• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koulutus ratkaisee: Opetusalalla elämäntyönä on tulevaisuus

05.10.2018 - 09.00 Näkemys
Kuvituskuva

Suomalaisen kasvatus- ja koulutusjärjestelmän laadun tae ovat opettajat ja laadukas johtaminen. Opettajat työskentelevät eri nimikkeillä kaikenikäisten oppijoiden kanssa päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja työpaikoilla.

Työnkuva vaihtelee koulutusasteen ja oppijoiden ikäkauden mukaan, mutta opettajan tehtävä on aina luonteeltaan asiantuntija- ja ihmissuhdetyötä. Opettajan keskeisiä tehtäviä ovat opettaminen, ohjaaminen, tuen antaminen, arviointi, oman alan ja opetuksen kehittäminen, monipuolinen yhteistyö sekä projekti- ja hanketyö.

Suomalaiseen opettajuuteen kuuluu sisäänrakennetusti opettajien vahva autonominen asema erilaisten pedagogisten ratkaisujen tekemisessä ja opetuksen käytännön toteuttamisessa, eikä opetusta juuri ulkoisesti valvota. Siksi järjestelmän laadun takeena ovat opettajien kelpoisuusvaatimukset ja korkealaatuinen opettajankoulutus. Opettajalla on laaja kasvatus- ja sivistystehtävä sekä yhteiskunnallinen vastuu, joihin vaaditaan vahvaa erityisasiantuntemusta. Siksi opettajan työtä ei voi korvata esimerkiksi ohjaajan tai koulunkäyntiavustajan työllä.

Opettajan työn osaamisvaatimukset muuttuvat jatkuvasti kiihtyvää tahtia. Toimintaympäristön kansainvälistyminen, digitalisaatio tai oppijoiden tuen tarpeen kasvu haastavat opettajien osaamisen. Sivistyksen, yhteiskunnan toimivuuden ja kilpailukyvyn kannalta on tärkeää huolehtia opettajien osaamisen ajantasaisuudesta. Tämä edellyttää niin opettajien peruskoulutuksen aktiivista kehittämistä kuin työssä olevien opettajien systemaattista ja jatkuvaa osaamisen kehittämistä työajalla läpi työuran. Vain opettajan ammatin arvostus ja vetovoima takaavat sen, että erinomaiset hakijat hakeutuvat alalle jatkossakin.

Ei riitä, että vain opettajien osaamisesta huolehditaan. Myös työnteon edellytysten on oltava kunnossa. Tämä tarkoittaa muun muassa tiiviin vuorovaikutuksen ja laadukkaan lähiopetuksen turvaavia opettaja–oppija-suhdelukuja, panostuksia laadukkaaseen johtamiseen, johtajien osaamiseen, johtamistyön resursointiin sekä satsauksia opetukseen soveltuviin tiloihin ja laadukkaisiin välineisiin. Nämä kaikki edellyttävät alan perusrahoituksen nostamista kestävälle tasolle.

Ratkaisu 33: Perustetaan kansallinen opettajarekisteri

Kansallinen opettajarekisteri mahdollistaa opettajien koulutustarpeen ajantasaisen ennakoinnin ja kertoo opetusalan alueellisen työvoimatarpeen. Rekisteri näyttää opettajien ja esimiesten uranaikaisen kouluttautumisen, varmistaa opiskeluympäristön turvallisuutta ja opetuksen laatua sekä lisää huoltajien tietoisuutta opettajan kelpoisuudesta. Kattava opettajatieto on välttämätöntä myös kasvatus- ja opetusalasta tehtävän tutkimuksen kannalta.

Ratkaisu 34: Kelpoisuusvaatimukset turvaavat opettajien ja esimiesten osaamista

Opettajien kelpoisuusvaatimukset on säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla, koska opettajien korkeatasoinen koulutus on keskeinen toiminnan laatutekijä. Myös varhaiskasvatuksen opettajien kelpoisuusvaatimus pitää nostaa maisteritutkintoon. Ammattioppilaitosten opettajien kelpoisuusvaatimukseksi on asetettava ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja ammattikorkeakoulujen opettajille vaatimukseksi pedagogiset opinnot. Esimiesten kelpoisuusvaatimuksia pitää vahvistaa sisältämään myös johtajaosaamista työnkuvaan kohdistuneiden muutosten vuoksi. Kelpoisuusvaatimukset on asetettava myös niille opettajaryhmille, joilla niitä ei vielä ole.

Ratkaisu 35: Osaamista on kehitettävä työuran alusta loppuun asti

Opettajien ja esimiesten koko uranaikaista osaamisen kehittymistä on vahvistettava. Jokaisella opettajalla ja esimiehellä pitää säännöllisesti käytävän kehityskeskustelun osana olla päivitettävä henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jossa huomioidaan koulutustarpeet ja ammatillisen osaamisen kehittämistarpeet. Osaamisen kehittämiseen on varattava myös riittävästi työaikaa. Työuransa aloittavien opettajien perehdyttämistä ja mentorointia pitää vahvistaa, ja nämä pitää aloittaa jo opintojen lopussa ennen siirtymistä työelämään.

Ratkaisu 36: Opettajankoulutuksen kehittämiseen perustettava pysyvä neuvottelukunta

Opettajankoulutusfoorumin työtä pitää jatkaa perustamalla valtakunnallinen opettajankoulutuksen neuvottelukunta. Opettajankoulutuksen kehittämistyön on oltava jatkuvaa vuoropuhelua. Yhteistyön koulujen ja oppilaitosten sekä opettajankoulutuksen välillä pitää vahvistua kiinteäksi osaksi opettajien perus- ja täydennyskoulutusta.

Ratkaisu 37: Opettajien oikeus tekemäänsä materiaaliin on turvattava

Kasvatus-, opetus- ja tutkimusalalle pitää päivittää opetus- ja kulttuuriministeriön mallisopimukset ja laatia opas tekijänoikeuksista sopimiseen. On myös selkiytettävä opettajien oikeutta tekemäänsä materiaaliin: tekijänoikeuksista on aina sovittava, eivätkä ne kuulu työnantajalle automaattisesti työ- tai virkasuhteen perusteella.

Eduskuntavaalit 2019: Tutustu ratkaisuehdotuksiimme!

Huomispäivän Suomea tehdään joka ikinen päivä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri maan. Tutustu 37 ratkaisuehdotukseemme ja tarkista oman vaalipiirisi opettajataustaiset ehdokkaat!

Koulutus ratkaisee