• logo
  • logo

Varhaiskasvatuksen laatua on perinteisesti ohjattu Suomessa lähinnä väljin lainsäädännöllisin raamein ja suosituksin, joten varhaiskasvatus on kaivannut kipeästi vankempaa laadun ohjausta. Varhaiskasvatuslaki vastaa varhaiskasvatuksen laadun ohjaamisen tarpeisiin.

Varhaiskasvatuslaki määrittelee suomalaisen varhaiskasvatuksen laadun minimitason.

Opetushallituksen laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet luovat yhdessä varhaiskasvatuslain kanssa vankan pohjan laadukkaalle varhaiskasvatukselle, sillä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet antavat raamit paikallisille varhaiskasvatussuunnitelmille. Valtakunnalliset perusteet takaavat, että varhaiskasvatus on laadukasta ympäri Suomen.

Hyvä johtaminen takaa varhaiskasvatuksen laadun

Laadukas varhaiskasvatus lähtee laadukkaasta johtamisesta. 2018 voimaan tullut varhaiskasvatuslaki säätää, että päiväkodilla tulee olla toiminnasta vastaava johtaja. Säännös koskee myös yksityisiä päiväkoteja.

OAJ on selvittänyt päiväkodin johtajien ja esimiestyön tilannekuvaa Päiväkodin johtaja 2017 -kyselyllä.

Tutustu kyselyn tuloksiin, johtopäätöksiin ja kehittämisehdotuksiin

Perusopetuslaki esiopetuksen laadun taustalla

Perusopetuslaki määrittelee suomalaisen esiopetuksen laadun minimitason.

Opetushallitus on laatinut myös esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, jotka turvaavat esiopetuksen valtakunnallisen laadun. Valtakunnalliset perusteet antavat raamit paikallisille suunnitelmille.

Vankkuutta varhaisella tuella ja oppivelvollisuuden muutoksella

Esiopetuksessa on varhaiskasvatuksen tavoin kiinnitettävä huomiota riittävän tuen järjestämiseen. OAJ:n selvityksen mukaan yli 70 prosenttia esiopetuksen opettajista on sitä mieltä, etteivät esiopetusikäiset lapset saa viipymättä tukea oppimiseensa ja kasvuunsa. Heillä olisi kuitenkin oikeus tukeen heti, kun siihen on tarvetta.

Tuen varhaiseen saamiseen vaikutetaan parhaiten kiinnittämällä huomiota ryhmäkokoihin ja taloudellisiin resursseihin. Laissa pitäisi myös säätää erityisopettajamitoituksesta siten, että esiopetuksessa on korkeintaan 50 lasta yhtä erityisopettajaa kohden.

OAJ esittää oppivelvollisuuden muutosta siten, että esiopetus muuttuisi kaksivuotiseksi. Oppivelvollisuuden muutos turvaisi sen, että yhä useampi lapsi pääsisi aloittamaan opintien mahdollisimman varhain.

Lue Oppimisen tukipilarit esiopetuksessa -selvitysNäin oppivelvollisuus tulisi uudistaa

 

Lastentarhanopettaja on nyt varhaiskasvatuksen opettaja

Varhaiskasvatuksen tehtävänimikkeet muuttuivat syyskuussa 2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain myötä. Laissa säädetään varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, varhaiskasvatuksen sosionomin, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan ja päiväkodin johtajan kelpoisuuksista.

OAJ ajaa jokaisen varhaiskasvatuksen opettajan etua, koulutustaustasta riippumatta.

Liity joukkoon tai tutustu jäsenetuihin!