Opetusalan Ammattijärjestö

Raha ratkaisee oppilaan tuen

Mitä puutteellisemmat resurssit koululla on, sitä heikommin kolmiportainen tuki vaikuttaa toimivan.

Vastaajista 34 % piti oppilaan tuen resursseja puutteellisina. Toisaalta mitä paremmat resurssit koululla on, sitä paremmin kolmiportainen tuki toimii. Vain kolme prosenttia vastaajista koki, että oppilaan tuen resurssit olivat riittävät.

Resursseilla tarkoitetaan oppilaalle annettavan tuen määrää ja sen rahoitusta, eli rahaja opettajamäärää, jota käytetään oppilaan tukeen. Kunnat voivat myös kohdistaa rahaa koulutukseen omassa budjetissaan valtion rahoituksen lisäksi.
 
Oppilaiden tuen tarvetta ei ole kyselyn mukaan huomioitu opetusryhmän koossa. Liki kaikki opettajat, 87 %, kertoivat, ettei heidän opettamiaan ryhmiä ole pienennetty oppilaiden tuen tarpeen mukaan. Opettajista vain joka kahdeksas kertoi, että hänen opetusryhmäänsä on pienennetty oppilaiden tuen tarpeen perusteella.

Pienissä, alle 50 000 asukkaan kunnissa tämä oli hieman yleisempää kuin suurissa kunnissa. Alle 50 000 asukkaan kunnissa joka kuudes opettaja kertoi, että ryhmää oli pienennetty tuen tarpeen perusteella. Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös OAJ:n vuonna 2013 julkaisemassa kyselyssä – tuolloin 90% opettajista vastasi, että ryhmäkoot eivät olleet pienentyneet.
 
Koulujen mahdollisuudet tarjota oppilaille riittävää tukea vaihtelevat huomattavasti. Vastauksissa ääripäät korostuivat. Noin viidesosan mielestä kolmiportainen tuki toimii heikosti tai erittäin heikosti.
 
Ongelmakohtia olivat riittämättömien resurssien lisäksi vaikeudet opettajien välisessä tiedonkulussa, yhteistyön organisoimisessa sekä kolmiportaisen järjestelmän tuntemuksessa.
 
Vastaavasti toisessa ääripäässä viidesosan mielestä tuki toimii hyvin tai erinomaisesti. Yleisimmin järjestelmän toimivuus perusteltiin riittävillä erityisopetuksen tuntimäärillä ja sujuvalla opetushenkilökunnan välisellä yhteistyöllä. Johtajuudella ja yhteissuunnitteluajan organisoimisella on myös merkittävä vaikutus tuen toimivuuteen.
 
OAJ:n mielestä koulutuksen tasa-arvon ja lapsen edun toteutumisen kannalta olisi tärkeää, että kaikilla kouluilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet toteuttaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea.

Resurssien riittävyys


Resurssien vaikutus tuen toimivuuteen

Kuvio: Resurssien vaikutus kolmiportaisen tuen toimivuuteen.
 
null