Opetusalan Ammattijärjestö

Ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstö

Tällä sivulla:
 
Yleistä

Ammattikorkeakoulun lehtorin ja tuntiopettajan tutkintovaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Yliopettajalta vaaditaan soveltuvana jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto. Soveltuvuuden tehtävään arvioi työnantaja.

Ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista määrätään tarkemmin asetuksessa ammattikorkeakouluista 1129/2014. Ammatillisen opettajakorkeakoulun johtajan ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään samassa valtioneuvoston asetuksessa.

Ammattikorkeakoulun yliopettaja, lehtori tai tuntiopettaja

Lehtorin osalta soveltuvana tutkintona voidaan tehtävästä riippuen pitää joko ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistossa suoritettua ylempää tutkintoa. Erityisestä syystä yliopettajan toimeen voidaan ottaa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö ja lehtorin toimeen henkilö, joka ei ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa. Tällöin lähtökohtana valinnassa on, että heidän katsotaan erittäin hyvin perehtyneen toimen tehtäväalaan.

Yliopettajalta, lehtorilta ja tuntiopettajalta, jonka opetustehtävään kuuluu pääosin ammattiopintojen järjestäminen, vaaditaan myös vähintään kolmen vuoden työkokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä. Tutkintoa vastaavilla tehtävillä tarkoitetaan työkokemusta opiskelijoiden koulutusalaa vastaavissa tehtävissä, joihin opiskelijoita koulutetaan. Työkokemusvaatimusta ei ole yhteisten aineiden opettajien osalta (esim. kielten opettaja).

Eräillä aloilla (käsi- ja taideteollisuusala, viestintä- ja kuvataideala, teatteri- ja tanssiala, musiikkiala) ammattikorkeakoululla on mahdollisuus päättää, ennen kuin virka tai toimi julistetaan haettavaksi, että hakijoilta vaaditaan edellä olevien vaatimusten sijasta tehtävän hoitamisen edellyttämät taiteelliset ansiot.

Ammattikorkeakoulun lehtori, yliopettajan ja tuntiopettajan tutkintovaatimuksista ja työkokemusvaatimuksista säädetään asetuksen 17 §:ssä.

Kunkin ammattikorkeakoulujen johtosäännöissä voi olla asetuksen lisäksi kelpoisuusvaatimuksia kuten pedagoginen pätevyys. Myös opettajien työehtosopimuksissa on määritelty, että epäpätevyysvähennys palkasta voidaan tehdä niiden yliopettajien, lehtorien tai tuntiopettajien osalta, joilta puuttuu vähintään 60 opintopisteen laajuinen opettajankoulutus.

Opettajankoulutuksen henkilöstö

Opettajankoulutuksen henkilöstön tutkintovaatimukset yliopettajalla ja lehtorilla ovat vastaavat kuin ammattikorkeakoulun yliopettajalla tai lehtorilla. Yliopettajalta vaaditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto ja lehtorilta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Erityisestä syystä yliopettajan toimeen voidaan 1 momentin estämättä ottaa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö ja lehtorin toimeen henkilö, joka ei ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa, jos henkilö on erittäin hyvin perehtynyt toimen tehtäväalaan.

Yliopettajalta ja lehtorilta vaaditaan lisäksi ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan kelpoisuus ja vähintään kolmen vuoden opettajakokemus ammattikorkeakoulussa tai ammatillisessa oppilaitoksessa.

Opettajankoulutuksen henkilöstön tutkintovaatimuksista ja työkokemusvaatimuksista säädetään asetuksen 18 §:ssä.

Kunkin ammattikorkeakoulujen johtosäännöissä voi olla asetuksen lisäksi kelpoisuusvaatimuksia kuten pedagoginen pätevyys. Myös opettajien työehtosopimuksissa on määritelty, että epäpätevyysvähennys palkasta voidaan tehdä niiden yliopettajien, lehtorien tai tuntiopettajien osalta, joilta puuttuu vähintään 60 opintopisteen laajuinen opettajankoulutus.

Ammattikorkeakoulun rehtori

Rehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon. Lisäksi hänellä on oltava rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito.

Rehtoriksi voidaan myös valita ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut, jos hänet muutoin katsotaan erityisen ansioituneeksi tehtävään.

Lisäksi rehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee toimiluvan mukaisen ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokielen.

Rehtorin tutkintovaatimuksista ja työkokemusvaatimuksista säädetään ammattikorkeakoulun lain 18 §:ssä.

null