Alavo måste betala ersättning för olagliga visstidsanställningar

05.06.2019 - 13:37 Nyheter
Illustration

Alavo stad ska betala ersättning till en specialklasslärare för två olagliga visstidsanställningar. Enligt OAJ:s jurist skulle det löna sig för kommunerna att satsa på rekryteringskompetens för att undvika olagligheter.  

Vasa förvaltningsdomstol har ålagt Alavo stad att betala en ersättning som motsvarar sju månadslöner till en specialklasslärare som drabbades av två olagliga visstidsanställningar. Dessutom måste staden betala 2 600 euro till OAJ för rättegångskostnaderna.

Oklara grunder

Specialklassläraren var visstidsanställd läsåren 2014–2015 och 2015–2016.

Första gången gavs inga grunder för visstidsanställningen och andra gången gavs många orsaker, bland annat organisering av uppgifterna i det lediganslagna tjänsteförhållandet, organisatorisk omställning av specialundervisningen, minskningen av antalet elever i staden och en ofärdig beslutsprocess om skolnätet.

Våren 2016 lediganslogs specialklassläraruppgiften tills vidare. Läraren som nu får ersättning, hade skött uppgiften i två år men blev inte vald.

Förvaltningsdomstolen bestrider stadens motiveringar

Enligt Vasa förvaltningsdomstol hade staden Alavo inte grunder för ett tjänsteförhållande för viss tid. Därför ålägger förvaltningsdomstolen staden att betala ersättning för de ogrundade visstidsanställningarna.

Enligt lagen kan en kommunal tjänsteinnehavare anställas för viss tid endast på tjänsteinnehavarens egen begäran eller om till exempel uppgiftens art så kräver. En tjänsteinnehavare som har anställts för viss tid utan lagenlig grund eller som utan grundad anledning upprepade gånger i följd har anställts för viss tid har när tjänsteförhållandet upphör rätt att få en ersättning som motsvarar minst sex och högst 24 månaders lön. Yrkande på ersättning ska framställas inom sex månader från det att tjänsteförhållandet upphörde.

Dessutom måste staden Alavo betala 2600 euro till OAJ för rättegångskostnaderna.

Cheferna borde bättre känna till lagstiftningen

Enligt arbetsmarknadsjuristen Kristiina Tuhkiainen är Alavos agerande ett beklagligt exempel på att man inte tillräckligt noga har utvärderat lagenligheten av grunderna för ett tjänsteförhållande för viss tid.

– Kommunerna borde satsa mera på chefernas kunnande i rekryteringsprocessen. Cheferna bör bättre känna till i hurdana situationer lagen tillåter att lärare anställs för viss tid. Motiveringar som funderas ut i efterskott duger inte i domstolen, konstaterar Tuhkiainen.

OAJ handhar ett tiotal fall varje år

Varje år går OAJ vidare till domstolsbehandling med ett tiotal fall av olagliga visstidsanställningar. De juridiska tjänsterna hör till OAJ:s medlemsförmåner.

OAJ varnar för att olagliga visstidsanställningar ger den kommunala  arbetsgivaren ett dåligt rykte och rekryteringen av kunniga lärare försvåras.

Tidigare i år har även Helsingfors, Grankulla, Esbo, Sibbo och Kouvola blivit tvungna att betala ersättningar för visstidsanställningar som olagligt följt på varandra.