Opetusalan Ammattijärjestö

Kelpoisuudet

Kelpoisuusvaatimukset täyttäviä opettajia pitää olla saatavana kaikille koulutusasteille ja kattavasti koko maan alueella.

Opettajan ammatin arvostusta tulee parantaa, jotta alalle saadaan riittävästi kelpoisuusehdot täyttäviä opettajia ja jotta opettajat pysyvät alalla. Opettajan asiantuntijuutta pitää hyödyntää sekä koulutus- ja kasvatusorganisaatioiden sisällä että niiden ulkopuolella.

Ammatin arvostuksen lisäämiseksi opettajan ydintehtävä on määriteltävä ja opettajan ammattinimike on suojattava.

Opettajan työn vaativuus edellyttää korkeatasoista koulutusta. Opettajan korkea peruskoulutustaso on säilytettävä. Kelpoisuusvaatimukset on säilytettävä vähintään nykyisinä.

Varhaiskasvatuksen laadukkaan pedagogiikan toteutumisen varmistamiseksi ja alan kehittämisen tukemiseksi myös varhaiskasvatuksen alan opettajankoulutus tulee korottaa maisteritasoiseksi.

Opettajan tulee olla kelpoinen tehtäväänsä tai siihen aineeseen / opintoihin mitä opettaa. Kelpoisuusvaatimuksista opettajan ja rehtorin/johtajan tehtäviin suomalaisen kasvatus- ja koulutusjärjestelmän eri tasoilla säädetään:

  • Laissa (272/2005) ja asetuksessa (608/2005) sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (varhaiskasvatus)
     
  • Asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 (esi-, perus-, lukio- ja ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus)
     
  • Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014
     
  • Yliopistolaissa 558/2009
 
null