• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:ltä ehdotus perusopetukseen: Näin oppilaat voitaisiin tavoittaa avaamatta kouluja

27.04.2020 - 16.09 Näkemys
Kuvituskuva

OAJ:n mielestä peruskouluja ei pidä avata enää keväällä 2020 koulutyölle. Jatkamalla etäopiskelua saadaan lukuvuoden viimeisetkin kouluviikot käytettyä aktiiviseen opiskeluun. OAJ ehdottaa täsmätoimia, joilla jokainen oppilas voidaan tavoittaa turvallisesti.

Tällä viikolla valtiovalta tekee terveysviranomaisten näkemysten pohjalta päätöksiä kouluja ja oppilaitoksia koskevien rajoitusten mahdollisesta jatkosta.

Eniten päätökset vaikuttavat perusopetukseen, koska koulutuksen järjestäjille toisesta asteesta alkaen on myös normioloissa mahdollisuus perusopetusta joustavammin päättää siitä, miten opetus järjestetään.

Peruskoulujen avaamisen hyödyt pienempiä kuin haitat

OAJ:n mielestä perusopetuksessa olisi syytä jatkaa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi tehtyjä rajoituksia lukuvuoden loppuun asti. Koulujen avaamisesta saatavat kokonaishyödyt ovat OAJ:n mukaan vähäisemmät kuin haitta, joka seuraisi kouluyhteisön altistamisesta terveydelliseen riskiin.

OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka kommentoi asiaa tänään myös Ylen aamussa. Hän toteaa, että jos kouluun palataan viimeisiksi kouluviikoiksi, oppilaiden kiinnostus kohdistuu todennäköisesti enemmän kavereiden tapaamiseen kuin opiskeluun.

OAJ:ssä myös arvioidaan, että osa oppilaista jäisi perheen päätöksellä pois koulusta, vaikka koulut avattaisiin. Jos koulut avataan, etäopetus lakkaa. Silloin nämä oppilaat jäisivät tyhjän päälle.

–Koulutyön käynnistäminen 11 päiväksi olisi poikkeusolokoulua, jossa pelko ja ahdistus, erilaiset rajoitukset, riskiryhmien kohtelu ja kotiin jäävät oppilaat toisivat oppimiseen ja opettamiseen suuria vaikeuksia. Näiden vaikeuksien voittamiseen tarvitaan aikaa. Elokuuhun mennessä ongelmia ehdittäisiin ratkoa, Misukka sanoo.

Täsmätoimia tukea tarvitseville, tehostusta oppilashuoltoon

OAJ, opettajat ja rehtorit kantavat suurta huolta oppilaiden hyvinvoinnista ja eriarvoistumisesta poikkeusoloissa. Siksi oppilaiden tukea on OAJ:n mielestä tehostettava. Täsmätoimista mahdollisesti syntyviä ylimääräisiä kustannuksia voidaan korvata valmisteilla olevasta kolmannesta lisätalousarviosta.

OAJ:n mielestä kuntia ja muita opetuksen järjestäjiä pitää velvoittaa jo käynnissä olevalla kevätlukukaudella lisäämään kaikkien tukea tarvitsevien oppilaiden tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta myös lähiopetuksena. Näin mahdollistetaan kaikkien oppilaiden pääseminen opetussuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin. Huoltajille on tärkeää viestiä selvästi ja kattavasti tästä mahdollisuudesta.

Samoin oppilashuollon palveluja pitää tarjota tehostetusti. Tavoite on, että oppilashuollon henkilöstö, kuten kuraattorit, psykologit ja terveydenhuollon henkilöstö, tapaavat asiakkaana olevia oppilaita sekä tarjoavat tapaamista niille, joiden on opettajien kanssa yhdessä arvioitu sitä tarvitsevan. Näistä tapaamisista osa voisi olla myös kesällä, kun lukuvuosi on päättynyt.

Jokainen oppilas tavataan ennen kesälomaa

OAJ ehdottaa lisäksi, että lukuvuoden lopussa järjestetään jokaiselle oppilaalle henkilökohtainen tapaaminen oman luokanopettajan tai luokanvalvojan kanssa – joko kasvokkain tai etäyhteydellä. Tapaamiset olisi hyvä järjestää viimeisten kolmen koulupäivän aikana eli 28.–30.5.2020.

Henkilökohtaisen tapaamisen voisi lisäksi sopia jonkun aineenopettajan kanssa. Myös huoltajat voisivat tarvittaessa osallistua mahdollisuuksiensa mukaan tapaamiseen.

Tapaamisissa käytäisiin yleisesti läpi kuluneen kevään kokemuksia etäopiskelusta. Samalla keskusteltaisiin siitä, millaisilla ajatuksilla syksyllä 2020 aloitetaan koulunkäyntiä ja mihin asioihin silloin on erityisesti syytä keskittyä.
 
–Opettajalla olisi mahdollisuus kartoittaa myös oppilaan kokonaistilannetta. Tarvittaessa opettaja voisi ohjata eteenpäin palveluihin, joita kunta tarjoaa kesällä, Heljä Misukka sanoo.
 
Myös oppilaanohjaajat voisivat tavata erikseen 9.-luokkalaiset ja keskustella siirtymisestä toiselle asteelle. Rehtori ja oppilaanohjaaja voisivat pitää etävanhempainillan niille, jotka haluavat kysyä esimerkiksi toisen asteen opiskelupaikan vastaanottamisesta ja kesän täydennyshausta.
 
Tapaamisten yhteydessä oppilaat voisivat palauttaa kouluilta lainassa olevat opiskeluvälineet, kuten oppikirjat ja tietokoneet, sekä hakea koululta henkilökohtaiset tavarat ja esimerkiksi taito- ja taideaineiden työt.

Tapaamiset hoidettaisiin opettajien työaikana, samaan tapaan kuin vanhempainvartit.

Tapaamiset voitaisiin järjestää lukuvuoden viimeisinä päivinä esimerkiksi alakoulussa siten, että luokanopettaja aloittaisi päivän yhteisesti etänä ja antaisi koko luokalle päivän ajaksi tehtävät. Sen jälkeen opettaja tapaisi kunkin oppilaan henkilökohtaisesti, Misukka havainnollistaa.

Näin tapaamiset voitaisiin järjestää turvallisesti

  • Kaikki huoltajat ovat ennen tapaamista yhteydessä oppilaan luokanopettajaan tai -valvojaan esimerkiksi Wilman tai Helmen välityksellä. Tässä yhteydessä kartoitetaan oppilaan tarve tavata opettajan lisäksi oppilashuollon henkilökuntaa. Tapaamiselle varattavan ajan pituus sovittaisiin tarpeen mukaan.
  • Tapaamisissa huomioidaan riskiryhmiin kuuluvat oppilaat ja opettajat sekä kaikki, joiden lähipiirissä on riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Tällöin keskustelu voidaan järjestää tarvittaessa myös esimerkiksi videopuhelulla ja välineiden palautus hoidetaan rehtorin organisoimana.
  • Kohtaamiset ovat vuorovaikutteisia, ja niissä käydään kuulumisia ja kokemuksia yhdessä läpi. Ennen tapaamista oppilaat ohjeistetaan miettimään etukäteen kokemuksiaan etäopiskelusta. Peruskoulussa jatkavien oppilaiden kohdalla keskustellaan, mitä asioita on erityisesti huomioitava, kun syksyllä 2020 aloitetaan seuraavan lukuvuoden opiskelu.
  • Lukuvuositodistukset lähetetään kaikille postitse.

Koronavirus: Ohjeita ja tietoa poikkeusoloista

  • OAJ kokoaa verkkosivuilleen vastauksia jäsenten koronavirusta koskeviin kysymyksiin. Tutustu: oaj.fi/koronavirus
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö viestii koronaviruksesta ja siihen varautumisesta täällä.
  • Opetushallitus julkaisee verkossa ohjeita ja tukimateriaalia opettajille sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille. Tutustu täällä!
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa koronavirustilannetta ja vastaa kysymyksiin. Tutustu THL:n tilannekuvaan ja usein kysyttyihin kysymyksiin!
  • Työterveyslaitos ohjeistaa työpaikkoja koronavirusepidemian ehkäisemisestä. Tutustu ohjeisiin!