitoa. Erityisesti arvostetaan pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti.

Tehtävien täyttämiseen voi liittyä myös opetusnäytteen antaminen.

Yliopistonlehtori

Yliopistonlehtorin tehtävissä valittavalta edellytetään johtosääntöjen mukaan soveltuvaa tohtorintutkintoa sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Esimerkiksi Helsingin yliopiston johtosäännössä yliopistonlehtorin tehtäviin hakeneiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa. Lisäksi huomioidaan opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia sekä muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte.

Riippuen siitä, onko yliopistonlehtorin tehtävä opetus- tai tutkimuspainotteinen, voidaan tehtävän valintakriteerejä painottaa eri tavalla.

Pedagoginen koulutus

Pedagogista koulutusta yliopistojen opetustehtävissä ei vielä vaadita, mutta tilanne on muuttumassa.

Jyväskylän yliopistossa uusilta professorin, yliopistonlehtorin, yliopistotutkijan ja yliopistonopettajan tehtävään valituilta aletaan edellyttää yliopistopedagogisten tai niihin rinnastettavien opintojen suorittamista. Tehtävään valitun tulee suorittaa opinnot kahden vuoden kuluessa, jollei hänellä ole niitä suoritettuna työsuhteen alkaessa. Muutos koskee työntekijöitä, jotka on otettu työsuhteeseen toistaiseksi tai vähintään viiden vuoden määräajaksi ja joiden työsuhde alkaa 1.8.2012 tai sen jälkeen. Myös Oulussa on tehty vastaavanlainen kirjaus.

null