• Opettaja-tidningen logo
  • OAJ-areena logo

Hävning av arbetsavtal under prövotid

I början av anställningsförhållandet kan man iaktta en prövotid, under vilken bägge parter kan häva tjänste- eller arbetsavtalsförhållandet så att det upphör omedelbart.

Om du är tjänsteinnehavare eller arbetstagare behöver du inte motivera varför du hävt ditt arbetsavtal under prövotiden.

Arbetsgivaren får inte häva avtalet under prövotiden på ovidkommande grunder

Arbetsgivaren får inte häva ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande på diskriminerande grunder eller grunder som annars är ovidkommande med tanke på syftet med prövotiden. Arbetsgivarens grund för hävningsbeslutet ska alltid hänföra sig till arbetstagarens handlande, uppförande eller arbetsprestation.

Ovidkommande eller diskriminerande grunder är bland annat arbetstagarens graviditet, sjukfrånvaro eller val till förtroendeman. Under prövotiden får ett tjänsteförhållande inte heller hävas av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker.

Tillfälle att bli hörd

Du ska beredas tillfälle att bli hörd om avtalet ska hävas under prövotiden.

Om du kan påvisa att grunderna för hävandet av avtalet är diskriminerande eller ovidkommande, måste arbetsgivaren visa hur orsaken till hävandet hänför sig til

l syftet med prövotiden.

Hävning kan påverka arbetslöshetsskyddet

Avtalshävningen under prövotiden kan leda till karens i arbetslöshetsskyddet.

Karens följer om en arbetstagare säger upp sig från sitt arbete utan giltig orsak eller själv orsakar
uppsägningen genom att handla klandervärt.

 

Prövotid och återanställningsskyldighet 1.4.2020–30.6.2020 inom privata sektorn

Inom privata sektorn är bestämmelserna om prövotid och återanställningsskyldighet tillfälligt ändrade mellan den 1 april och 30 juni. Under den här tiden är det lättare att häva arbetsavtalet under prövotiden och arbetsgivarens återanställningsskyldighet är förlängd.

Lagändringarna är bara i kraft 1.4.2020–30.6.2020.

Hävning av arbetsavtal under prövotid

Hävning av ett arbetsavtal under prövotiden underlättas: arbetsgivaren kan häva ett arbetsavtal under prövotiden också av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker.

Grunderna för hävning av arbetsavtal utvärderas på samma sätt som vid uppsägning. Skillnaden är att när en arbetstagare sägs upp, upphör anställningen efter uppsägningstiden, men då arbetsavtal hävs under prövotid, upphör arbetsförhållandet genast efter meddelande därom.

De nya bestämmelserna gäller också prövotiden i sådana arbetsavtal som har ingåtts före den 1 april.

Återanställningsskyldigheten förlängs

Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda arbete till sådan arbetstagare som blivit uppsagd på grund av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker och som har anmält sig som arbetslös arbetssökande till TE-byrån. Arbetstagaren behöver inta vara arbetslös, men arbetsansökningen måste vara ikraft vid TE-byrån.

Arbetsgivarens återanställningsskyldighet innebär att när ny personal anställs till samma eller liknande uppgifter, måste arbetsgivaren först erbjuda arbetet till den uppsagda arbetstagaren.

Till följd av coronaviruset förlängd återanställningsskyldigheten till nio månader, om arbetstagaren har sagts upp under den tid som de temporära bestämmelserna har varit i kraft. Åtgärden är tidsbegränsad mellan 01.04.2020 och 30.06.2020. Anställningen behöver inte upphöra under den här tiden.

Den förlängda återanställningsskyldigheten kan alltså tillämpas under nio månader från uppsägningstiden.

Dela