Opetusalan Ammattijärjestö

Ammatilliset opettajat

Yleistä

Ammatillisen koulutuksen opettajan työ on vaativaa ja tehtävässä tarvittava osaaminen erittäin laaja-alaista. Yhteisten aineiden opettajilta vaaditaan opetettavan aineen aineenopettajan kelpoisuus. Ammatillisia aineita opettavalta opettajalta vaaditaan sekä opetusalan käytännön että teorian vahva osaaminen.

Lisäksi opettajan pedagoginen osaaminen on entistä tärkeämpää. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden taustat ovat moninaiset ja oppimistavoitteet entistä yksilöllisemmät.

Kelpoisuus tehtävän mukaan

Elokuussa 2011 muutettiin ammatillisten aineiden opetushenkilöstön kelpoisuuksista annettua asetusta. Keskeisin muutos on, että kelpoisuus määräytyy annettavan opetustehtävän mukaan. Pääsääntönä on, että ammatillisia aineita opettavalta opettajalta vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto, 3 vuotta alan työkokemusta ja pedagogiset opinnot.

Poikkeamia pääsäännöstä on sosiaali- ja terveysalalla, jossa vaaditaan pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto. Asetuksessa mainitaan lisäksi eräitä koulutusaloja, joissa opetustehtävään voidaan ottaa soveltuvan koulutuksen saanut ja alalla ansioitunut henkilö. Tällöin kyseessä on opetustehtävä, johon liittyvää korkeakoulutusta ei ole tarjolla.

Pedagogisten opintojen suorittamiseen on aikaa 3 vuotta opetustehtävän aloittamisen jälkeen, mutta niiden suorittaminen on kelpoisuuden edellytyksenä kaikilla ammatillisilla opettajilla.

Erityistapaukset

Asetuksen muututtua koulutuksen järjestäjälle tuli mahdolliseksi hakea erityistapauksissa opetustehtävän edellyttämää osaamista henkilöiltä, joilla on eri koulutustausta ja työkokemus. Opetustehtävän vaatimukset voivat tällöin olla joko sellaisia, ettei opetustehtävän mukaista korkeakouluopetusta ole tarjolla, tai oppilaitoksessa tarvitaan erityistä osaamista omaavaa henkilöä osaamista täydentämään. 

Henkilö, joka näin saa ko. opetustehtävän, ei kuitenkaan saa yleistä ammatilliselta opettajalta vaadittavaa kelpoisuutta, vaan kelpoisuus rajoittuu tämän koulutuksen järjestäjän määräämään tehtävään. Työkokemusvaatimus näissä poikkeustapauksissa on vähintään viisi vuotta ja edelleen vaaditaan pedagogisten opintojen suorittaminen kolmen vuoden sisällä tehtävän vastaanottamisesta.

Ne, joiden kelpoisuus on määräytynyt aikaisempien kelpoisuusvaatimusten mukaan, säilyttävät kelpoisuutensa jatkossakin.

Kelpoisuusvaatimukset 1.8.2011 lähtien kiteytetysti:

a) pääsääntö: joko soveltuva korkeakoulututkinto (sote-alalla ylempi kk-tutkinto) tai ellei alalla ole edellä mainittuja tutkintoja, alan korkein tutkinto

b) kolmen vuoden työkokemus opetustehtävää vastaavalla alalla

HUOM! Työkokemus ei enää ole millään koulutusalalla sidottu tapahtuvaksi tutkinnon suorittamisen jälkeen.

c) vähintään 60 op (35 ov) opettajan pedagogisia opintoja, jotka voi suorittaa myös kolmen vuoden kuluessa opettajanvirkaan tai toimeen nimittämisen jälkeen

d) Jos opetustehtävä edellyttää, voi koulutuksen järjestäjä poiketa edellä luetelluista vaatimuksista ja edellyttää alan korkeinta koulutusta ja viiden vuoden työkokemusta.  Pedagogisten opintojen jälkeen kyseinen henkilö on kelpoinen siihen tehtävään ko. oppilaitoksessa. Yleistä kelpoisuutta ei voi näin saada.

 

null