Opetusalan Ammattijärjestö

Lakimuutosehdotukset

Opettajamitoitus
Perusopetuslain 37 §:n 2 momenttia täydennetään seuraavasti, jotta voidaan turvata riittävä määrä opettajia suhteessa oppilasmäärään.
37 § Henkilöstö
Jokaisella koululla, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua opetusta, tulee olla toiminnasta vastaava rehtori.
Opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia.
Esiopetuksessa opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia on oltava vähintään yksi enintään kolmeatoista esiopetukseen osallistuvaa lasta kohden. Mikäli esiopetuksessa oleva lapsi osallistuu esiopetusta ennen tai sen jälkeen varhaiskasvatukseen, on opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia oltava vähintään yksi enintään seitsemää esiopetukseen osallistuvaa lasta kohden.
Perusopetuksen vuosiluokilla 1–2 opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia on oltava vähintään yksi enintään kahdeksaatoista oppilasta kohden ja vuosiluokilla 3–9 opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia on oltava vähintään yksi enintään kahtakymmentä oppilasta kohden. Yhdysluokilla ja työturvallisuuden kannalta erityisissä oppiaineissa opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia on oltava vähintään yksi enintään kuuttatoista oppilasta kohden.
Mikäli esiopetukseen tai perusopetukseen osallistuvien oppilaiden joukossa on tehostetun tuen oppilaita tai eri kielija kulttuuritaustaisia oppilaita, joilla ei ole riittävää opetuskielen osaamista, lasketaan nämä oppilaat oppilasmäärään kertoimella 1,5 ja erityisen tuen oppilas kertoimella 2.
Erityisopettajan virkoja tai työsuhteisia erityisopettajia on oltava vähintään yksi sataa oppilasta kohden. Erityisluokanopettajia on oltava vähintään yksi enintään kymmentä erityisen tuen oppilasta kohden, vähintään yksi enintään kahdeksaa perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettua pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevaa oppilasta kohden ja vähintään yksi enintään kuutta vaikeimmin kehitysvammaista oppilasta kohden. Oppilaanohjaajan virkoja tai työsuhteisia oppilaanohjaajia on oltava vähintään yksi enintään kahtasataa oppilasta kohden.
Työturvallisuuden kannalta erityisiä oppiaineita ovat taitoja taideaineet kuten käsityö ja kotitalous ja luonnontieteellisistä aineista fysiikka ja kemia. Näiden oppiaineiden opetuksessa opettajia on oltava vähintään yksi enintään kuuttatoista oppilasta kohden.
Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä.

Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Opetushallitus voi tarvittaessa antaa asetuksen säännöksiä täydentäviä määräyksiä. Aluehallintovirasto voi erityisestä syystä myöntää kelpoisuusvaatimuksista erivapauden.

Oppilaan oikeus pienryhmään

Säädetään uudeksi tuen muodoksi pienessä, muutaman oppilaan ryhmässä, annettava pienryhmäopetus lisäämällä perusopetuslain 16:ään uusi momentti ja muutetaan pykälän otsikkoa seuraavasti:
16 § Tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus ja pienryhmäopetus
Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta.
Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.
Oppilaalla, jonka opetus on pedagogisesti perusteltua järjestää tilapäisesti pienemmässä ryhmässä, on oikeus saada pienryhmäopetusta.
Täsmennetään velvollisuutta tarkistaa oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, sisällyttämällä 17 a §:ään arvio siitä, tarvitseeko oppilas pienemmän opetusryhmän.
17 a § Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Suunnitelma on laadittava, jollei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä oppilaan ja huoltajan tai tarvittaessa oppilaan muun laillisen edustajan kanssa. Suunnitelmasta on käytävä ilmi oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Suunnitelma tarkistetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden mukaiseksi. Samalla on arvioitava, tarvitseeko oppilas pienemmän opetusryhmän. Suunnitelman keskeisestä sisällöstä määrätään opetussuunnitelman perusteissa.
Yhteistyö oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa
Perusopetuslain 16 §:n 2 mom. ja § 17 §:n 3 mom. muutetaan seuraavasti:
16 a § Tehostettu tuki
Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen oppilasta opettavien opettajien yhteistyössä sekä tarvittaessa moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilön tai ammattihenkilöiden kanssa.
17 § Erityinen tuki
Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa siten kuin hallintolain (434/2003) 34 §:ssä säädetään sekä hankittava oppilaan opetuksesta vastaavilta selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä ja oppilashuollon ammattihenkilön tai tarvittaessa ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehty selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta sekä tehtävä näiden perusteella arvio erityisen tuen tarpeesta (pedagoginen selvitys). Pedagogista selvitystä on tarvittaessa täydennettävä psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä.  (30.12.2013/1288)
Aluehallintoviraston oma-aloitteinen puuttumisoikeus
Muutetaan kuntalain 10 § 2 mom.
10 § Kuntien seuranta ja laillisuusvalvonta
Aluehallintovirasto voi oma-aloitteisesti tai kantelun johdosta tutkia, onko kunta toiminut voimassa olevien lakien mukaan sekä käyttää aluehallintovirastosta säädetyn lain (896/2009) 20 §:n mukaisia pakkokeinoja.
null