• logo
  • logo

Kohti huippulaatua: ammatillisen koulutuksen laatustrategia

Kuvituskuva

Uudessa ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä korostuu laadunhallinnan merkitys. Laatutyön keskeisin tavoite on opiskelijan oppiminen ja korkeatasoisen osaamisen saavuttaminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä valmisteli ehdotuksen ammatillisen koulutuksen visioksi ja siitä johdetuksi laatustrategiaksi vuoteen 2030. OAJ oli mukana työryhmässä ja kokosi valmistelutyön aikana palautetta ammatillisilta opettajilta OAO:n avulla.

Laatutyö on pitkäjänteistä, ja siksi OKM:n raportissa esitetyille visioille on esitetty viisi vaikuttavuustavoitetta ja kehittämistoimien painopisteet vuosille 2020–2022.

Kohti korkeatasoista osaamista – opettajan rooli laatutyössä

OAJ katsoo, että laatutyön keskeisin tavoite on opiskelijan oppiminen ja korkeatasoisen osaamisen saavuttaminen. Opettaja johtaa oppimisprosessia opetuksen, ohjauksen ja tarvittavan tuen keinoilla kaikissa opiskeluympäristöissä. Tämä edellyttää opettajan työtehtävien kokonaisuuden määrittämistä, johon kuuluu myös oppilaitoksen pedagogisten prosessien kehittäminen, hanketoiminta ja työelämäyhteistyön kaikki vaiheet.

Opettajien on oltava mukana laatutyön kaikissa vaiheissa, suunnittelusta lähtien toteuttamiseen ja arvioinnin kautta toiminnan uudistamiseen. Laatutyö on työtehtävä, joka on otettava huomioon myös opettajien vuosityöaikasuunnitelmissa. Osallistumisen asteet ja tuntien määrät vaihtelevat vastuiden ja velvollisuuksien mukaan.

Luottamusmiehellä keskeinen tehtävä laatutyössä

Oppilaitoksen luottamusmies on keskeinen toimija, jotta opettajien mukanaolo ja työtehtävien määrittäminen onnistuu. Luottamusmiehen on tiedettävä, miten oman oppilaitoksen laadunhallinta ja koko laatutoiminta on organisoitu.

Laadukkaan laatutyön aikaansaaminen ja tavoitteisiin yltäminen edellyttää, että oppilaitoksen kaikilla toimijoilla on yhteinen ymmärrys ja tieto siitä, mihin pyritään ja millaisia toimia se jokaiselta edellyttää.

Julkaisu Kohti huippulaatua: Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030 (OKM 2019: 29)

"Ammatillinen koulutus on arvostettua, vaikuttavaa ja uudistumiskykyistä. Se vastaa työelämän ja yksilöiden muuttuviin osaamistarpeisiin joustavasti, vaikuttavasti ja tehokkaasti.

Ammatillinen koulutus ottaa huomioon yksilöiden tarpeet, elämäntilanteet ja lähtökohdat ja tarjoaa toimivia ratkaisuja ja mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen sekä sitä kautta vahvistaa osallisuutta ja luo perustaa merkitykselliselle elämälle.

Se tukee aktiivisesti työelämän uudistamista ja uusien innovaatioiden nopeaa käyttöönottoa. Koulutusta uudistetaan ennakkoluulottomasti ja pitkäjänteisesti vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja uusia osaamistarpeita."

"Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta on edistyksellistä, tuloksellista ja vaikuttavaa ja vakiintunut osa ammatillisen koulutuksen järjestäjien, palveluverkostojen ja eri toimijoiden toimintaa.

Laadunhallinnan menettelytavat varmistavat opiskelijoiden, henkilöstön ja työelämän aktiivisen osallistumisen ja osallisuuden toimintaan ja sen kehittämiseen ja näiden tarpeita vastaavat korkealaatuiset ja vaikuttavat palvelut.

Ne luovat myös joustavat puitteet ammatillisen koulutuksen palvelujen jatkuvalle parantamiselle kohti erinomaisuutta ja sille, että ammatillisen koulutuksen laadunhallinta on kansainvälisesti tunnettua ja arvostettua."

visio_amm_koul_laadunhallinnasta.png


Kuvio 1. Ammatillisen koulutuksen laatustrategian keskeiset elementit ja sisältö.

Kuviossa on esitetty laatustrategian keskeiset elementit ja sisältö sekä viisi vaikuttavuustavoitetta, jotka ovat:

  1. oppilaitosten laadunhallinta on kokonaisvaltaista
  2. asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana
  3. jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa ja päätöksentekoa
  4. ohjaus ja johtaminen perustuvat tietoon
  5. toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet.

Laadunhallinnalla varmistetaan visiossa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Koulutuksen järjestäjän tulee asettaa eri sidosryhmien ja oman henkilöstönsä kanssa laatua koskevat tavoitteet näiden kansallisten linjausten pohjalta. Eri tilanteisiin luotujen toimintamallien avulla laadun seuranta ja jatkuva parantaminen on mahdollista ja eteneminen kohti huippulaatua on mahdollista. Sekä OKM:n että Karvin arviointien ja oppilaitoksen itsearvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset.

Strategiset linjaukset viedään käytäntöön kunakin ajanjaksona keskeisten koulutuspoliittisten linjausten ja toimintaympäristön muutosten pohjalta valittujen kehittämistoimien avulla. Kehittämistoimet on esitetty vuosille 2020–2022 erikseen kunkin ammatillisen koulutuksen toimijan osalta, joita ovat koulutuksen järjestäjät, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, työelämätoimikunnat ja Karvi. Laatustrategian toteutumista seurataan ja arvioidaan seuraavan kolmivuotiskauden päättyessä ja tehdään tarvittavat muutokset strategisiin linjauksiin ja kehittämistoimiin.

Seuraavalle kolmivuotiskaudelle asetetut kehittämistoimet:

  • Laadunhallinta on kokonaisvaltaista.
  • Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana.
  • Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa.
  • Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti.