Opetusalan Ammattijärjestö

Korkea-asteen koulutus

Tällä sivulla:

Korkeakoulujärjestelmä rakentuu yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Yliopistojen koulutuksen lähtökohtana on tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva ylin opetus. Ammattikorkeakoulujen koulutus on käytännönläheistä ja työelämän tarpeita vastaavaa.

Molemmissa korkeakoulumuodossa voi suorittaa alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja sekä yliopistoissa myös tieteellisiä jatkotutkintoja (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot).

Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakoulut (AMK) ovat luonteeltaan pääosin monialaisia ja alueellisia korkeakouluja, joiden toiminnassa korostuu yhteys työelämään ja alueelliseen kehittämiseen.

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ja tukea alueen kehitystä, elinkeinoja ja työelämää.

Ammattikorkeakoulututkinnon (alempi) suorittaminen kestää 3,5 - 4,5 vuotta ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 1-2,5 vuotta. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintoihin pääsyn edellytyksenä on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva tutkinto. Lisäksi alalta on oltava noin kolmen vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ammattikorkeakoulusta valmistutaan ammatillisiin asiantuntijatehtäviin.

Ammattikorkeakoulut antavat ja kehittävät aikuis­koulutusta työelämäosaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi ammattikorkeakouluissa järjestetään ammatillista opettajankoulutusta.

Yliopistot eli tiede- ja taidekorkeakoulut

Yliopistojen perustehtävänä on harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta. Yliopistot toimivat vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa ja edistävät tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Yliopistoissa voi suorittaa alempia (kandidaatti) ja ylempiä (maisteri) korkeakoulututkintoja sekä tieteellisiä jatkotutkintoja, joita ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Poikkeuksena ovat lääketieteelliset alat, joissa lisensiaatin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto.

Kaksiportaisessa tutkintojärjestelmässä opiskelijat suorittavat ensin alemman korkeakoulututkinnon ja jatkavat sen jälkeen ylempään korkeakoulututkintoon. Kandidaatin tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on kolme vuotta ja maisteritutkinnon osalta kaksi vuotta.

Uusimuotoiset yliopistot aloittivat toimintansa 1.1.2010. Yliopistolain mukaisesti yliopistot ovat joko itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiölain mukaisia yksityisoikeudellisia säätiöitä.

null