Opetusalan Ammattijärjestö

Perusopetus

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, jonka oppimäärän laajuus on yhdeksän vuotta. Se on maksutonta ja tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Perusopetuksen tavoitteena on opettaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä turvata kaikille yhdenvertainen koulutuksellinen perusta.

Tavoitteena on myös tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä edistää sivistystä ja tasa-arvoa yhteiskunnassa. Perusopetuksesta säädetään perusopetuslaissa ja -asetuksessa.
Lue lisää perusopetuslaista Valtion säädöstietopankista (Finlex)

Oppivelvollisille annetaan perusopetusta yleensä peruskoulussa. Peruskoulussa on vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu koko ikäluokalle (7–16-vuotiaille). Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useita oppiaineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on tavallisesti aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat aineenopettajat.

6-vuotiaiden esiopetus on myös perusopetuslain alaista toimintaa.  Esiopetus ei sisälly oppivelvollisuuteen. Opetushallitus on antanut esiopetukseen erilliset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 
Lue lisää opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteista OPH:n sivuilta

Myös aikuisille on tarjolla perusopetusta. Sitä järjestävät muun muassa aikuislukiot ja kansanopistot.
Lue lisää aikuisten perusopetuksesta OPH:n sivulta

Valtioneuvosto antaa asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Asetuksessa säädetään oppilaiden saaman opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja vähimmäistuntimäärästä. Kunnat voivat omalla päätöksellään antaa opetusta säädettyä vähimmäismäärää enemmän. Esiopetukselle on määritelty vuosittainen vähimmäistuntimäärä 700 tuntia, mutta ei ainekohtaisia tuntimääriä.
Lue lisää esi- ja perusopetuksen lainsäädännöstä OPH:n sivuilta

Uusin tuntijakopäätös on vuodelta 2012. Valtioneuvosto antoi asetuksen 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Tämä asetus otetaan käyttöön vuonna 2016, kun sen mukaan valmistellut opetussuunnitelmat valmistuvat. Lue lisää asiasta http://www.edilex.fi/virallistieto/saadoskokoelma/20120422.pdf 

Samassa yhteydessä uudistettiin perusopetusasetusta opetuksen vuosittaisen ja viikottaisen tuntimäärän osalta. Uusi asetusteksti 423/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuksen 3§:n muuttamisesta. Lue lisää opetuksen tuntimääristä http://www.edilex.fi/virallistieto/saadoskokoelma/20120423.pdf

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut perusopetuksen laatukriteerit, joiden tarkoituksena on tukea opetuksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa sekä turvata opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet lapsille asuinpaikasta, kielestä ja taloudellisesta asemasta riippumatta. Perusopetuksen laatukriteerit ovat käytännöllinen työkalu, jonka avulla voidaan tuottaa paikallisen tason tietoa ja arvioida koulutoimea koskevia päätösten vaikutuksia koulujen toimintaan. Laatukriteerit ovat suositusluonteinen asiakirja ja siinä kuvataan millaista toiminnan tulisi olla. Lue lisää perusopetuksen laatukriteereistä OKM:n sivuilta http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/opm06.pdf

Opetus- ja kulttuuriministeriö on täydentänyt perusopetuksen laatukriteerejä laatimalla kriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan ja koulun kerhotoimintaan. Nämä laatukriteerit valmistuvat kesällä 2012. Lue lisää asiasta http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/okm29.pdf?lang=fi

 

 

null