• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kuntavaalit 2021: Koulutus ratkaisee!

OAJ on julkaissut kuntavaalitavoitteensa keväälle 2021. Suomessa on maailman parhaat opettajat, ja jokaisessa kunnassa on maailman parasta opetusta, jos kuntapäättäjät niin haluavat. Isot asiat päätetään lähellä sinua!

Vaalikone on auki

OAJ:n kuntavaalikoneeseen vastasi noin 8 500 ehdokasta. Lämmin kiitos heille! Tutustu kuntasi koulutuksesta kiinnostuneiden ehdokkaiden vastauksiin.

Vaalikoneeseen

Koulutus tärkeää äänestäjille kuntavaaleissa

Taloustutkimus kysyi suomalaisilta ja 77 prosenttia oli samaa mieltä: "Minulle on tärkeää, että kuntavaaleissa äänestämäni ehdokas haluaa parantaa kuntani koulutus- ja kasvatuspalvelujen laatua". Taloustutkimus ja OAJ 2021.

Lue uutinen
 
Kuntavaalit 2021: Isot asiat päätetään
lähellä sinua.

 
Katso tästä tallenne OAJ:n webinaarista
tuleville kuntapäättäjille!

 
 

OAJ:n kuntavaalitavoitteet – Ratkaisuja kunnille

Poikkeukselliset ajat nostavat esiin niitä yhteiskunnan toimijoita, jotka pitävät pyörät pyörimässä myös vaikeina aikoina. Kuntien sivistystoimen työ on tullut näkyväksi, ja yleinen tietoisuus opetushenkilöstön tekemän työn merkityksellisyydestä on kasvanut.  

Suomessa on maailman parhaat opettajat, ja jokaisessa kunnassa on maailman parasta opetusta, jos kunta­päättäjät niin haluavat. Lakisääteiset kasvatus- ja koulutuspalvelut on säilytettävä pääasiassa julkisesti rahoitettuina ja järjestettyinä. Taloudellisen voiton tavoittelu ei sovi niihin.   

Laadukasta opetusta on mahdollista antaa vain, jos ryhmät ovat riittävän pienet. OAJ on laatinut eri koulutusasteille suhdelukusuositukset, joiden noudattaminen takaa opetuksen laadun.   

Lapsilla ja nuorilla on oikeus oppimisen edellyttämään ohjaukseen ja tukeen. Kunnan pitää tarjota tukea kaikilla koulutusasteilla ja heti tarpeen ilmetessä. Tuen riittävyys voidaan varmistaa vain sillä, että kunnassa on oikea määrä opinto-ohjaajia, erityisopettajia, erityisluokanopettajia ja varhaiskasvatuksen eritysopettajia.  

Kelpoiset opettajat turvaavat laadukkaat kasvatus- ja koulutuspalvelut. Kunta saa motivoituneita ja sitoutuneita opettajia, kun se huolehtii henkilöstön täydennys- ja muuntokoulutuksesta ja maksaa koko vuoden työstä koko vuoden palkan.  

Opettajia ei saa lomauttaa. Laki turvaa oppijoille turvallisen oppimisympäristön ja oikeuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen kaikkina koulupäivinä. Lomautusoloissa opetussuunnitelman tavoitteet eivät toteudu ja opiskelun turvallisuus heikkenee.  

Kaikkiin opetushenkilöstön poissaoloihin on aina palkattava sijainen. Sijainen tarvitaan myös tilapäisiin poissaoloihin, jotka johtuvat esimerkiksi sairaudesta tai koulutukseen osallistumisesta. 

Opettajien työhyvinvointiin sijoittaminen säästää kunnan resursseja muun muassa vähentämällä sairauspoissaoloja.   

Työnantajan tehtävänä on huolehtia, että työtilat ovat terveet ja turvalliset. Työnantajan pitää myös tarjota työnteon kannalta välttämättömät välineet kuten puhelimet ja tietokoneet.  

Hyvällä ja kannustavalla johtamisella on myönteinen vaikutus opettajien jaksamiseen ja hyvinvointiin. Esimiehillä ja johtajilla on oltava tosiasialliset mahdollisuudet johtamiseen. Johtajien osaamisen kehittämisestä on pidettävä huolta.  

Opettajia ei saa lomauttaa! Opetussuunnitelman mukainen opetus kuuluu kaikille. 

Olli Luukkainen, puheenjohtaja 


Lakisääteisten peruspalveluiden laatu on turvattava seuraavalla valtuustokaudella. Vaikka kuntatalous on vakavassa kriisissä, jokaisen kunnan on päätöksenteossaan huolehdittava siitä, että tulevaisuudesta ei leikata.  

Hyvä kuntapäättäjä ei yritä tasapainottaa taloutta lomauttamalla opettajia. Lomautus ei ole missään kunnassa tuottanut tavoiteltuja menosäästöjä. Sen sijaan se aiheuttaa pysyvää haittaa paitsi oppimiselle, myös kunnan maineelle ja uskottavuudelle laadukkaan koulutuksen järjestäjänä.   

Kasvatus, koulutus ja tutkimus edistävät kunnan elinvoimaa. Koulutuksesta ei saa leikata, vaan siihen pitää investoida. Jos koulutus- ja kasvatuspalveluihin ei kohdenneta riittävästi rahaa, hyödyt jäävät saavuttamatta. Koulutukseen sijoittaminen tuottaa pitkällä aikavälillä säästöjä kunnan muilla toimialoilla.  

Kasvatus- ja koulutuspalveluiden järjestäminen on kunnan vastuulla, mutta yksityinen järjestäjä voi täydentää kunnan omaa tuotantoa. Yksityiselle palvelutuotannolle on kuitenkin asetettava samat laadulliset kriteerit kuin kunnan tuottamille palveluille. 

Kunnan rajalliset voimavarat on tarkoituksenmukaisempaa käyttää opetuksen laadun jatkuvaan kehittämiseen kuin pelkästään rakennusten ylläpitämiseen.  

Kunnan investointiohjelmassa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten on oltava tärkeyslistan kärjessä. Oppi­laitokset ja päiväkodit on pidettävä hyvässä kunnossa, etteivät oppiminen, opiskelu ja hyvinvointi vaarannu.   

Etäopetusta voi käyttää opetustarjonnan laajentamiseksi, mutta sitä ei pidä käyttää kunnan talouden paikkaamiseksi eikä niin, että opetuksen laatu heikkenee. 

Oikein toteutettu ja oikeaan aikaan annettu erityisopetus maksaa itsensä takaisin ja ennen kaikkea turvaa kaikille mahdollisuuden oppia ja pärjätä elämässään. 

Mervi Berg, erityisluokanopettaja, Pielavesi 


Voimat yhdistämällä saadaan usein aikaan enemmän kuin yksin tekemällä.
Työnantajan ja työntekijöiden välisen rakentavan vuoropuhelun avulla kunta menestyy. Hyvin toimiva kunta on avoin myös toisten kuntien kanssa tehtävälle yhteistyölle.

Kunta menestyy silloin, kun työnantaja ja työntekijät tekevät yhteistyötä toisiaan arvostavalla tavalla. Menestyvä kunta rakentaa kestävää tulevaisuutta hyödyntämällä osaamisen ammattilaisia ja ottamalla huomioon ympäristön muutokset.

Jatkuva yhteistyö kuntapäättäjien ja opetushenkilöstön välillä tuo kasvatuksen ja koulutuksen kehittämiseen paikallisten erityispiirteiden ymmärrystä. Tämä parantaa päätöksenteon luotettavuutta ja tuloksia kuntalaisten hyväksi.

Kunnan pitää edistää toisen asteen oppilaitosten, korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä. Se lisää kunnan elinvoimaa, turvaa osaavan työvoiman saatavuuden ja edistää uusia innovaatioita.

Lukioiden välinen yhteistyö auttaa laajemman kurssitarjonnan sekä korkeakoulu- ja kansainvälisen yhteistyön toteuttamista. Jokaisella opiskelijalla on oltava yhdenvertainen mahdollisuus jatko-opintoihin.

Myös kuntien välistä yhteistyötä on lisättävä koulutuksen järjestämisessä. Yhdessä järjestetyt kasvatus- ja koulutuspalvelut yhteisillä kampuksilla turvaavat laadukkaat palvelut kaikille asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Kuntien tulee hakea koulutustarjonnan lisäämiseksi yhteistyökumppaneita yli maakuntarajojen, jotta ne edistävät asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Alueellinen ja seudullinen aktiivinen yhteistyö mahdollistaa kelpoisten opettajien saatavuuden ja täydennyskoulutuksen toteuttamisen.


Meillä on pitkät perinteet yhteisessä opetuksessa ja suunnittelussa kuntarajat ylittäen. Yhteistyö toimii. 

Antti Simonen, lukion lehtori
Kitee


Kunta voi hyvin, kun kaikki sen asukkaat saadaan mukaan osaksi yhteisöä. Jokaisen osallistuminen on yhteinen tehtävämme. Opettajilla on tässä työssä merkittävä rooli.

Päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa edistetään joka päivä kuntalaisten osallistumista ja osallisuutta. Se vähentää syrjäytymistä ja vahvistaa tunnetta yhteisöön kuulumisesta. Jokainen päivä opetusta on tärkeä.

Kun koronaepidemia sulki ovia, koulutusjärjestelmän merkitys sosiaalisten suhteiden ylläpitäjänä huomattiin erityisen selvästi. Laadukkaan opetuksen ja varhaiskasvatuksen lisäksi koulun yhteisöllisyys, kouluruokailu ja oppilashuolto nousivat uuteen arvoon.

Osallisuutta parannetaan nostamalla lasten osallistumisastetta varhaiskasvatukseen. Kunnan tehtävä on kutsua perheitä käyttämään varhaiskasvatuspalveluja. Tukemalla lasten kotihoitoa ei saa heikentää kolme vuotta täyttäneiden lasten osallistumista pedagogiseen varhaiskasvatukseen.

Kun kunta tarjoaa monipuolisia vapaan sivistystyön opintoja, kaikilla kunnan asukkailla on mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämisen ikään ja taustaan katsomatta.

Viisas kunta edistää asukkaidensa kotoutumista. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisille oppijoille on tarjottava perusopetukseen valmistavaa opetusta sekä tarvittaessa ammatilliseen ja lukiokoulutukseen valmistavaa opetusta. Perheitä on kannustettava siihen, että lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen.


Lapsi kehittyy, kasvaa ja oppii parhaiten yhdessä toisten kanssa. Tämän me varhaiskasvatuksen ammattilaiset näemme päiväkodeissa joka päivä. 

Merja Laitinen
varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Espoo

Toimivat, laadukkaat palvelut houkuttelevat kuntaan uusia asukkaita ja yrityksiä sekä saavat nämä jäämään kuntaan. Se on tärkeää kunnan hyvinvoinnille ja palvelutarjonnalle.

Jokaisen kunnan on laadittava sivistyspoliittinen ohjelma, jossa määritellään yhteiset tavoitteet kasvatukselle ja koulutukselle. Niiden saavuttamista mitataan yhteisesti sovituilla kriteereillä. Valtuuston pitää seurata ohjelman toteutumista vuosittain arviointiraportin avulla ja huolehtia siitä, että kunnan kasvatus- ja koulutuspalvelut pysyvät laadukkaina.

Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus vetävät puoleensa lapsiperheitä, jotka ovat edellytys sille, että kunta säilyy elinvoimaisena.

Kasvatus-, koulutus- ja tutkimuspalvelut lisäävät alueen arvoa ja houkuttelevat kuntaan uusia asukkaita ja yrityksiä sekä osaavaa työvoimaa. Ammattitaitoisen työvoiman saaminen julkiselle ja yksityiselle sektorille on elintärkeää.

Taiteen perusopetus lisää kuntalaisten harrastus¬mahdollisuuksia ja antaa mahdollisuuden kunnan kulttuuri¬perinnön vaalimiseen.

Kunnan edustajien on toimittava vastuullisina omistajina oppilaitoksissa, sillä koulutuksen tuottama osaaminen on tärkeää kunnan menestymiselle.

Laadukas ja oikein mitoitettu ammatillinen koulutus turvaa osaavan työvoiman riittävyyden kunnan alueella. Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tehtävä tutkimustyö hyödyttää paikallisten yritysten kasvua ja menestymistä.

Hyvinvoiva opettaja on edelleen kunnan kantava voima, jonka avulla monissa kunnissa harrastus- ja kulttuurielämä kukoistaa.

Koulutamme osaavaa työvoimaa ja tulevia yrittäjiä. Näitä yritykset, kunnat ja Suomi tarvitsevat. Ammattia ei kuitenkaan voi oppia etänä, siksi kontaktiopetuksen määrää pitää ammatillisissa oppilaitoksissa lisätä. 

Markku Polamo
ammatillinen opettaja
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

 

Näin ehdokkaat vastasivat OAJ:n vaalikoneeseen

Lataa Ratkaisun avaimet!

Näissä vaaleissa ratkaistaan kuntasi tulevaisuus! Ratkaisun avaimet löydät myös Isot asiat ratkaistaan lähellä sinua -julkaisusta (pdf).

Puoluejohtajat OAJ:n kuntavaalitentissä

Politiikan ykkösnimet kohtasivat Educa verkossa -tapahtuman koulutuskeskustelussa 30.1. Kuntavaaliaiheiseen OAJ:n tenttiin osallistuivat kaikkien eduspuolueiden tämänhetkiset ykkösnimet SDP:n puheenjohtajasta, pääministeri Sanna Marinista lähtien. Juontajina toimivat MTV:n Eeva Lehtimäki ja OAJ:n Heljä Misukka. Katso ja kuuntele!

Kohdasta 1.40 käynnistyy Jälki-istunto, jossa alan arjen asiantuntijat kommentoivat tuoreeltaan puheenjohtajapaneelin antia, kesto 25 min. Jälki-istunnossa mukana Laura Lahin, Olli-Pekka Hakkarainen, Jukka Sarpila, Pauliina Viitamies, puhetta johtaa Tuomo Laakso.

Puolueiden koulutusta ja kasvatusta koskevat tavoitteet kuntavaaleissa 2021

 
Kysyimme kaikilta puoluejohtajilta: Mitkä ovat puolueesi koulutusta ja kasvatusta koskevat tavoitteet kuntavaaleissa 2021?

Videoilla kuntavaalitavoitteista kertovat puolueiden puheenjohtajat, pääministeri Sanna Marin, SDP, kansanedustaja Jussi Halla-Aho, Perussuomalaiset, kansanedustaja Petteri Orpo, Kokoomus, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, Suomen Keskusta, sisäministeri Maria Ohisalo, Vihreä liitto, opetusministeri, 1. varapj. Jussi Saramo, Vasemmistoliitto, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, RKP, kansaedustaja Sari Essayah, KD ja kansanedustaja Harry Harkimo, Liike Nyt.

 

Ehdokas, vastaa OAJ:n vaalikoneeseen!

OAJ avaa 18.5. yleisölle vaalikoneen, josta äänestäjät löytävät itselleen koulutusmyönteisen ehdokkaan. Hei ehdokas! Olethan huomannut OAJ:n vaalikoneen ja käynyt vastaamassa siihen? Saat henkilökohtaisen vastauslinkin puolueeltasi tai voit pyytää sitä puolueeltasi ja kerro, kuinka kuinka kuntasi asiat tulisi järjestää. Ehdokkailla on vastausaikaa 16.5. saakka.  

Opettaja-lehden vaali-ilmoittelusta jäsenille reilu alennus

Ehdokkaat saavat voivat ostaa ilmoitustilaa painetusta Opettaja-lehdestä. OAJ:n jäsenet saavat 80 %:n alennuksen omasta vaalimainonnastaan Opettajassa.

Muut mainospaikat ovat kaikille normaalihintaisia. Opettaja.fi-sivuilta voi varata banneripaikkoja rajoitetusti. Mainostaja voi käyttää myös liite-ilmoittelua.

Ilmoittelua koskevat ohjeet ja varaukset

Vaalikaranteeni OAJ:n kanavilla

OAJ:n kanavilla, kuten Opettaja-lehdessä ja OAJ:n sivuilla, ei julkaista vaaleissa ehdolla olevien esittelyjä tai henkilöhaastatteluja eli järjestö pidättäytyy antamasta julkisuutta ehdokkaille vaalien alla.

Virallinen karanteeni alkaa 14.5. eli kuukautta ennen kuntavaalien äänestyspäivää. OAJ noudattaa vaalikaranteenia kanavillaan kuitenkin jo 14.4. lähtien. 

Hyvän kuntapäättäjän kriteerit

Kuntiin tarvitaan rohkeita päättäjiä. Kuusi kysymystä paljastaa, olisiko sinusta tai kaveristasi kuntapäättäjäksi.

Blogi: Sinustako kuntapäättäjä?

Tutustu kuntapäättäjän muistilistaan!

OAJ on laatinut kuntapäättäjien tueksi muistilistan. Se auttaa kehittämään oppimisen iloa ja työrauhaa kunnan päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Kuntapäättäjän muistilista