• logo
  • logo

Lukiokoulutus on uudistuksen alla. OAJ on selvittänyt, miten lukiorahoituksen leikkaaminen on heijastunut opetukseen, opettajien työhön ja opiskelijoiden tuen tarpeeseen. Esitämme toimia, joilla lukio-opetuksen laatu turvataan tulevaisuudessakin.

Nykyistä lukiolakia ollaan paraikaa uudistamassa. Lakiuudistuksessa on otettava huomioon asiat, jotka tulivat esille OAJ:n selvityksessä – Lukioluotsissa – jossa käsiteltiin lukiorahoituksen leikkaamisen vaikutuksia.

Selvityksemme mukaan lukioon kohdistetut leikkaukset näkyvät muun muassa soveltavien kurssien karsimisena, opetusryhmien koon selvänä kasvuna ja syventävien kurssien vähentämisenä. Opettajien kokemuksen mukaan opiskelijoiden tuen tarve on lisääntynyt.

Lue Lukioluotsi

Leikkausten sijaan investointeja

Esitämme, että lukioiden rahoitusvaje on paikattava ja ryhmäkokojen kasvu on taitettava. Lukioiden rahoitusmallia on kehitettävä niin, että lukiokoulutuksen alueellinen saavutettavuus on turvattu. Lisäksi lukiokoulutus tarvitsee sitovat määräykset opettajien ja opiskelijoiden välisestä suhdeluvusta, jotta koulutuksen laatu saadaan turvattua.

Opiskelijoiden yksilölliseen kohtaamiseen on annettava lisää aikaa muun muassa opinto-ohjausta ja erityisopetusta vahvistamalla. Lukiouudistus tuo haasteita lukioiden toimintakulttuurille. OAJ esittää tähän ratkaisuksi tutoropettajia, jotka toimisivat uudistuksen voimavarana yli oppiainerajojen.

Laatukriteerit myös lukioon

Opetushallituksen laatimat lukion opetussuunnitelman perusteet luovat pohjan laadukkaalle lukio-opetukselle, mutta OAJ painottaa, että lukio-opetukselle on lisäksi laadittava samanlaiset kansalliset laatukriteerit kuin perusopetuksellakin on.

Laatukriteerien avulla lukiokoulutusta voidaan arvioida ja kehittää jatkossa entistä paremmin.