Opetusalan Ammattijärjestö

Ulkomailla suoritetut tutkinnot

Jos ulkomailla tutkintonsa suorittanut haluaa kelpoisuuden opettajan tehtävään, hänen on saatava Opetushallitukselta päätös tutkinnon tunnustamisesta. Tunnustamisessa kelpoisuusvaatimuksena voi olla tietyn tasoinen korkeakoulututkinto tai tietty Suomessa suoritettu tutkinto tai opintosuoritus.

Opetushallituksen päätöksenteko perustuu lakiin ammattipätevyyden tunnustamisesta (1093/2007), lakiin ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta (531/1986) tai eri kasvatus- ja koulutusasteille säädettyihin kelpoisuusvaatimuksiin. Sovellettava lainsäädäntö määräytyy tutkinnon suoritusmaan, hakijan kansalaisuuden ja haettavan kelpoisuuden mukaan.

EU/ETA -maiden kansalaisilla, joilla on oikeus harjoittaa ammattia toisessa jäsenmaassa, on oikeus saada tutkintotodistuksensa tunnustetuksi.

Jos koulutuksen kestossa tai tehtävien sisällössä on olennaisia eroja, hakijalle voidaan asettaa lisävaatimuksia. Mikäli koulutus on vähintään vuoden lyhyempi kuin Suomessa, hakijalta voidaan vaatia työ- tai ammattikokemusta. Jos koulutus tai tehtävät eroavat olennaisesti suomalaisista, voidaan hakijalta vaatia enintään kolme vuotta kestävä sopeutumisaika tai kelpoisuuskoe.

Korkeakoulut ja oppilaitokset päättävät opinto-oikeuden myöntämisestä, kun ulkomailla opiskellut hakeutuu jatkamaan opintojaan Suomessa. Korkeakoulut ja oppilaitokset päättävät myös ulkomaisten opintojen hyväksilukemisesta osaksi Suomessa suoritettavaa tutkintoa.

Muille kuin EU/ETA-maiden kansalaisille asetetaan aina lisävaatimus, jossa määritellään ne lisäopinnot, jotka hakijan tulee suorittaa saadakseen kelpoisuuden. Opetettavan aineen opintoihin voidaan tarvittaessa edellyttää lisäopintoja. Pedagogisia opintoja on aina täydennettävä lisäopinnoilla.
Lue lisää tutkintojen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Opetushallituksen sivulta

 
null