Opetusalan Ammattijärjestö

Päiväkotien lapsiryhmät

Varhaiskasvatuslaissa määritellään lapsiryhmälle enimmäiskoko. Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävässä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Varhaiskasvatuksen ryhmät tulee muodostaa ja tilojen suunnittelu ja käyttö järjestää siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Ryhmäkokoa koskevan säännöksen lisäksi sovelletaan päivähoitoasetuksen 239/1973 6 §:ää lasten ja henkilöstön välisestä suhdeluvusta ja siitä poikkeamisesta.

Lasten ja henkilöstön välisen suhdeluvun mitoitukset osapäiväisessä ja kokopäiväisessä toiminnassa on säädetty päivähoitoasetuksessa erilaisiksi. Jos lapsi on yli viisi tuntia päivittäin päiväkotitoiminnassa, mitoitus on kolme vuotta täyttäneillä lapsilla 7 lasta yhtä opettajaa tai hoitajaa kohden. Enintään viisi tuntia päivittäin päiväkodin toimintaan osallistuvia lapsia voi yhtä opettajaa tai hoitajaa kohden olla 13. Alle kolmevuotiaita lapsia voi yhtä hoito- ja kasvatustehtävässä toimivaa kohden olla neljä.

Pääministeri Sipilän hallitus päätti kohdentaa mittavia leikkauksia lasten varhaiskasvatukseen. Hallitus muutti asetusta lasten päivähoidosta siten, että päiväkodissa yhtä hoito- ja kasvatustehtävässä toimivaa työntekijää kohden voi 1.8.2016 alkaen olla seitsemän sijaan kahdeksan kolme vuotta täyttänyttä lasta.

Eduskunta päätti lisäksi, että samaan aikaan lasten oikeutta varhaiskasvatukseen rajataan 20  viikkotuntiin. Tätä viikkotuntimäärää laajempaan varhaiskasvatukseen on lapsella lakisääteinen oikeus vain, jos siihen on perusteet huoltajien työ- tai opiskelutilanteen vuoksi taikka jos se on perusteltavissa lapsen tai huoltajien erityistarpeiden kautta.

Viime kädessä kunnat päättävät itse missä laajuudessa toteuttavat lapsiryhmien kokojen kasvattamista ja lasten varhaiskasvatusoikeuden rajaamista. Monet kunnat ovat päättäneet, etteivät ota käyttöön näitä varhaiskasvatuksen laatua heikentäviä uusia säännöksiä.

OAJ:n mielestä lasten oikeutta varhaiskasvatukseen ei tule rajoittaa eikä lasten määrää ryhmissä kasvattaa. OAJ muistuttaa, että YK:n lapsen oikeuksien komitea suositteli (2011) Suomelle, että päiväkotien ryhmäkokoja pienennetään ja henkilöstöä lisätään ja huoltajien tietoisuutta varhaiskasvatuksen merkityksestä vahvistetaan.

Lue lisää:

null