Opetusalan Ammattijärjestö

Varhaiskasvatuslaki

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. 

Varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.8.2015. Laki määrittää Opetushallituksen varhaiskasvatusta ohjaavaksi asiantuntijavirastoksi. Opetushallitus päätti lokakuussa 2016 varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Varhaiskasvatuksen järjestäjien tuli ottaa perusteiden mukaiset paikalliset suunnitelmat käyttöön 1.8.2017 alkaen.

Lain mukaan jokaiselle päiväkodissa varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi. Suunnitelma tulee laatia myös perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatuslain uudistamista jatkettava

Varhaiskasvatuslaista päättäessään eduskunta hyväksyi lausuman, jonka mukaan hallitus seuraa varhaiskasvatuslain kokonaisvaikutuksia ja että lain toisen vaiheen valmistelun yhteydessä täsmennetään puuttuvia keskeisiä määritelmiä. Päivitetyn lain on määrä tulla voimaan 1.8.2018.

OAJ:n mielestä varhaiskasvatuslain jatkovalmistelu tulee aloittaa pikaisesti. Ministeriön ja päättäjien tulee arvioida perusteellisesti varhaiskasvatusta ja päivähoitoa koskevien lakimuutosten vaikutukset. Ilman nykytilan selvittämistä lain jatkovalmistelun pohja on puutteellinen. Lain uudistamisen toisessa vaiheessa on saatava selkeys muun muassa henkilöstön nimikkeisiin, kelpoisuuksiin, henkilöstörakenteisiin, erityisopetukseen, johtamiseen, ryhmäkokoon ja vuorohoitoon.

Varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatuslain kehittämiselle hyviä suuntaviivoja antaa kesäkuussa 2017 julkaistu Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta 2017–2030, opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama selvitys. 
Selvityksessä ehdotetaan toimia osallistumisasteen nostamiseksi sekä muutoksia päiväkotien henkilöstörakenteeseen ja henkilöstön kelpoisuuksiin. Esimerkiksi henkilöstöstä vähintään 40 prosentin pitäisi olla varhaiskasvatuksen opettajia. Yliopistossa koulutettujen varhaiskasvatuksen opettajien saatavuuden ja riittävyyden parantamiseksi ehdotetaan koulutusmäärien reilua lisäystä. Koulutusmäärien lisäykset ovat toteutumassa vuosille 2018–2021 osoitettavan erillisrahoituksen turvin.
Lue OKM:n tiedote koulutusmäärien lisäyksestä.
Julkaisuja varhaiskasvatuksesta

OAJ:n antamat lausunnot varhaiskasvatuslain ensimmäisen vaiheen valmistelussa

null