Opetusalan Ammattijärjestö

Jäsenmaksut

Jäsenmaksu lasketaan ennakonpidätyksen alaisista kokonaisansioista. Niihin luetaan mm. peruspalkka sekä kaikki palvelussuhteen perusteella maksettavat palkanlisät kuten kokemus- ja määrävuosilisät, kalliinpaikanlisät, syrjäseutulisä, työaikakorvaukset, lomaraha, vuosilomakorvaus ja mahdolliset luontaisetujen verotusarvot.

Jäseneltä perittävä jäsenmaksu sisältää järjestön jäsenmaksun, alue- ja paikallisyhdistyksen jäsenmaksut sekä työttömyyskassan jäsenmaksun. Kokonaisjäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, sillä yhdistykset päättävät vuosittain omasta jäsenmaksustaan.

Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Jäsenmaksu peritään palkasta kuukausittain työnantajan toimesta.

Sähköinen jäseneksiliittymislomake sisältää jäsenmaksun perintävaltakirjan, jonka OAJ toimittaa edelleen työnantajalle allekirjoitettavaksi.  Myös paperinen liittymislomake sisältää jäsenmaksun perintävaltakirjan.  Jäsenyyden hakija toimittaa liittymislomakkeen suoraan yhdistyksensä edustajalle.

Jäsenmaksun perintä alkaa allekirjoituspäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

Jäsenmaksun suuruus
 
Jäsenmaksun määrä koostuu järjestön (OAJ), valtakunnallisten yhdistysten, alueyhdistysten sekä paikallisyhdistysten ja niiden jäsenyhdistysten jäsenmaksusta. Kokonaisjäsenmaksun suuruus on keskimäärin noin 1,2 % ennakonpidätyksen alaisista kokonaisansioista.

Jäsenmaksut useammasta opettajantehtävästä
 
Eri oppilaitosten yhteisenä opettajana tai tuntiopettajana toimivat ovat jäsenmaksuvelvollisia kaikesta eri oppilaitoksissa tehdystä opetustyöstä. Nämä jäsenmaksut on jäsenen itse maksettava pyytämällä tätä varten viitesiirrot OAJ:n jäsenrekisteristä.

Poikkeavat jäsenmaksut

Jos olet vapaana/työlomalla opettajanvirastasi tai -toimestasi ja teet tilapäisesti muuta kuin opettajantyötä, tulee sinun tänä aikana suorittaa jäsenmaksut muun työn palkkauksen perusteella, kuitenkin enintään sen mukaan mitä olisit velvollinen suorittamaan opettajanvirkasi tai toimesi mukaisesta palkasta.

Esimerkiksi: Henkilö on virkavapaalla opettajan tehtävästään, jossa hänen peruspalkka olisi 2800 € kuukaudessa. Hän toimii projektipäällikkönä ja saa tästä työstä palkkaa 3500 € kuukaudessa. Henkilö maksaa itse OAJ:lle prosentuaalisen jäsenmaksun, jonka perusteena on opettajan työn palkka 2800 €.


Alennettu jäsenmaksu

  • virkavapaalla/työlomalla vailla ansiotuloja
  • työttömänä
  • vuorotteluvapaalla
  • palkattomalla opiskelu- tai hoitovapaalla
  • KELA:n tai eläkelaitoksen maksamalla päivärahalla

Jäsenmaksusi on edellä mainituilta ajanjaksoilta 8,50 euroa kalenterikuukaudessa (vaihtelee jäsenryhmittäin). Muutoksesta tulee ilmoittaa OAJ:n jäsenrekisteriin erillisellä lomakkeella (muutosilmoituslomake).

Jos olet tilapäisesti ja lyhyen ajan, esimerkiksi kesällä, työttömänä opettajan tehtävistä (ei siis virasta/toimesta) ja teet tänä aikana muuta kuin opettajan työtä, on jäsenmaksusi vähintään 8,50 euroa (vaihtelee jäsenryhmittäin). Muista ilmoittaa asiasta jäsenrekisteriin.

Ulkomailla työskentelevien OAJ:n jäsenten jäsenmaksu on 10 euroa kalenterikuukautta kohden. 

Niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet maksavansa itse jäsenmaksunsa OAJ:lle (esimerkiksi äitiyslomalaiset, virka- tai vuorotteluvapaalla olevat ja työttömät), OAJ:n jäsenrekisteri lähettää  tilisiirtolomakkeet kuuden kuukauden välein.

null

Lisää aiheesta

Jäsenyys

Tutustu myös

Jäsenedut
Jäseneksi liittyminen