Arbetsbelastning

Lärarna upplever belastning i arbetet i högre grad än i många andra yrken.

En passlig belastning i arbetet upprätthåller kapaciteten och välbefinnandet i arbetet. Överbelastning försämrar arbetshälsan och försvagar kvaliteten av arbetet, medan en för liten belastning minskar motivationen och ökar risken för marginalisering.

Det är många saker som kan medföra belastning, till exempel arbetets mängd, innehåll eller kvalitet. Inom sektorn för utbildning och fostran spelar även psykiska och sociala faktorer en stor roll. Vidare påverkar ens egen livssituation och individuella egenskaper hur man upplever belastning.

Arbetsgivaren har en allmän omsorgsplikt och ett ansvar för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Arbetsgivarens representant, det vill säga chefen, ska då arbetet planeras och dimensioneras beakta omständigheter som hänför sig till arbetet, arbetsförhållandena och arbetsmiljön samt arbetstagarens personliga förutsättningar.

Belastningsfaktorer i utbildningssektorn

Faktorer som orsakar belastning i utbildningssektorn hänför sig till

  • förändringar: krav på förändringar i arbetet, digitaliseringen, stor omvälvning i branschen, nya arbetsanvisningar
  • barnen, eleverna och studerandena: stort ansvar, intensiviteten i arbetet, dåligt uppförande och våld, krav på individualitet
  • organiseringen av arbetet: brister i planeringen (till exempel resursbrist beträffande integreringen), stor arbetsmängd, obalans mellan själva kärnuppgiften och mängden övrigt arbete, arbetsuppgifterna fördelar sig ojämnt
  • arbetsgemenskapen: brist på stöd av arbetsgemenskapen och chefen
  • arbetsmiljön och ergonomin: inneluftproblem, buller och brister i arbetsron i öppna lärmiljöer, möbler och ergonomi, strukturell säkerhet 
  • samarbetet med andra aktörer och nätverk: arbetsformer, tidsanvändning.
  • barnens vårdnadshavare: krav på särbehandling, osaklighet.

Så här åtgärdar du belastning

Du kan påverka belastningen av ditt arbete bäst genom att diskutera saken öppet och ärligt med dina arbetskamrater, din chef och din företagshälsovård.

Vid behov kan du alltid vända dig till arbetarskyddsfullmäktigen!

Dela