• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Tuki toimivaksi: Oppimisen tuen ketju yhtenäistettävä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

Moni oppija tarvitsee opinpolullaan tukea. Poikkeusolot ovat lisänneet tuen tarvetta entisestään. OAJ:n mielestä tuen järjestelmän on oltava yhtenäinen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

OAJ:n ratkaisut

 • Tuen on oltava vaikuttavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Yhtenäisen ja vahvan kolmiportaisen tuen ketjun pitää ulottua varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.
 • Tuen käsitteiden ja toimeenpanon on oltava yhtenäistä kaikilla asteilla. Tuen portaiden välillä on oltava selkeät erot niin, että tuki vahvistuu seuraavalle portaalle siirryttäessä.
 • Tehostettuun tukeen on säädettävä osa-aikaisen erityisopetuksen ja tukiopetuksen vähimmäismäärät.
 • Erityisessä tuessa oppija on aina oikeutettu erityisryhmään tai -luokkaan.
  Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan tuen tarve arvioidaan erikseen. Hän ei automaattisesti ole erityisen tuen oppilas.
 • Apuvälineitä, tulkitsemis- ja avustajapalveluita on mahdollisuus käyttää kaikilla tuen portailla.
 • On säädettävä velvoite oppijan koulunkäyntikyvyn arviointiin. Tuen moniammatillisesta toteuttamisesta pitää sopia periaatteet. Niitä on noudatettava, jos oppijan koulunkäyntikyky heikkenee.
 • Vaativa erityinen tuki on tunnistettava kaikilla asteilla. Vaativan erityisen tuen työryhmien kehitysehdotukset on toimeenpantava perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa.
 • OAJ on koonnut ehdotuksensa tukiketjun vahvistamisesta esitteeseen.Tuki toimivaksi - OAJ:n ratkaisut (PDF)

Vain kaksi asiakirjaa: Pedagoginen selvitys ja tuen järjestämissuunnitelma

 • Tuen tarve ja siirtyminen tuen portaalta toiselle arvioidaan pedagogisella selvityksellä.
  Tuen toteuttaminen kirjataan tuen järjestämissuunnitelmaan. Se liitetään osaksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa (Vasu) ja esiopetussuunnitelmaa ja ammatillisessa oppilaitoksessa osaksi opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS).
 • Tuen järjestämissuunnitelmaan kirjataan lakisääteiset tuen muodot sekä niiden määrällinen ja laadullinen toteutus. Tukimuotojen toteutumista seurataan. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa, mutta vähintään kerran vuodessa.

Tiedonkulku kuntoon

 • Tieto tuen järjestämissuunnitelmasta on siirrettävä uudelle varhaiskasvatuksen, opetuksen tai koulutuksen järjestäjälle. Opettajilla on oikeus saada siitä tieto salassapidon estämättä.
  Tiedonkulusta eri viranomaisten kesken säädetään siten, että tieto kulkee myös koulutuksen järjestäjille. Näin voidaan toteuttaa opetus, tuki ja turvallinen oppimisympäristö.

Rahoitusta tuen mukaan, henkilöstölle koulutusta

 • Rahoitusjärjestelmiä muutetaan siten, että koulutuksen järjestäjä saa rahoitusta tosiasiallisesti annetun tuen mukaan.
 • Esihenkilöitä ja kaikkia opettajaryhmiä koulutetaan havaitsemaan ja tunnistamaan tuen tarpeita sekä toteuttamaan tukea uusien säädösten mukaisesti.

Ydintavoitteet

 • Yhtenäinen ja vahva kolmiportainen tukiketju
 • Sama järjestelmä ja asiakirjat kaikilla kouluasteilla
 • Taatut tukitoimet tuen portailla
 • Käyttöön erityisopettajamitoitus ja kertoimet
 • Tiedonkulku kuntoon
 • Rahoitusta tuen mukaan
 • Henkilöstölle koulutusta

Mikä mättää nyt?

Varhaiskasvatuksessa säädetään järjestäjälle vain velvoite, että sillä on oltava tarvetta vastaavasti varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja. Lisäksi tuen tarve on otettava huomioon lasten tai henkilöstön lukumäärässä.

Esi-ja perusopetuksessa on käytössä kolmiportainen tuki, mutta se ei toimi.

Tehostetun tuen ja erityisen tuen raja on epäselvä, erityisopetuksen resurssit riittämättömät eikä oppilaiden oikeus tukeen toteudu. Tuen puutteen vuoksi yhä suurempi osa oppilaista ei saavuta oppimisen vähimmäistavoitteita.

Kun tukea perusopetuksessa saanut oppilas siirtyy toiselle asteelle, tuen saanti voi nykyisin jopa loppua. Perusopetuksessa tehostetun tuen oppilaista 74 prosenttia sai osa-aikaista erityisopetusta
ja 55 prosenttia tukiopetusta. Erityisen tuen oppilaista noin 60 prosenttia opiskeli pääsääntöisesti erityisryhmässä.

Lukiolaissa säädetään erityisopetuksesta. Säädös tulee voimaan 2021. Opiskelijalle ei kuitenkaan ole säädetty oikeutta tukiopetukseen.

Ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla erityistä ja vaativaa erityistä tukea, mutta säännöstä tukiopetuksesta tai osa-aikaisesta erityisopetuksesta ei ole lainkaan. Erityisopiskelijoiden opetuksesta 84 prosenttia järjestetään samassa ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa.

Tilanne nyt

Varhaiskasvatuksessa säädetään järjestäjälle vain velvoite, että sillä on oltava tarvetta vastaavasti varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja. Lisäksi tuen tarve on otettava huomioon lasten tai henkilöstön lukumäärässä.

OAJ:n ehdotukset

Erityisopettajien määrä suhteessa lasten määrään

 • Varhaiskasvatus 1:100
 • Esiopetus 1:50

Kertoimet ryhmiä muodostettaessa:

 • Tehostetun tuen lapsi: kerroin 2
 • Erityisen tuen lapsi: kerroin 3

Erityisryhmien koko enintään

 • 12 lasta, jos ryhmässä korkeintaan 5 tehostetun tai erityisen tuen lasta
 •  8 lasta, jos ryhmässä vain tehostetun tai erityisen tuen lapsia
 • 6 lasta kehitysvammaisten ryhmässä
 • Kaikissa näissä ryhmissä on oltava muun henkilökunnan lisäksi aina vähintään 1 varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Ryhmäkokoa ei voi ylittää.

⊲⊲Tuelle kolme porrasta myös varhaiskasvatukseen. Niiden välille selkeät erot. Tuki vahvistuu seuraavalle portaalle siirryttäessä.

⊲⊲Yhteiset tuen käsitteet käyttöön myös varhaiskasvatuksessa.

⊲⊲Tarjolle myös osa-aikaista erityisopetusta.

⊲⊲Tarjolle mahdollisuus erityisopetukseen erityisluokassa tai erityisryhmässä.

⊲⊲Avustajan käytön lisäksi lisättävä oikeus käyttää apuvälineitä ja tulkitsemispalveluita.

⊲⊲ Koulutuksen järjestäjän on arvioitava ja tuettava oppijan koulunkäyntikykyä.

Tilanne nyt

 • Kolmiportainen tuki ei toimi.
 • Tehostetun tuen ja erityisen tuen raja on epäselvä, erityisopetuksen resurssit riittämättömät eikä oppilaiden oikeus tukeen toteudu.
 • Tuen puutteen vuoksi yhä suurempi osa oppilaista ei saavuta oppimisen vähimmäistavoitteita.
  Vain 91 prosenttia erityisen tuen oppilaista vastaanottaa toisen asteen opiskelupaikan.

OAJ:n ehdotukset

Erityisopettajien määrä suhteessa oppijoiden määrään

 • Alkuopetus 1:50
 • Muu perusopetus 1:100

Kertoimet

 • Tehostetun tuen oppilaat ja vieraskieliset oppilaat: kerroin 1,5
 • Erityisen tuen oppilaat: kerroin 2

Ryhmäkoot

Noudatetaan nykyisiä ryhmäkokoja (PoA 2§):

 • 10 erityisen tuen oppilasta ryhmässä
 • 8 pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmässä
 • 6 vaikeimmin kehitysvammaisten ryhmässä

Jos näiden kolmen ryhmän oppilaita opetetaan samassa ryhmässä, opetusryhmän enimmäiskoko
määräytyy sen mukaan, minkälaista tukea saavia oppilaita ryhmässä on eniten.

Yleisopetuksen ryhmässä, jossa opiskelee pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas, enimmäisryhmäkoko on 20.

⊲⊲ Tuella kolme porrasta. Niiden välillä selkeät erot. Tuki vahvistuu seuraavalle portaalle siirryttäessä.

⊲⊲ Yhteiset tuen käsitteet kaikilla koulutusasteilla

⊲⊲ Ryhmäkokoja pienennetään

⊲⊲ Henkilöstön pedagogista osaamista vahvistetaan henkilöstörakenteessa.

⊲⊲Järjestäjän on arvioitava ja tuettava oppijan koulunkäyntikykyä.

Tilanne nyt

Lukiolaissa säädetään erityisopetuksesta. Säädös tulee voimaan 2021.

OAJ:n ehdotukset

⊲⊲ Yhteiset tuen käsitteet käyttöön kaikilla koulutusasteilla, myös lukiossa.

⊲⊲ Tukiopetus mahdolliseksi.

⊲⊲ Pienempi ryhmäkoko mahdolliseksi. 

⊲⊲ Lisättävä pedagogista osaamista henkilöstörakenteessa.

⊲⊲ Koulutuksen järjestäjän on arvioitava ja tuettava oppijan koulunkäyntikykyä.

Tilanne nyt

Ammatillisessa koulutuksessa ei ole lainkaan säännöstä tukiopetuksesta eikä osa-aikaisesta erityisopetuksesta, vaan ainoastaan erityisestä tuesta ja vaativasta erityisestä tuesta.
Erityisopiskelijoiden opetuksesta 84 prosenttia järjestetään samassa ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa.

Kun tukea perusopetuksessa saanut oppilas siirtyy toiselle asteelle, tuen saanti voi nykyisin jopa loppua.

OAJ:n ehdotukset

⊲⊲ Tuella kolme porrasta. Niiden välillä selkeät erot. Tuki vahvistuu seuraavalle portaalle siirryttäessä.

⊲⊲ Yhteiset tuen käsitteet käyttöön kaikilla koulutusasteilla

⊲⊲ Tukiopetus mahdolliseksi.

⊲⊲ Osa-aikainen erityisopetus mahdolliseksi.

⊲⊲ Pienempi ryhmäkoko mahdolliseksi. 

⊲⊲ Lisättävä pedagogista osaamista henkilöstörakenteessa.

⊲⊲ Koulutuksen järjestäjän on arvioitava ja tuettava oppijan koulunkäyntikykyä.

Kolmiportainen tuki

Tuen portaat ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.

Seuraavilla tuen portailla on käytettävissä myös kaikki alempien portaiden tuen muodot.

Vaativa erityinen tuki on tunnistettava kaikilla asteilla. Vaativan erityisen tuen työryhmien kehittämisehdotukset on pantava toimeen perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapselle annettava tuki 

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa noudatetaan varhaiskasvatuslain uusia säännöksiä lapsen oikeudesta tukeen, koska noin 90 prosenttia esiopetuksesta järjestetään päiväkodissa. Tukea järjestettäessä sovelletaan varhaiskasvatuslain säännöksiä ryhmäkoosta ja henkilöstömitoituksesta.

Yleinen tuki

⊲⊲ Erityisopettajan antama konsultaatio opettajille
⊲⊲ Ryhmässä annettua lyhytkestoista, ei säännöllistä osa-aikaista erityisopetusta
⊲⊲ Ryhmäkoon pienentäminen
⊲⊲ Henkilöstön pedagogisen osaamisen vahvistaminen henkilöstömitoituksessa
⊲⊲ Pienryhmäopetus

Tehostettu tuki

⊲⊲ Säännöllistä osa-aikaista erityisopetusta vähintään yksi päivä viikossa
⊲⊲ Ryhmän pienentäminen

Erityinen tuki

⊲⊲ Kokoaikaista erityisopetusta joko 

 1. tavallisessa varhaiskasvatuksen lapsiryhmässä, jolloin varhaiskasvatuksen opettajan lisäksi ryhmässä on varhaiskasvatuksen erityisopettaja tai
 2. erityisryhmässä

Tuen kolme porrasta perusopetuksessa

Yleinen tuki

⊲⊲ Käytössä, kun oppilaalla ei ole säännöllistä ja jatkuvaa tuen tarvetta
⊲⊲ Tukiopetus
⊲⊲ Osa-aikainen erityisopetus
⊲⊲ Erityisopettajan antama konsultaatio opettajille

Tehostettu tuki

⊲⊲ Vähintään 1t/vk tukiopetusta ja 2t/vk osa-aikaista erityisopetusta
⊲⊲ Jos oppiainetta opiskellaan alle 2t/vk, osa-aikaisen erityisopetuksen määrä suhteutetaan
tuntimäärään
⊲⊲ Oppilas voi saada osa-aikaista erityisopetusta enintään 75 % oppiaineen tunneista

Erityinen tuki

⊲⊲ Oikeuttaa aina erityisopetukseen erityisluokassa yhdessä tai useammassa oppiaineessa.
⊲⊲ Oppiaine voidaan yksilöllistää vasta, kun oppilas on ollut erityisluokalla vähintään yhden lukukauden eikä silti saavuta arvosanan 5 tavoitteita.
⊲⊲ Vain jos opiskeluhuollon ammattihenkilö ja oppilaan opetuksesta vastaavat henkilöt arvioivat, että erityisluokalla opiskelu ennen yksilöllistämistä ei ole tarpeen, voidaan yksilöllistäminen tehdä heti.
⊲⊲ Yksilöllistettyä oppiainetta opettaa aina erityisluokanopettaja erityisluokassa.

Lukiossa annettava tuki

Lukiossa tarvitaan mahdollisuus yleiseen tukeen 1.8.2021 lähtien.

Yleinen tuki

⊲⊲ Tukiopetus
⊲⊲ Osa-aikainen erityisopetus
⊲⊲ Erityisopettajan antama konsultaatio opettajille

Kolmiportainen tuki ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa

Ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa tuen termit poikkeavat muiden koulutusasteiden vastaavista. 

Yleinen ja tehostettu tuki

⊲⊲ Tukiopetus
⊲⊲ Osa-aikainen erityisopetus.
⊲⊲ Erityisopettajan antama konsultaatio opettajille.
⊲⊲ Osa-aikainen erityisopetus samanaikaisopetuksena, pienryhmä- tai yksilöopetuksena.

Erityinen tuki 

⊲⊲ Erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä.
⊲⊲ Perustutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen arvioinnin yksilöllistäminen laatimalla
opiskelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi.
⊲⊲ Perustutkinnon perusteiden mukaisista ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista
voidaan poiketa.

Vaativa erityinen tuki

⊲⊲ Opinnot ammatillisessa erityisoppilaitoksessa
⊲⊲ Erityisluokka
⊲⊲ Yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa  suunnitelmallista pedagogista tukea.