• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Varhaiskasvatuksen maksupolitiikka

15.03.2017 - 00.00 Näkemys
Kuvituskuva

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista.

Muusta kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta, leikkitoiminnasta, kerhoista ja avoimista palveluista kunta voi periä päättämänsä maksun. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksu ensimmäisen lapsen osalta on elokuusta 2018 lähtien enintään 289 euroa kuukaudessa. Alle 27 euron kuukausimaksua ei peritä. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta ja sitä seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Kokoaikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan vähintään 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta. Osa-aikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan alle 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain, saa kuukausimaksu olla enintään 60 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa viikoittain enemmän kuin 20 tuntia mutta alle 35 tuntia, kunnan pitää periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n mielestä

 • Kaikilla kolme vuotta täyttäneillä lapsilla tulisi olla oikeus maksuttomaan osa-aikaiseen päiväkotien toteuttamaan varhaiskasvatukseen. Uudistus tulisi toteuttaa ikäluokka kerrallaan.
 • Varhaiskasvatuksen maksut eivät saa olla este pedagogiseen varhaiskasvatukseen osallistumiselle.
 • Pedagogisen varhaiskasvatuksen määritelmä on selvennettävä ennen päätöksiä maksuttomasta varhaiskasvatuksesta.
 • Luovutaan kolme vuotta täyttäneiden lasten kotihoidontuesta ja ohjataan heidät pedagogiseen varhaiskasvatukseen.
 • Varhaiskasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi lapsen pitäisi olla varhaiskasvatuksessa ja mukana lapsiryhmän toiminnassa lapsen parhaana vireysaikana.
 • Lapsen varhaiskasvatusajasta pitäisi päättää pääsääntöisesti lukukausi tai toimikausi kerrallaan.
 • Laadukas varhaiskasvatus edellyttää säännöllisyyttä, jolloin se voi olla suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa korostuu pedagogiikka.
 • Tuntilaskutuksella ohjataan vanhempia pohtimaan lapsen varhaiskasvatuksen tarvetta hoitotarpeen ja maksujen näkökulmasta, eikä lapsen varhaiskasvatuksen, vertaisryhmässä tapahtuvan oppimisen näkökulmasta.
 • Maksujärjestelmällä ei saa heikentää säännöllisen, suunnitelmallisen, tavoitteellisen ja pedagogisen varhaiskasvatuksen osallistumista.
 • Maksujärjestelmällä ei saa tehdä lapsen päivästä ja viikkorytmistä katkonaista eikä johtaa tilanteeseen, jossa lapset joutuvat vaihtuviin ryhmiin.
 • Myös maksujärjestelmällä tule edistää lapsen oikeutta omaan turvalliseen lapsiryhmään, oppimisympäristöön, toverisuhteisiin, yhteiseen toimintaan ja pysyviin vuorovaikutussuhteisiin.
 • Maksupolitiikka ei saa aiheuttaa huoltajille kannustinloukkuja työelämään osallistumiseen tai opiskeluun.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016Varhaiskasvatusmaksut OKM:n sivuilla