Opetusalan Ammattijärjestö

Varhaiskasvatuslaki

Varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.8.2015. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. 

Laki määrittää Opetushallituksen varhaiskasvatusta ohjaavaksi asiantuntijavirastoksi. Sen tehtävänä on muun muassa laatia valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Perusteiden pohjalta paikallisella tasolla on tehtävä omat varhaiskasvatussuunnitelmat.

Lain mukaan jokaiselle päiväkodissa varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi. Suunnitelma tulee laatia myös perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laadintatyö on käynnissä Opetushallituksessa ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on määrä antaa vuoden 2016 syksyllä. Paikalliset suunnitelmat on otettava käyttöön viimeistään elokuussa 2017.

OAJ:n antamat lausunnot varhaiskasvatuslain ensimmäisen vaiheen valmistelussa

Varhaiskasvatuslain uudistamista jatkettava

Eduskunta varhaiskasvatuslaista päättäessään hyväksyi lausuman, jonka mukaan hallitus seuraa varhaiskasvatuslain kokonaisvaikutuksia, ja että lain toisen vaiheen valmistelun yhteydessä täsmennetään puuttuvia keskeisiä määritelmiä.

OAJ:n mielestä varhaiskasvatuslain ns. toisen vaiheen valmistelu tulee aloittaa pikaisesti ja ministeriön tulee arvioida perusteellisesti varhaiskasvatusta ja päivähoitoa koskevien lakimuutosten vaikutukset. Ilman nykytilan selvittämistä lain jatkovalmistelun pohja on puutteellinen. Lain uudistamisen toisessa vaiheessa on saatava selkeys muun muassa henkilöstön nimikkeisiin, kelpoisuuksiin, henkilöstörakenteisiin, erityisopetukseen, johtamiseen, ryhmäkokoon ja vuorohoitoon.

 

null