• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Luottamusmiehen ajankäyttö ja korvaukset

Luottamusmiehen ajankäyttöä koskevat määräykset löytyvät virka- ja työehtosopimuksista. Luottamusmiehelle maksetaan varsinaiseen palkkaan kuuluvaa luottamusmieskorvausta.

Luottamusmiehen ajankäyttöä koskevat määräykset ovat virka- ja työehtosopimuksien luottamusmiehiä koskevissa sopimusmääräyksissä. Luottamusmiestehtävien hoitamista varten tarvittavasta tilapäisestä tai säännöllisesti toistuvasta työstä vapautuksesta on sovittava työnantajan kanssa ennen uuden toimikauden alkua.

Luottamusmiehen ajankäytöstä sovitaan tarkemmin paikallisesti, sillä paikalliset olot vaikuttavat tehtäviin tarvittavan ajan määrään.

Luottamusvaltuutetulla on oikeus saada tehtäviensä hoitamiseksi riittävästi vapautusta työstään. Laissa ei ole täsmennetty työstä vapautuksen laajuutta.

Työehtosopimuksissa sovittuja luottamusmiehen ajankäyttöön liittyviä määräyksiä voidaan kuitenkin pitää suuntaa antavina myös luottamusvaltuutetun ajankäytölle.

Pääluottamusmiehen ajankäytöstä sovitaan paikallisesti siten, että hänelle annettava kiinteä vapautus on vähintään keskimäärin työpäivä viikossa 120 hänen edustamaansa viranhaltijaa/työntekijää kohden (KVTES VII luku 8 §, 6 mom.). 1.5.2022–30.4.2025 välisenä aikana pääluottamusmiehelle annettava kiinteä vapautus on vähintään keskimäärin työpäivä viikossa 105 hänen edustamaansa viranhaltijaa/työntekijää kohden, ellei paikallisesti toisin sovita.

Pääluottamusmiehen kiinteässä ajankäytössä tulee huomioida edustettavien lukumäärän lisäksi seuraavia asioita:

 • edustettavien ja eri ammattiryhmien lukumäärä
 • sovellettavien virka- ja työehtosopimusten lukumäärä
 • kunnan koko, toiminnan luonne ja laajuus
 • palkkaus- ja työaikajärjestelmien sekä palvelussuhdelajien kirjo
 • koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien lukumäärä ja sijainti
 • seudullinen yhteistyö
 • luottamusmiehen työolosuhteet
 • mahdollisen maakunta-SOTE:n vaikutus.

Kiinteän, tavanomaisiin luottamusmiestehtäviin käytettävän ajan lisäksi pääluottamusmiehelle myönnetään tilapäistä vapautusta. Tätä myönnetään sellaisia ajankäyttötarpeita varten, jotka vaativat merkittävästi pääluottamusmiehen ajankäyttöä eikä niitä ole otettu huomioon kiinteässä ajankäytössä.

Pääluottamusmiehenä toimivan opettajan opetusvelvollisuuden huojennus on 2/3 edellä mainitusta vapautuksesta.

Uusien pääluottamusmiesten ajankäytöstä tulee sopia paikallisesti, mikäli luottamusmiesaika ei vastaa edellä mainittua. Tarkoituksenmukaista on samassa yhteydessä sopia myös siitä, että luottamusmies voi laskuttaa tehtävistä silloin, kun hänen opetusvelvollisuuttaan ei ole huojennettu.

Kunnan luottamusmiehille todelliset toimintaedellytykset

Paikalliset olot ratkaisevat, kuinka paljon aikaa luottamusmiestehtäviin tarvitaan. Luottamusmiesaika on syytä jakaa tarkoituksenmukaisesti siten, että pääluottamusmiehelle ja mahdollisesti myös muutamalle muulle luottamusmiehelle taataan riittävät toimintaedellytykset.

Luottamusmiesaika on syytä jakaa vain pääluottamusmiehen vapauttamisen jälkeen vain muutamalle muulle luottamusmiehelle, jotta aika riittää kokonaisten luottamusmiestyöpäivien pitämiseen. Luottamusmiesajan pirstaloiminen moneen osaan ei anna kenellekään todellisia toimintaedellytyksiä.

Samassa yhteydessä on syytä järkeistää JUKOn pääluottamusmiesten keskinäinen sekä pääluottamusmiehen ja luottamusmiesten työnjako. Koska yhä useammassa kunnassa varhaiskasvatus on siirtynyt opetustoimen kanssa yhteiseen hallintokuntaan, on tarkoituksenmukaista, että OAJ:hin kuuluva pääluottamusmies vastaa myös lastentarhanopettajien edunvalvonnasta. Näin koko jäsenmäärästä laskettava luottamusmiesaika tulee OAJ:n käyttöön.

Yksityisen Avainta-päiväkodin ja -oppilaitoksen luottamusmiehen ajankäytöstä sovitaan paikallisesti. Ellei paikallisesti muuta sovita, on edustettavien jäsenten lukumäärä ja kiinteän vapautuksen keskimääräinen viikkotuntimäärä sopimuskaudella 2022–2025:

5–19: 1,5 h

20–49: 3 h

50–99: 5 h

100–199: 8 h

200–299: 16 h

300–399: 23 h

400–499: 28 h

500–599: 34 h.

Luottamusmies on päätoiminen, jos edustettavia työntekijöitä on vähintään 600.

Jos edustettavia on vähemmän kuin 5, luottamusmiestehtävät hoidetaan ensisijaisesti luottamusmiehen omien työtehtävien ohella. Milloin tehtävien määrä sitä vaatii eikä luottamusmies voi tehdä luottamusmiestehtäviä varsinaisten työtehtävien yhteydessä, hänelle varataan tilapäistä tai säännöllisesti toistuvaa kiinteää vapautusta työtehtävien hoitamisesta.

Esimerkiksi yksityisessä päiväkodissa toimiva varhaiskasvatuksen opettaja ei yleensä pysty hoitamaan luottamusmiestehtäviä opetus- ja kasvatustehtävien yhteydessä. Tästä syystä luottamusmiehen pitää sopia työnantajan kanssa, että hänelle varataan säännöllisesti toistuvaa kiinteää vapautusta esimerkiksi 1 tunti kahden viikon aikana.

Vuosityöajassa kiinteä vapautus lasketaan samassa suhteessa sidotusta ja sitomattomasta työajasta kuin mitä ne ovat opettajan vuosityöajasta.

Opetusvelvollisuustyöajassa olevan luottamusmiehen opetusvelvollisuudenhuojennus on puolet määritellystä kiinteästä vapautuksesta.

Yksityisen päiväkodin luottamusmiehen ajankäytöstä sovitaan paikallisesti. Jos ei paikallisesti muuta sovita, luottamusmiehelle annetaan kiinteää vapautusta seuraavasti:

Edustettavien jäsenten lukumäärä ja vapautuksen keskimääräinen viikkotuntimäärä/kolme viikkoa sopimuskaudella 20222024 
 • 2–4: 2–6 t.
 • 5–25: 3–7 t.
 • 26–50: 7–11 t
 • 51–100: 11–15 t.
 • 101–200: 14–20 t.
 • 201–300: 18–28 t.
 • 301–800: 26–52 t
 • 800–: kokonaan työstä vapautettu

Yksityisen oppilaitoksen luottamusmiehen ajankäytöstä sovitaan paikallisesti. Jos ei paikallisesti muuta sovita, luottamusmiehelle annetaan kiinteää vapautusta seuraavasti:

Edustettavien jäsenten lukumäärä ja vapautuksen keskimääräinen viikkotuntimäärä 1.9.2022 alkaen (opetusvelvollisuustyöaika):
 • 19 tai alle: 2 t.
 • 20–59: 2 t.
 • 60–129: 3 t.
 • 130–159: 4 t.
 • 160 tai yli: 5 t.
Edustettavien jäsenten lukumäärä ja vapautuksen keskimääräinen vuosituntimäärä 1.9.2022 alkaen (vuosityöaika):
 • 19 tai alle: 160 t.
 • 20–59: 160 t.
 • 60–129: 240 t.
 • 130–159: 320 t.
 • 160 tai yli: 400 t.

Yksityisen oppilaitoksen luottamusmiehen ajankäytöstä sovitaan paikallisesti. Jos ei paikallisesti muuta sovita, luottamusmiehelle annetaan kiinteää vapautusta seuraavasti:

Edustettavien jäsenten lukumäärä ja vapautuksen keskimääräinen viikkotuntimäärä sopimuskaudella 2022–2024
 • 19 tai alle: 2 t.
 • 20–99: 3 t.
 • 100–159: 4 t.
 • 160–: 5 t.

Harjoittelukoulun pääluottamusmiehenä tai luottamusmiehenä toimivan opettajan opetusvelvollisuutta huojennetaan yhdellä viikkotunnilla.

Mikäli edustettavien lukumäärä on vähintään 60, luottamusmiehen ja pääluottamusmiehen opetusvelvollisuutta huojennetaan seuraavasti:

Edustettavien jäsenten lukumäärä ja vapautuksen keskimääräinen viikkotuntimäärä sopimuskaudella 2022–2024
 • 60–99: 2 t.
 • 100–129: 3 t.
 • 130–159: 4 t.
 • 160–: 5 t.

Luottamusmieskorvaus

Pääluottamusmiehelle tai vastaavassa asemassa olevalle luottamusmiehelle maksetaan varsinaiseen palkkaan kuuluvaa luottamusmieskorvausta, jonka suuruus on määritelty virka- ja työehtosopimuksissa.

Sopimuskaudella 2022–2025 maksetaan luottamusmieskorvausta seuraavasti:

Edustettavien jäsenten lukumäärä ja kuukausittainen korvaus 1.6.2022 alkaen
 • 5–79: 79 €
 • 80–159: 99 €
 • 160–249: 117 €
 • 250–339: 156 €
 • 340–449: 203 €
 • 450–699: 238 €
 • 700–: 273 €.

Luottamusmieskorvausta voidaan korottaa määräajaksi 1,5-kertaiseksi paikallista virka- ja työehtosopimusta koskevien neuvottelujen ajaksi, mikäli työnantaja harkitsee korottamisen tarpeelliseksi.

Sopimuskaudella 2022–24 maksetaan luottamusmieskorvausta seuraavasti:

Edustettavien jäsenten lukumäärä ja kuukausittainen korvaus
 • 1–79: 80 €
 • 80–159: 100 €
 • 160–249: 119 €
 • 250–339: 157 €
 • 340–449: 207 €
 • 450–: 242 €

Sopimuskaudella 2022–2024 maksetaan luottamusmieskorvausta seuraavasti:

Edustettavien jäsenten lukumäärä ja kuukausittainen korvaus 1.9.2022 alkaen
 • 2–4: 25 €
 • 5–25: 49 €
 • 26–50: 57 €
 • 51–100: 68 €
 • 101–200: 85 €
 • 201–300: 127 €
 • 301–: 150 €

Sopimuskaudella 2022–2024 maksetaan luottamusmieskorvausta seuraavasti:

Edustettavien jäsenten lukumäärä ja kuukausittainen korvaus 1.9.2022 alkaen 
 • 19 tai alle: 68,55 €
 • 20–59: 86,23 €
 • 60–159: 100,62
 • 160 tai yli: 112,77 €.

Sopimuskaudella 2022–2024 maksetaan luottamusmieskorvausta seuraavasti:

Edustettavien jäsenten lukumäärä ja kuukausittainen korvaus 1.9.2022 alkaen
 • 19 tai alle: 68.55 €
 • 20–59: 86,23 €
 • 60–159: 100,62 €
 • 160–: 112,77 €.

Sopimuskaudella 2022–2024maksetaan luottamusmieskorvausta seuraavasti:

Edustettavien jäsenten lukumäärä ja kuukausittainen korvaus 1.6.2022 alkaen
 • alle 160: 86,33 €
 • 160–350: 182,51€
 • 351–559: 229,50 €
 • 560–: 290,54 €.

Sopimuskaudella 2022–2024maksetaan pääluottamusmieskorvausta seuraavasti:

Edustettavien jäsenten lukumäärä ja kuukausittainen korvaus 1.6.2022 alkaen
 • alle 160: 182,51 €
 • 160–350: 291,79€
 • 351–559: 398,89 €
 • 560–: 504,90 €.

Sopimuskaudella 2022–2024 maksetaan luottamusmiespalkkiota seuraavasti:

Edustettavien jäsenten lukumäärä ja kuukausittainen korvaus 1.6.2022 alkaen 
 • 1–160: 109,28 €
 • 161–350: 125,66 €
 • 351 tai yli: 146,44 €