Opetusalan Ammattijärjestö

Ehdotus 5

Portti auki jatko-opintoihin

Nuorten jatkokoulutusmahdollisuuksia ei saa vaarantaa lyhentämällä ammatillisen koulutuksen pituutta tai siirtämällä oppimista työpaikoille. Oppisopimuskoulutusta kehitetään nuorille paremmin soveltuvaksi.


Lähde: Tilastokeskus. Koulutukseen hakeutuminen vuonna 2013.

  • Kolmannes ammattikorkeakoulun aloittavista nuorista on käynyt ammatillisen koulutuksen.
  • Niillä ammatillisen koulutuksen käyneillä, jotka eivät ole hakeutuneet täydennyskoulutukseen tai jatko-opintoihin, on muita aikuisia heikommat ongelmanratkaisutaidot.
  • Työssäoppimisen minimi on jo nykyisellään 30 osaamispistettä (osp), eikä ylärajaa ole asetettu. Koko kolmen vuoden tutkinnon laajuus on 180 osp.

Opiskelemalla kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon nuori saa laaja-alaisen ammatillisen perusosaamisen ja samalla jatko-opintokelpoisuuden. Ammatillisen koulutuksen lyhentäminen nykyisestä kolmesta vuodesta kahteen
vuoteen sekä nuorten laajamittainen oppisopimuskoulutus heikentäisivät osaamispohjaa. Sitä murentaisi myös 2+1-malli, jossa työelämä vastaa yhden vuoden koulutustavoitteista.

Alan edellyttämät perustaidot, oman osaamisen kehittämisen valmiudet ja jatko-opintokelpoisuus pitää saavuttaa kaikissa koulutusmuodoissa. Työmarkkinoiden murroksessa suorittavien töiden määrä vähenee ja oppimaanoppimisen
ja luovan ongelmanratkaisun taitojen merkitys korostuu entisestään.

Joustava opintopolku rakentuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja opiskelun tarkoituksenmukaisen toteuttamisen pohjalle. Oppilaitoksen tuki ja opettajien ohjaus niin oppilaitoksessa kuin työpaikalla varmistavat laadukkaan
oppimisen.

Oppisopimus soveltuu parhaiten aikuisille ja sellaisille nuorille, jotka ovat itseohjautuvia. Oppisopimuskoulutuksen tulee perustua henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan, joka on laadittu opetussuunnitelman tai näyttötutkintojen perusteiden
mukaan. Oppisopimuksen on jatkossakin perustuttava työsopimukseen. Samalla rahojen ja vastuiden on kuljettava käsi kädessä.

null