Opetusalan Ammattijärjestö

Tutkimuksia koulutuksen vaikuttavuudesta

Yleisesti hyväksytyn käsityksen mukaan koulutus edistää paitsi yksilöiden myös koko yhteiskunnan taloudellista menestystä. Koulutusinvestointien myönteisen vaikutusten todentaminen varsinkin koko yhteiskunnan tasolla on osoittautunut haastavaksi tehtäväksi. Koulutusinvestointien makrotaloudellisia vaikutuksia koskeva tutkimus on 2000-luvun alun jälkeen ollut varsin vähäistä, vaikka politiikan tueksi tarvittava tutkimustieto koulutusinvestointien talouskasvua kiihdyttävästä vaikutuksesta olisi nyt tarpeellisempaa kuin koskaan.

Tälle sivulle on koottu suomalaisia ja kansainvälisiä tutkimustuloksia koulutusinvestointien hyödyistä yksilölle ja koko yhteiskunnalle tai koulutukseen kohdistuneiden resurssileikkausten haitallisista vaikutuksista. Aineistoa voi hyödyntää koulutuksen puolustamisessa resurssileikkauksia vastaan.

Linkkilistaa pyritään päivittämään uusimmilla aiheeseen liittyvillä tutkimuksilla. Linkkiehdotuksia voi lähettää osoitteeseen mika.vaisanen(at)oaj.fi

Koulutukseen kohdistuneiden leikkausten vaikutukset

Laman lapset – talouslaman vaikutukset lasten myöhempään selviytymiseen. Hankkeessa tutkitaan 1990-luvun laman vaikutuksia lasten myöhempään sairastavuuteen, palveluiden käyttöön ja yhteiskuntaan integroitumiseen. Hankkeessa on tähän mennessä ilmestynyt artikkeli, jonka mukaan mm. leikkaukset ja opettajan motivaation aleneminen ennustavat lapsen myöhempää psykiatristen palvelujen tarvetta.
Lue lisää: Economic Recession, Teacher-Reported Cuts to School Resources, and Children's Economic and Psychiatric Problems in Young Adulthood

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy

Tieto- ja arviointikatsauksessa kuvataan lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä ja vähentäviä politiikkatoimia ja kootaan yhteen olemassa olevaa tutkimustietoa niiden vaikuttavuudesta. Peruskoulun oppilashuolto ja oppilaanohjaus ovat merkittävässä roolissa syrjäytymisen ehkäisyssä.
Lue lisää:  Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä?

Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua?

Valtiovarainministeriö kutsui emeritus professori Jorma Sipilän ja professori Eva Österbackan selvityshenkilöiksi arvioimaan, missä määrin on perusteita tarkastella perheitä ja lapsia tukevia palveluja sosiaalisina investointeina, joihin panostamalla voidaan välttää suurempia julkisia kustannuksia korjaavista toimenpiteistä.
Kansainvälisen tutkimuksen valossa lasten ja nuorten ongelmien ehkäiseminen on miltei aina tuloksellista ja taloudellisesti kannattavaa. Ongelmien ehkäisemisen keinoista lasten kouluvalmiuksien tukeminen nousee vahvimmin esille. Varhaiskasvatuksen kustannusvaikuttavuus on tulosten mukaan hyvin korkea erityisesti huono-osaisten perheiden kohdalla.
Lue lisää: Enemmän ehkäisyä, vähemmän korjailua?

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät?

Ennaltaehkäisevän työn hintaa verrattuna korjaavien palvelujen hintaan ks myös: Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp: Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? (LSKL & THL 2013)
Lue lisää: Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät?

Varhaiskasvatuksen taloudelliset vaikutukset yhteiskunnassa

James Heckmanin tutkimukset varhaiskasvatuksen taloudellisista vaikutuksista yhteiskunnassa. Yhden dollarin investointi varhaiskasvatukseen tuo 7 dollarin hyödyn yhteiskunnalle.
Lue lisää: Invest in Early Childhood Development: Reduce Deficits, Strengthen the Economy

Varhaiskasvatuksen laajoista sosiaalisista ja taloudellisista hyödyistä OECD:n Early Childhood Education and Care -sivustosta.
Lue lisää: Early Childhood Education and Care - Home

Koulutuksen hyödyistä yhteiskunnalle ja yksilölle

Olemassa oleva tietopohja viittaa siihen, että koulutus on yhteiskunnan kannalta tuottava investointi, mutta Euroopan komission teettämät laskelmat perustuvat vuoden 1990 tilanteeseen. Laskelmien päivittäminen sekä täydentäminen näiltä osin olisi varsin tarpeellista. Mistä talouskasvu syntyy, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 214), 2005 s. 89 - 103.
Lue lisää: Mistä talouskasvu syntyy? (pdf)

Sijoitukset koulutukseen kannattavat ja paremmilla resursseilla nostetaan koulutuksen laatua oppimistuloksilla mitattuna.  Myös taloudellinen kasvu on tutkimustulosten mukaan ollut korkeampaa niissä maissa, joissa perusopetuksen aikaiset oppimistulokset ovat olleet parempia. Najat Ouakrim-Soivio, Aija Rinkinen & Tommi Karjalainen (toim.): Tulevaisuuden peruskoulu, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 8:2015 s. 54 - 57.
Lue lisää: Tulevaisuuden peruskoulu

Koulutuksen taloustieteessä on tutkittu varsin paljon koulutuksen vaikutuksia yksilön myöhempään tulotasoon (esim. Kristian Koerselman & Roope Uusitalo: The risk and return of human capital investments.
Lue lisää: The risk and return of human capital investments

Koulutuksen ei-rahallisia vaikutuksia yksilön elämään (mm. työssä viihtymiseen, työllisyyteen, päätöksentekokykyyn jne.) mm. Journal of Economic Perspectives: Vol. 25 No. 1 Priceless: The Nonpecuniary Benefits of Schooling.
Lue lisää: Priceless: The Nonpecuniary Benefits of Schooling

Luokkakoon vaikutus

Ruotsalaiseen aineistoon perustuvat tutkimuksen mukaan pienemmällä luokkakoolla on vaikutusta oppilaan kognitiivisiin ja ei-kognitiivisiin kykyihin ja se parantaa oppimistuloksia. Pienellä luokkakoolla on vaikutuksia myös opintojen loppuunsaattamiseen sekä ansioihin myöhemmällä iällä. Long-Term Effects of Class Size, The Quarterly Journal of Economics (2013) 128 (1).
Lue lisää: Long-Term Effects of Class Size

Kansainvälisten tutkimustulosten mukaan pienistä opetusryhmistä saatavat hyödyt ovat suurempia kuin niistä aiheutuneet kustannukset. Tutustu Najat Ouakrim-Soivio, Aija Rinkinen & Tommi Karjalainen (toim.): Tulevaisuuden peruskoulu, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 8:2015  s. 52
Lue lisää: Tulevaisuuden peruskoulu

Opettajat Suomessa

Tietoja opettajien lukumääristä, pätevyyksistä, ikärakenteesta ym.
Lue lisää: Opettajat Suomessa 2013

Koulutuksen tilastollinen vuosikirja

Laaja tilastollinen kuvaus koko suomalaisen koulutusjärjestelmän tilasta ja suunnasta esiopetuksesta korkea-asteen koulutukseen.
Lue lisää: Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2014

Kansainvälistä vertailutietoa opetuksesta ja opettajista

Lue lisää: Education at the Glance 2016

Tutkimus varhaiskasvatuksen vaikutuksista

Lue lisää: Birth-to-age-five early childhood education produces high returns.
 

 

oaj/tulostusnakyma