Opetusalan Ammattijärjestö

Uusi varhaiskasvatuslaki voimaan 1.9.2018

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. 
Varhaiskasvatuksesta säädetään varhaiskasvatuslaissa 540/2018 ja sen nojalla annetussa asetuksessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa varhaiskasvatuksen yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä lainsäädännön valmistelusta.
1.9.2018 voimaan tulleen lain myötä varhaiskasvatus on entistä vahvemmin osa suomalaista kasvatus- ja koulutusjärjestelmää.
Uusi varhaiskasvatuslaki vahvistaa pedagogiikkaa ja varhaiskasvatuksen laatua nostamalla päiväkotien henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä.
Päiväkotien henkilöstön erilaiset koulutustaustat tuottavat erilaista osaamista. Laissa säädetään päiväkodissa työskentelevän henkilöstön kelpoisuusvaatimukset varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, varhaiskasvatuksen sosionomin, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan ja päiväkodin johtajan tehtäviin. Jatkossa koulutuksen mukainen osaaminen hyödynnetään varhaiskasvatuksessa aiempaa tarkoituksenmukaisemmin, kun uudet kelpoisuusvaatimusten mukaiset tehtävänimikkeet otetaan käyttöön.
Koulutustason nostamiselle on laissa pitkä siirtymäaika. Vuodesta 2030 lähtien päiväkodeissa vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla korkeakoulututkinto. Yliopistokoulutuksen saaneita varhaiskasvatuksen opettajia on päiväkodeissa tulevaisuudessa nykyistä enemmän. Vuodesta 2030 päiväkodin johtajilta edellytetään kasvatustieteen maisterin tutkintoa. Siirtymäsäännöksin on turvattu lain voimaan tullessa kelpoisten henkilöiden kelpoisuuksien säilyminen nykyisiin tehtäviinsä.
Yliopistoihin riittävät varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen määrät
 
Päiväkotien henkilöstörakenteen kehittäminen ja osaamistason nosto edellyttää varhaiskasvatuksen opettajapulan korjaamista. OAJ on vaatinut, että yliopistoille tulee kohdentaa riittävä, pitkälle aikavälille ulottuva rahoitus varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen toteuttamiseksi määrällisesti riittävänä ja korkealaatuisena.
Kansalta tuki lakiesitykselle
​Kolme neljästä kannattaa sitä, että jokaiseen päiväkodin lapsiryhmään saadaan yliopistokoulutettu lastentarhanopettaja. Tämä kävi ilmi, kun OAJ ja Taloustutkimus selvittivät toukokuussa 2018, mitä suomalaiset ajattelevat varhaiskasvatuksesta ja esityksestä varhaiskasvatuslaiksi. Lue lisää täältä. 
Varhaiskasvatuslaissa vielä kehitettävää
 
OAJ:n mielestä lakia pitää vielä kehittää. Uusi laki ei riittävästi turvaa lapselle tukea silloin, kun lapsen on kasvu, kehitys ja oppiminen sitä vaatii. Myös päiväkotien ryhmäkokoihin vaikuttavat säännökset on korjattava ja lapsille taattava sopivan kokoiset, ikä- ja kehitystason mukaisen varhaiskasvatuksen turvaavat ryhmät. Keskeistä on määritellä nykyistä selkeämmin, mitä pedagoginen varhaiskasvatus tarkoittaa, ja sen toteutumisen reunaehdot.
null