Opetusalan Ammattijärjestö

Koulutusastekohtaiset lait ja asetukset

Varhaiskasvatuslaki 540/2018

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

Asetus lasten päivähoidosta 239/1973
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730239

Aiemmat varhaiskasvatuksen kelpoisuussäädökset 

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050272

Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 608/2005 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050608

Muu koulutussektori

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986

Perusopetuslaki 21.8.1998/628
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Perusopetusasetus 20.11.1998/852
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Lukiolaki 21.8.1998/629
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629

Lukioasetus 6.11.1998/810
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980810

Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980630

Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980811

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980631

Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 6.11.1998/812
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980812

Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980632

Asetus vapaasta sivistystyöstä 6.11.1998/805
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980805

Laki taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980633

Asetus taiteen perusopetuksesta 6.11.1998/813
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980813

Ammattikorkeakoululaki 932/2014
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140932

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141129

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/lait_ja_saeaedoekset/liitteet/sk20141457.pdf 

Yliopistolaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090558

Valtioneuvoston asetus yliopistoista
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090770

 

null

Lisää aiheesta

Opettajan työ

Tutustu myös

Lait ja asetukset