• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ministerille kysymys sijaisten palkkaamattomuudesta – OAJ jakaa kansanedustajan huolen

19.10.2018 - 00.00 Uutinen
Kuvituskuva

Kansanedustaja Satu Taavitsainen on tehnyt opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle kirjallisen kysymyksen opettajien sijaiskäytäntöjen vaikutuksista oppilaiden koulupäivän turvallisuuteen ja oppimiseen. OAJ on jo pitkään ajanut aveille oma-aloitteista mahdollisuutta puuttua koulutuksen järjestäjän laiminlyönteihin.

Kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd) kysyy kirjallisessa kysymyksessään opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselta, onko ministeri tietoinen usean kunnan käytännöstä, jossa lyhytaikaisiin poissaoloihin ei palkata sijaista.
 
Taavitsaisen mukaan käytäntö vaarantaa oppilaiden koulupäivän turvallisuuden ja heikentää oppimista.
 
– Miten ministeri on varmistanut sen, että lasten oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea toteutuu silloin, kun luokassa ei ole omaa opettajaa eikä sijaista ole palkattu tai kun luokan opettaja joutuu opettamaan myös toista luokkaa samaan aikaan. Miten oppilaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön toteutuu niissä kunnissa, joissa tämä oto-sijaiskäytäntö on voimassa, Taavitsainen kysyy.
 
Taavitsainen on huolissaan oppilaista mahdollisissa vaaratilanteissa, jos koulussa esimerkiksi syttyisi tulipalo, koulutiloihin tunkeutuisi väkivaltaisesti käyttäytyvä henkilö tai jos luokan oppilaiden kesken syntyisi riitaa. Taavitsaista huolettaa myös opettajien jaksaminen, työhyvinvoinnin edistäminen sekä jatkokoulutukseen pääsy.
 

Oto-menettely vain äkillisessä tilanteessa

 
Opetusryhmässä on oltava läsnäoleva opettaja. Opettaja voidaan määrätä väliaikaisesti hoitamaan oman työnsä ohella toista opetusryhmää, mutta tämä oto-menettely on tarkoitettu vain äkilliseen ja yllättävään tilanteeseen, jossa ei ehditä hankkia sijaista.
 
– Oppilaalla on jokaisella tunnilla oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja turvalliseen oppimisympäristöön. Nämä molemmat vaarantuvat, mikäli opetusryhmässä ei ole opettajaa, kehittämispäällikkö Niku Tuomisto sanoo.
 

Vastuu koulutuksen järjestäjällä

 
Perusopetuslain mukaan koulun toiminnasta vastaa rehtori. Vastuuseen kuuluu turvallisen oppimisympäristön ja opetussuunnitelman noudattamisen velvoitteet. Rehtorilla tulee lain perusteella olla tosiasiallinen mahdollisuus hoitaa tehtävänsä.
 
– Jos koulutuksen järjestäjä päättää, että lyhytaikaisiin poissaoloihin ei saa hankkia sijaista, on kyseessä koulutuksen järjestäjän tietoinen laiminlyönti. Tällaisesta päätöksestä olisi rehtorin vaadittava aina kirjallinen määräys, jotta mahdollisissa ikävissä jälkiselvittelyissä voidaan todentaa laiminlyönnin vastuullinen taho ja henkilö. Rehtorilla on oltava mahdollisuus hoitaa tehtäväänsä lain edellyttämällä tavalla, Tuomisto toteaa.
 
Perusopetuslain noudattamista voivat valvoa huoltajat tekemällä kantelun aluehallintovirastoon. Tosiasiassa huoltajilla on varsin heikot mahdollisuudet saada riittävän tarkkaa tietoa koulusta näihin asioihin liittyen.
 
OAJ onkin jo pitkään ajanut muutosta, jossa aluehallintoviranomaisille annettaisiin mahdollisuus oma-aloitteiseen koulutuksen järjestäjien laiminlyönteihin puuttumiseen ja niistä sanktioimiseen.
 

Perusopetuksen yhdenvertaisuus on heikentynyt

 
Perusopetuksen yhdenvertainen saatavuus ja laatu ovat heikentyneet viimeisten vuosikymmenten aikana suurin piirtein samassa tahdissa, kun valtio on vetäytynyt taloudellista vastuustaan perusopetuksen järjestämisessä.
 
Valtionosuuksien suhteellinen määrä on noin puolittunut parissa kymmenessä vuodessa 64 prosentista noin 30 prosenttiin koulutuksen kustannuksista.
 
– Jos valtio korottaisi perusopetuksen rahoitusta, yhdenvertaisuus saattaisi parantua, Tuomisto pohtii.
 

Lomautukset todettu tuhoisiksi

 
Kahteen vuoteen ei Suomen kunnissa ole lomautettu opettajia. Kunnat ovat hakeneet aiemmin lomautuksilla säästöjä ja velvoittaneet opettajat toimimaan viikkojakin oman työnsä ohella toisessa opetusryhmässä.
 
– Lomautuksia toteuttaneissa kunnissa on luultavasti vihdoin ymmärretty lomautusten järjettömyys. Ne eivät tuota tavoiteltuja säästöjä ja johtavat perusopetuslain vastaisiin tilanteisiin sekä sotkevat lomautusta huomattavasti pidemmäksi ajaksi koko koulun toiminnan.
 
Kansanedustaja Satu Taavitsaisen jätti kirjallisen kysymyksen opetusministerille 12.10.2018. Kysymys on toimitettu Sanni Grahn-Laasoselle tämän viikon alussa.
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä