Opetusalan Ammattijärjestö

Työsuojelu ja yhteistoiminta

Työnantaja on velvollinen tarpeellisin toimenpitein huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä kaikilla opetus- ja kasvatusalan työpaikoilla.

Työsuojelu kattaa toimenpiteet työn ja työolojen turvallisuuden sekä työntekijän terveyden ylläpidoksi ja edistämiseksi. Työsuojelutoiminta perustuu vaarojen tunnistamiseen ja arviointiin ja sen pohjalta toteutettavaan suunnitelmalliseen terveyttä edistävään toimintaan ensisijaisesti arkipäivän työssä. Työterveyshuolto toimii asiantuntijana.

Työnantajan tulee yhdessä henkilöstön kanssa pyrkiä edistämään työhyvinvointia ja turvallisuutta työpaikalla. Yhteistoimintaa varten henkilöstö valitsee keskuudestaan varsinaisen työsuojeluvaltuutetun ja 1. ja 2. varavaltuutetun. Työnantajan edustaja yhteistoiminnassa on työsuojelupäällikkö.

Työsuojelutoimikunnassa käsitellään yleiset ja periaatteelliset työolojen terveyttä ja turvallisuutta koskevat  asiat. Yhtä työntekijää koskevat asiat käsitellään välittömässä yhteistoiminnassa. Työsuojeluvaltuutettu voi pyynnöstä osallistua neuvotteluun. 

Muita yhteistoiminta-asioita säätelevät kunnan, yksityissektorin ja valtion yhteistoimintalait.  Lisäksi on solmittu lakeja täydentäviä sopimuksia.

Työsuojelun yhteistoimintaa säätelee laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelun yhteistoiminnasta. Lisäksi on solmittu lakia täydentäviä sopimuksia.

Työntekijän tulee noudattaa työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita sekä toimia käytettävissään olevin keinoin turvallisuuden edistämiseksi. Työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan terveyttä ja turvallisuutta uhkaavista epäkohdista ja puutteista työssä.

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely koskee pääosin sellaisia henkilöstöön vaikuttavia asioita, joissa työnantajalla on päätösvalta.

Ennen lain piiriin kuuluvan asian ratkaisemista työnantajan on neuvoteltava niiden henkilöiden tai heidän edustajiensa kanssa, joita asia koskee. 

Välitöntä yhteistoimintaa ovat neuvottelut työpaikalla tai esimiehen ja alaisen kesken.  Henkilöstön edustaja voidaan pyytää mukaan. 

Edustuksellista yhteistoimintaa tapahtuu toimikunnassa tai neuvottelukunnassa, jossa ovat edustettuina sekä työnantaja- että työntekijäpuoli.

Neuvotteluissa käsitellään asian perusteet, vaikutukset ja vaihtoehdot. Neuvottelut on käytävä päätöksenteon niin aikaisessa vaiheessa, että kohteena olevan asia voidaan käsitellä asianmukaisesti.

Tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen ja varmistaa vaikutusmahdollisuudet omaa työtä, työyhteisöä ja työympäristöä koskevien päätösten valmisteluun.

Päätöksentekijät saavat puolestaan mahdollisimman monipuolista tietoa päätöksenteon pohjaksi.

 
null