• logo
  • logo
Kuntavaalit

Kunnan kannattaa investoida koulutukseen – se maksaa itsensä takaisin

Kuvituskuva

Suomi voi menestyä vain osaamisella. Koulutus on investointi tulevaisuuteen, eikä sitä pidä nähdä vain kulueränä kunnan budjetissa.

Kun valtio maksaa koulutuksen menoista yhä pienemmän osan, kunnan tahto ja koulutukseen osoitetut voimavarat määräävät lopputuloksen.

Kansalaiset ovat tuominneet koulutusleikkaukset, eivätkä ne jää huomaamatta aktiiviselta kuntalaiselta. Sivistyspalveluja laiminlyövä kunta muuttuu helposti muuttotappioalueeksi, kun aktiiviset kuntalaiset hakeutuvat parempien palvelujen piiriin elinvoimaisempiin kuntiin.

OAJ ei hyväksy opetusalaan kohdistuvia lisäleikkauksia vaikeissakaan taloudellisissa oloissa. Päättäjien on rakennettava tulevaisuutta arvovalinnoilla, jotka tukevat työpaikkojen syntymistä, elinikäistä oppimista ja ehkäisevät syrjäytymistä. Tähän paras keino on koulutus. Hyvät peruspalvelut vähentävät korjaavien palveluiden tarvetta, mikä tulee ajan mittaan edullisemmaksi.

Laadukkaat kasvatus- ja koulutuspalvelut ovat kunnan vetovoimaisuuden tae

Kun kunnassa on tarjolla laadukasta koulutusta ja varhaiskasvatusta, kunta pysyy vetovoimaisena työ- ja asuinpaikkana. Koulutuspalvelut tukevat kunnan elinvoimaisuutta, elinkeinotoimintaa ja yrittäjyyttä.

Toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut ovat alueensa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoina hyviä kumppaneita kunnille. Koulut ja oppilaitokset työllistävät siinä missä yrityksetkin. Opetushenkilöstö on merkittävä veronmaksajaryhmä. Aktiivisina kansalaisina opettajat ovat mukana monenlaisessa kuntaa hyödyttävässä kolmannen sektorin toiminnassa.

Elinikäisen oppimisen edellytykset kuntoon

Elinikäisellä oppimisella on suuri merkitys alueen ja kuntien työelämän uudistajana. Työurien pirstaloituessa ja työtapojen ja -tehtävien muuttuessa ihmisillä on oltava mahdollisuus päivittää osaamistaan työelämän vaatimusten mukaisesti.

Kansalais- tai työväenopistojen laaja ja laadukas kurssi- ja koulutustarjonta luo aktiivisuutta ja edistää kaikenikäisten hyvinvointia ja terveyttä. Kuntakin hyötyy, kun seniorikansalaisten toimintakyky säilyy ja työikäisen väestön osaaminen uusiutuu. Kansalaisopistot ovat matalan kynnyksen oppilaitoksia myös maahanmuuttajille, työttömille ja syrjäytymisvaarassa oleville. Taiteen perusopetus puolestaan laajentaa eri taiteenalojen osaamista, edistää luovuutta ja itseilmaisun kehittymistä koulun ulkopuolella. Kun asiakasmaksut pidetään kohtuullisina, taiteen perusopetus ja vapaan sivistystyön palvelut ovat kaikkien ulottuvilla.

Digivälineet tähän päivään

Investoiminen kehittyvään tietotekniikkaan ja digioppiminen on tulevaisuudessa välttämätöntä. Uudet opetussuunnitelmat ja ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen uudistavat opetusta. Siksi kunnan on pidettävä huolta koulujen ja oppilaitosten tieto- ja viestintätekniikan ajantasaisuudesta ja riittävistä tietoliikenneyhteyksistä.

Tietotekniikka mahdollistaa myös etäopetuksen, jolla voidaan turvata koulutuksen saavutettavuutta ja tasata koulutuksen kustannuksia eri toimipisteiden kesken.

OAJ:n mielestä

  • Kunta pitää huolta elinvoimaisuudestaan investoimalla kasvatukseen, koulutukseen ja sivistyspalveluihin. Turvaamalla koulutustarjonnan kunta turvaa myös työvoiman saatavuuden.
  • Opetus on koulutuksen ydintehtävä ja sen osuutta koulutuksen kokonaismenoista pitää kasvattaa.
  • Hyvät peruspalvelut tulevat ajan mittaan edullisemmaksi kuin ongelmien korjaaminen.
  • Monipuolinen koulutustarjonta kaikenikäisille houkuttelee kuntaan uusia asukkaita, ylläpitää aikuisväestön osaamista ja terveyttä sekä seniorien toimintakykyä.
  • Opetuksen edellyttämään tietotekniikkaan ja tietoliikenneyhteyksiin on panostettava viimeistään nyt.
Jaa