Opetusalan Ammattijärjestö

Työsuojelukoulutus

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI, kaikki sopimusalat
26.–27.10.2017 (osa 2)
Koulutuksen tavoitteena on, että työsuojelun yhteistoimintahenkilö ymmärtää vuorovaikutuksen, työsuojelun ja yhteistoiminnan merkityksen työpaikan arjessa. Opastamme tiedon hankkimisessa sekä annamme tukea ja uusia valmiuksia hoitaa yhteistoimintatehtävää. Kertaamme perustietoja työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä säännöksistä, laeista, sopimuksista ja suosituksista. Opintoihin sisältyy kolme lähiopetusjaksoa sekä erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä.

Kohderyhmä
Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö: työsuoje­luvaltuutettu, työsuojelun 1. ja 2. varavaltuutetut, työsuojeluasiamiehet, työsuojelutoimikun­nan tai vastaavan paikalli­sen yhteistoimintaelimen jäsenet ja varajäsenet.

Ilmoittautuminen
Kevään 2017 avoin haku- kursseille voi ilmoittautua OAJ:n verkkosivuilla. Ensimmäiset osat ovat avoin haku- koulutuksia, joihin hakeudutaan itse. Muihin koulutuksen osiin OAJ lähettää kutsun.

TYÖSUOJELUN NEUVOTTELUPÄIVÄT  
28.–29.11.2017
Neuvottelupäivillä täydennetään peruskurssilla hankittuja tietoja. Autamme soveltamaan työsuojelukoulutuksessa opittuja asioita omassa työsuojelutehtävässä. Koulutuksessa käsitellään työpaikkakohtaisia haasteita ja hyviä toimintatapoja.

Kohderyhmä
Työsuojelutoimijat (pienet ja keskisuuret organisaatiot), kaikki sopimusalat

Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat neuvottelupäiviin.
 
TYÖSUOJELUN TÄYDENNYSKURSSI 18.–19.5.2017
Koulutuksen tavoitteena on syventää ja täydentää opittuja tietoja sekä vahvistaa työsuojelutoimijoiden asiantuntijaroolia ja osaamista työelämän laatua, tuloksellisuutta ja työsuojelun yhteistoimintaa koskevissa asioissa. Koulutus sisältää yhteistoiminnallisia osuuksia.
 
Kohderyhmä
Työsuojelun peruskurssin käyneet työsuojelutoimijat.

Ilmoittautuminen
Työsuojelun täydennyskurssi on avoin haku -koulutusta, johon hakeudutaan itse.
 
Lisätietoa työsuojelukoulutuksista 
Työturvallisuuskeskuksen kurssitarjonnan löydät www.ttk.fi. Työturvallisuuskeskuksen 5-päiväinen peruskurssi vastaa OAJ:n työsuojelun peruskurssia. Ilmoita OAJ:hin koulutustiimi@oaj.fi, jos olet suorittanut TKK:n peruskurssin. Merkitsemme sinut OAJ:n koulutusrekisteriin peruskurssin käyneeksi ja saat jatkossa kutsuja OAJ:n työsuojelun neuvottelupäiville.

Palkallinen virkavapaus/työloma
Koulutukseen osallistumista varten anotaan palkallista virkavapautta/työlomaa, kts. koulutusohje. KT Kuntatyönantajat on hyväksynyt työsuojelukoulutuksen palkalliseksi koulutukseksi yleiskirjeellä 18/2013. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on hyväksynyt koulutuksen palkalliseksi koulutukseksi. Valtion sopimusalalla asiasta on puolestaan sovittu ammattiyhdistyskoulutussopimuksessa.

Avaintyönantajat AVAINTAn (entinen PTY) osalta palkallisuutta voi perustella vedoten lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (20.1.2006/44, 33 §). Laissa todetaan, että työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun oikeus saada koulutusta.
Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on mahdollisuus saada yhteistoimintatehtäviensä hoitamiseksi asianmukaista koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista ottaen huomioon heidän kokemuksensa ja aikaisemmin saamansa koulutus työsuojeluasioissa.
Työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun sekä varavaltuutetun on käsiteltävä koulutustarvetta ja -järjestelyjä kahden kuukauden kuluessa valinnasta. Koulutuksesta ei saa aiheutua kustannuksia eikä ansion menetystä työsuojeluvaltuutetulle eikä varavaltuutetulle. Kouluttamisen on tapahduttava työaikana, jollei 23 §:ssä säädetyn mukaisesti toisin sovita.

 
null