Opetusalan Ammattijärjestö

Opettajan tehtävät laajentuneet

Kolmiportainen tuki on lisännyt opettajien työmäärää huomattavasti. Peräti 93 % kyselyyn vastanneista opettajista ilmoitti pedagogisten asiakirjojen laadintaan käytetyn ajan lisääntyneen erittäin paljon tai jonkin verran.
Selkeästi eniten pedagogisia asiakirjoja laativat erityisopettajat. Heistä 62 % mainitsi pedagogisten asiakirjojen laadintaan käytetyn ajan lisääntyneen erittäin paljon.
Lähes kaikki kyselyyn vastanneet kertoivat kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön käytetyn työajan lisääntyneen. OAJ:n näkemyksen mukaan erityisesti vastavalmistuneet opettajat tarvitsevat perehdytystä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön.
Hyvä toimintamalli kouluissa voisi olla vertaistuki käytännön työssä. Kokeneempi kollega voisi tulla uuden opettajan tueksi tapaamaan huoltajia, erityisesti työuran alussa. Olisikin syytä tarkastella opettajankoulutusta ja sen sisältöjä jatkumona peruskoulutuksesta perehdyttämisen kautta täydennyskoulutukseen. Opettajan osaaminen pitäisi nähdä koko uran aikaisena kehittymisenä.
Opettajien väliseen yhteistyöhön käytetty aika oli lisääntynyt noin 86 %:lla vastaajista, erityisopettajien kohdalla 90 %:lla vastaajista. Opettajien välisen yhteistyön lisääntyminen on myönteinen kehityssuunta. Se tulee huomioida aiempaa paremmin opettajan kokonaistyömäärässä.
Opettajat näkevät myös, että lomakkeiden täyttämisen tulisi kuulua yhteissuunnitteluaikaan tai niiden laatimisesta pitäisi maksaa korvaus. OAJ on neuvotellut opettajien työaikajärjestelmän muuttamisesta opetusvelvollisuustyöajasta vuosityöaikaan. Mikäli vuosityöaikajärjestelmä toteutuu perusopetuksessa, oppimisen tukeen liittyvään työhön tulee resursoida riittävästi aikaa.
Aineenopettajista joka neljäs mainitsi työrauhan ylläpitämiseen käytetyn ajan lisääntyneen erittäin paljon, muista opettajista joka viides. Tämä vastaa vuoden 2015 kouluterveyskyselyn oppilaiden vastauksia, sillä sen mukaan peruskoululaisista 26 % kokee, että koulussa on työilmapiiriongelmia.
Suurissa ryhmissä erilaisten temperamenttien huomiointi on vaikeampaa. Niissä ujot oppilaat vetäytyvät entisestään ja impulsiiviset kanavoivat energiansa häiriökäyttäytymiseen. Opettajan mahdollisuus tukea persoonallista kasvua vaarantuu.
Opettajia pyydettiin myös kuvaamaan omaa osaamistaan oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvissä tehtävissä. Opettajat pitivät osaamistaan hyvänä tai perusteellisena lähes kaikilla osa-alueilla. Vahvimmillaan opettajat näkivät osaamisensa salassapidon ja tietosuojan, oppilaan tuen tarpeen tunnistamisen ja oppilaan oppimisen arvioinnin kohdalla.
Vaikka opettajat kokivat olevansa vahvoilla oppilaan tuen tarpeen tunnistamisessa, he kokivat osaamisensa muita osa-alueita heikommaksi tehostetun ja erityisen tukeen soveltuvassa pedagogiikassa. Aineenopettajista puolet kokivat hallitsevansa erityispedagogiikkaa vain vähän tai ei lainkaan. Erityisopettajat arvioivat osaamisensa kaikilla osa-alueilla huomattavasti paremmaksi kuin muut opettajat.
Tulokset vahvistavat OAJ:n näkemystä siitä, että samanaikaisopetuksen määrää pitää lisätä kouluissa. Opettajat tarvitsevat osaamista ja työaikaa työskennelläkseen yhteistyössä erityisopettajien kanssa. Samanaikaisopetuksen kehittämiseksi jo opettajan peruskoulutukseen pitää sisällyttää entistä enemmän yhteistyötaitojen osaamista.
Kaikkiin opettajankoulutuksen yhteydessä toimiviin harjoittelukouluihin tulisikin perustaa ainakin yksi erityisluokka, jossa opettajaksi opiskelevat voisivat harjoitella erityisen tuen oppilaiden opettamiseen tarvittavaa pedagogista osaamista sekä yhteistyötä toisen opettajan kanssa.
 
Opettajan työajan muutokset

null