När du säger upp dig själv

Uppsägningstiden börjar löpa följande dag efter att uppsägningen meddelats arbetsgivaren.

När du säger upp dig själv behöver du inte motivera varför.

Uppsägning av ordinarie anställningsförhållande

Om du har anställts tillsvidare och därmed har ordinarie anställning, är din uppsägningstid minst 14 dagar, såvida ditt anställningsförhållande har pågått i högst fem år. Om det har pågått över fem år är uppsägningstiden en månad.

På tjänsteinnehavarens/arbetstagarens begäran kan man också iaktta en kortare uppsägningstid.

När en statlig tjänsteman säger upp sig från ett ordinarie tjänsteförhållande är huvudregeln att uppsägningstiden är en månad. Om tjänsteförhållandet har varat högst ett år är uppsägningstiden 14 dagar och vid över tio år är uppsägningstiden två månader.


Uppsägning av anställningsförhållande för viss tid

Om du står i tjänsteförhållande för viss tid till en kommun eller samkommun är uppsägningstiden 14 dagar.

Ett visstidsarbetsavtal kan i regel inte sägas upp om parterna inte har kommit överens om den här möjligheten i avtalet. Visstidsarbetsavtalet upphör utan uppsägningstid efter att den överenskomna arbetsperioden tagit slut. Bland annat lärare i privata skolor/läroanstalter/daghem står i arbetsavtalsförhållande. Samma gäller i regel också kommunalt anställda lärare inom småbarnspedagogik och vid vuxenutbildningscenter.

När en statlig visstidsanställd tjänsteman säger upp sig iakttas en uppsägningstid på 14 dygn om tjänsteförhållandet har pågått högst fem år. Annars är uppsägningstiden en månad.

Om den berörda myndigheten samtycker kan man avvika från uppsägningstiden.


Uppsägning och karens

Karens betyder att arbetstagaren mister sin arbetslöshetsförmån för en viss tid.

Om du säger upp dig utan giltig orsak är karensen 90 dagar.

Läs mer om karens på TE-tjänsternas sidor


Gör ett skriftligt meddelande om uppsägningen

Det lönar sig att göra ett skriftligt meddelande om uppsägningen där datum, dina personuppgifter samt beskedet om din uppsägning framgår.

Lämna meddelandet personligen till din arbetsgivare eller chef.

Dela