Opetusalan Ammattijärjestö

Opintojen joustavuus

Joustava perusopetus

Joustavan perusopetuksen avulla pyritään ehkäisemään perusopetuksen keskeyttämistä ja syrjäytymistä. Koulutuksen järjestäjä voi päättää joustavan perusopetuksen tarjoamisesta. Sitä voidaan järjestää pienryhmäkohtaisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä.

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Joissakin tilanteissa kuten esimerkiksi oppilaan vammautuessa tai sairastuessa vakavasti opinnoissa voi edetä muutoin kuin vuosiluokkiin jaetun oppimäärän mukaisesti. Tällöin menettelystä päätetään opetussuunnitelmassa, jossa on määritelty oppilaalta edellytettävät tiedot ja taidot, jotta hän voi aloittaa tietyn uuden opintokokonaisuuden opiskelun. Vuosiluokkiin sitomaton järjestely voi koskea kaikkia koulun oppilaita, tiettyjen vuosiluokkien/opetusryhmien oppilaita tai yksittäisiä koulussa opiskelevia oppilaita. Kyse ei ole vain erityisopetukseen otetuille ja siirretyille oppilaille tarkoitetuista opetusjärjestelyistä.
Lue lisää oppilaan arvioinnista OPH:n sivuilta

Pidennetty oppivelvollisuus

Jos lapsi ei sairauden tai vamman vuoksi pysty saavuttamaan yhdeksässä vuodessa perusopetukselle säädettyjä tavoitteita, oppivelvollisuus alkaa vuotta perusopetuslaissa säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään yleensä ennen oppivelvollisuusiän alkamista.

Toiminta-alueittain opiskelu

Vaikeimmin kehitysvammaisten tai muulla tavoin vammaisen tai vakavasti sairaan oppilaan opetus voidaan järjestää oppiaineiden sijaan toiminta-alueittain.  Toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. Toiminta-alueet voivat sisältää yksittäisen oppiaineen sisältöjä ja tavoitteita. Toiminta-alueittain opiskelusta päätetään erityisen tuen päätöksessä.

null