Opetusalan Ammattijärjestö

Työsuojelukoulutus (kaikki sopimusalat)

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSIT
22.–23.8.2018, ryhmä 1/2018, osa 2 (täynnä)
13.–14.9.2018, ryhmä 2/2018, osa 2 (täynnä)
11.–12.10.2018, ryhmä 3/2018, osa 1 (ilmoittautuminen käynnissä)
 
Työsuojelun peruskurssin -opintokokonaisuuteen sisältyy kolme lähiopetusjaksoa sekä erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä. Koulutuksen tavoitteena on, että työsuojelun yhteistoimintahenkilö ymmärtää vuorovaikutuksen, työsuojelun ja yhteistoiminnan merkityksen työpaikan arjessa.
 
Koulutuksessa opastamme tiedon hankkimisessa, annamme tukea ja uusia valmiuksia hoitaa yhteistoimintatehtävää. Kertaamme perustietoja työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä säännöksistä, laeista, sopimuksista ja suosituksista. 

Kohderyhmä
Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö: työsuoje­luvaltuutettu, työsuojelun 1. ja 2. varavaltuutetut, työsuojeluasiamiehet, työsuojelutoimikun­nan tai vastaavan paikalli­sen yhteistoimintaelimen jäsenet ja varajäsenet.

Ilmoittautuminen
Syksyn 3/2018 kurssille ilmoittautuminen on käynnissä OAJ:n verkkosivuilla.  Ensimmäiset osat ovat avoin haku- koulutuksia, joihin hakeudutaan itse.
Koulutuksen 2. ja 3. osaan OAJ lähettää kutsun.
 
TYÖSUOJELUN TÄYDENNYSKURSSI
10.-11.12.2018, Helsinki

Koulutuksen tavoitteena on syventää ja täydentää peruskurssilta opittuja asioita sekä vahvistaa työsuojelutoimijoiden asiantuntijaroolia ja osaamista työelämän laatua, tuloksellisuutta ja työsuojelun yhteistoimintaa koskevissa asioissa. Koulutus sisältää yhteistoiminnallisia osuuksia. 

Kohderyhmä
Työsuojelun peruskurssin käyneet työsuojelutoimijat
 
Ilmoittautuminen
Työsuojelun täydennyskurssin ilmoittautuminen alkaa OAJ:n sivuilla 1.6.2018.

TYÖSUOJELUN NEUVOTTELUPÄIVÄT  
14.–15.11.2018, Helsinki 
Koulutuksessa täydennetään peruskurssilla hankittuja tietoja ja käsitellään työpaikkakohtaisia haasteita ja hyviä toimintatapoja. Autamme soveltamaan työsuojelukoulutuksessa opittuja asioita omassa työsuojelutehtävässä. 

Kohderyhmä
Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstä (pienet ja keskisuuret organisaatiot)

Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat neuvottelupäiviin.
 
Lisätietoa työsuojelukoulutuksista 
Työturvallisuuskeskuksen kurssitarjonnan löydät www.ttk.fi. Työturvallisuuskeskuksen 5-päiväinen peruskurssi vastaa OAJ:n työsuojelun peruskurssia. Ilmoita OAJ:hin koulutustiimi@oaj.fi, jos olet suorittanut TKK:n peruskurssin. Merkitsemme sinut OAJ:n koulutusrekisteriin peruskurssin käyneeksi ja saat jatkossa kutsuja OAJ:n työsuojelun neuvottelupäiville.

Palkallinen virkavapaus/työloma
Koulutukseen osallistumista varten anotaan palkallista virkavapautta/työlomaa, kts. koulutusohje. KT Kuntatyönantajat on hyväksynyt työsuojelukoulutuksen palkalliseksi koulutukseksi yleiskirjeellä 13/2016. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on hyväksynyt koulutuksen palkalliseksi koulutukseksi. Valtion sopimusalalla asiasta on puolestaan sovittu ammattiyhdistyskoulutussopimuksessa.

Avaintyönantajat AVAINTAn (entinen PTY) osalta palkallisuutta voi perustella vedoten lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (20.1.2006/44, 33 §). Laissa todetaan, että työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun oikeus saada koulutusta.
Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on mahdollisuus saada yhteistoimintatehtäviensä hoitamiseksi asianmukaista koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista ottaen huomioon heidän kokemuksensa ja aikaisemmin saamansa koulutus työsuojeluasioissa.
Työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun sekä varavaltuutetun on käsiteltävä koulutustarvetta ja -järjestelyjä kahden kuukauden kuluessa valinnasta. Koulutuksesta ei saa aiheutua kustannuksia eikä ansion menetystä työsuojeluvaltuutetulle eikä varavaltuutetulle. Kouluttamisen on tapahduttava työaikana, jollei 23 §:ssä säädetyn mukaisesti toisin sovita.

 
null