Opetusalan Ammattijärjestö

Lisää lastentarhanopettajia vastaamaan varhaiskasvatuksen laadusta

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuslaissa määritellään toiminnalle vaativat tavoitteet.

Laissa edellytetään lisäksi, että jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Lain mukaan suunnitelman laadinnasta vastaa lastentarhanopettajakelpoinen henkilö.  Siksi varhaiskasvatukseksi määritellyssä toiminnassa tulee OAJ:n näkemyksen mukaan aina olla opettaja.

Lue lisää:  

Lastentarhanopettaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja ovat varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen ammattilaisia, jotka tukevat lapsen hyvinvointia, kasvua, kehitystä ja oppimista kokonaisvaltaisesti.

Jokaisella lapsella tulee olla päiväkodissa mahdollisuus osallistua opettajan suunnittelemaan ja ohjaamaan pedagogiseen toimintaan, jossa lapsia yksilöllisesti ja ryhmänä ohjataan ja rohkaistaan: 

  • kokemaan elämyksiä, innostumaan, ihmettelemään ja oppimaan
     
  • kokeilemaan ja kehittämään taitojaan mm. leikin, kuvataiteen, musiikin, liikunnan, draaman, käsitöiden, kirjallisuuden ja äidinkielen, viestinnän sekä matematiikan parissa

Tutkimuksissa on todettu, että mitä korkeampi kasvattajan koulutus on, sitä herkempi ja sitoutuneempi hän on vuorovaikutukseen lapsen kanssa ja sen paremmat ovat oppimistulokset. Korkeammin koulutettujen tiedetään olevan sitoutuneempia positiiviseen opettaja‒lapsi -vuorovaikutukseen, joka sisältää kehumista, tukemista, kyselyä ja herkkyyttä lapsen aloitteisiin sekä myös havaitsevan kiusaamisen vähemmin koulutettuja herkemmin. Hyvin koulutettu opettaja osaa kehittää toimintaa integroimalla toimintaan leikin kautta oppimista.

Lasten päivähoitoasetuksen mukaan päiväkodissa tulee vähintään joka kolmannella hoito- ja kasvatustehtävissä toimivalla olla lastentarhanopettajan kelpoisuus. Varhaiskasvatuksen säädökset eivät siten siis kuitenkaan takaa, että päiväkodin jokaisessa lapsiryhmässä on opettaja.

OAJ:n mielestä tilanne tulee korjata uudistamalla henkilöstöä koskevat säännökset lain uudistamisen toisessa vaiheessa. Varhaiskasvatuksen laadun parantamiseksi lastentarhanopettajien osuutta varhaiskasvatuksen henkilöstöstä tulee lisätä. Päiväkoteihin tarvitaan lisää myös varhaiskasvatuksen erityisopettajia. Kansainvälisten suositusten mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstöstä lastentarhanopettajien osuuden pitäisi olla vähintään puolet.

Lue lisää: 

Lue lisää OAJ:n sivuilta:

 

null