Opetusalan Ammattijärjestö

Tavoitteiden toteutuminen

Miten oppimisen ja koulunkäynnin tuen tavoitteet ovat toteutuneet?

1. Oppilaan oikeus saada oppimiselleen ja koulunkäynnilleen tukea joustavasti opetuksen yhteydessä.

Toteutunut vaihtelevasti.
Oppilaan oikeus saada tukiopetusta toteutuu suhteellisen hyvin. Erityisesti tehostetussa tuessa keskeiseksi tukimuodoksi suunnitellussa osa-aikaisessa erityisopetuksessa on suuria puutteita. Myös oppilashuollon palvelut, kuten koulukuraattori ja -psykologi, ovat joidenkin oppilaiden kohdalla vain harvoin saatavilla.

2. Oppilaille annettava tuki on muuttunut suunnitelmallisemmaksi.

Toteutunut pääosin.
Vastaajat kokevat, että tuki on muuttunut suunnitelmallisemmaksi ja järjestelmällisemmäksi. Tuen prosessien kirjaaminen on edesauttanut tätä. Kuitenkin osalle opettajista esimerkiksi yleisen ja tehostetun tuen ero on epäselvä. Tuen käytännön järjestelyissä on edelleen ongelmia, mistä johtuen tuen suunnitelmallisuutta tulee edelleen kehittää. Opettajien mahdollisuuksia päästä täydennyskoulutukseen ja koulutusmuotoja pitää edelleen kehittää. Sama tulos saatiin jo OAJ:n vuonna 2013 tekemästä selvityksestä.
OAJ onkin tuonut esille sitä, että oppimisen tuen kehittämisessä on keskitytty ennen kaikkea suunnitelmiin ja hallinnollisiin käytänteisiin, mutta oppilaiden konkreettinen tuki on jäänyt puutteelliseksi.

3. Oppilaat ovat saaneet tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Ei ole toteutunut.
Varhaisessa puuttumisessa on edelleen ongelmia. Tehostetun tuen osalta prosessi on raskas, mikä osaltaan vaikeuttaa varhaista puuttumista. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssit ovat riittämättömät, mikä vaikeuttaa suunnitellun tuen toteuttamista.

4. Tehostetun tuen avulla on ehkäisty oppilaan oppimiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai kehitykseen liittyviä ongelmia ja syrjäytymistä.

Toteutunut vaihtelevasti.
Riittävin resurssein toteutetulla tehostetulla tuella on pystytty puuttumaan aiempaa tehokkaammin koulunkäynnin ja oppimisen pulmiin. Tehostetun tuen resursoinnissa on kuitenkin vakavia puutteita, erityisesti osa-aikaisen erityisopetuksen osalta.
Tehostetusta tuesta voi tulla vakiintunut ja tehokas tukimuoto vain, jos siihen suunnatut resurssit ovat riittäviä. Nyt opettajat kokevat tehostetun tuen jäävän vain turhien papereiden täyttämiseksi, koska konkreettista tukea ei ole antaa. Opettajien erityispedagogista osaamista tulee myös vahvistaa, jotta opettajat pystyvät antamaan tehostettua tukea mahdollisimman hyvin.

5. Erityistä tukea saavan oppilaan opetus riittävine tukitoimineen on järjestetty oppilaan lähikoulussa aina, kun se on mahdollista. Erityistä tukea saavan oppilaan opetuksen resursointi on ollut riittävää.

Ei ole toteutunut.
Erityistä tukea saavien oppilaiden tukitoimet eivät ole olleet riittäviä. Vastaajista 90 % oli sitä mieltä, että yleisopetuksen ryhmissä oli oppilaita, joiden tulisi saada pienryhmäopetusta nykyistä enemmän.
Luokan- ja aineenopettajien erityispedagogisia perusvalmiuksia pitää parantaa. Luokan-, aineenja erityisopettajien keskinäisen yhteistyön mahdollisuuksia ja taitoja on kehitettävä. Tähän on osoitettava resurssit.
Kolmiportaisen tuen käyttöönoton myötä erityisluokkia on lakkautettu. Erityisopetuksen ryhmissä oppilaan saama vahva erityisopetus ei ole seurannut oppilaiden mukana yleisopetuksen ryhmiin esimerkiksi samanaikaisopetuksena. Tämän seurauksena suurella osalla erityisen tuen oppilaista heidän oikeutensa erityisen tuen keskeiseen tukimuotoon, erityisopetukseen, ei toteudu.
Erityistä tukea saavan oppilaan resursoinnissa on vakavia puutteita. Tämä näkyy muun muassa siinä, että osa erityisen tuen oppilaista ei saa lainkaan tai hyvin vähän HOJKSin mukaista erityisopetusta. Pääsääntöisesti oppilaiden vahvempaa tuen tarvetta ei myöskään huomioida opetusryhmän koossa, joten oppilaat ovat menettäneet myös pienemmän opetusryhmän ja opettajan yksilöllisemmän ohjauksen tuoman tuen.

6. Oppilaan tuen opetusjärjestelyissä lähtökohtana on lapsen etu.

Toteutunut vaihtelevasti.
Opettajista joka neljäs arvioi, ettei lapsen etu toteudu oppilaan tuen opetusjärjestelyissä. Lapsen edun toteutumisen kannalta on tärkeää, että oppilas on mukana häntä koskevissa oppimisen ja koulunkäynnin tuen prosesseissa. Lapsen etu ei voi myöskään toteutua tapauksissa, joissa lakisääteisiä tukitoimia, kuten osa-aikaista erityisopetusta, ei voida antaa riittävästi resurssien puutteen vuoksi.
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen resursoinnissa ei huomioida riittävästi oppilaiden tuen tarvetta. Tämä näkyy myös erittäin suuressa vaihtelussa tukea saavien oppilaiden osuudessa eri kunnissa ja annettavan erityisopetuksen määrässä. Tuen opetusjärjestelyjä ohjaa ennen kaikkea opetuksen järjestäjän resurssitilanne.
null