Opetusalan Ammattijärjestö

Taiteen perusopetuksen koulutus

Taiteen perusopetuksen lähtökohtana on ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävä eri taiteenalojen opetus. Koulutus kehittää oppilaan valmiuksia ilmaista itseään sekä antaa mahdollisuuden hakeutua jatkossa asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Taiteen perusopetus on oma koulutusmuotonsa, joka on tavoitteellista ja vuosittain tasolta toiselle etenevää koulutusta. Taiteen perusopetusta annetaan laajana ja yleisenä oppimääränä. Koulutusta järjestetään arkkitehtuurin, audiovisuaalisen taiteen, kuvataiteen, käsityön, musiikin, sanataiteen, sirkustaiteen ja tanssin alueilla.

Asianomainen ministeriö voi myöntää kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan järjestää taiteen perusopetusta. Koulutusta järjestetään musiikkioppilaitoksissa sekä muissa taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa tai muulla tavoin.
 

null