Företagshälsovård och tidigt stöd

När ditt välbefinnande i arbetet riskerar att vackla kommer företagshälsovården till din hjälp. Det tidiga stödet garanterar att du kommer att må bra igen så fort som möjligt.

Varje arbetsgivare i undervisningssektorn ska ingå ett avtal om företagshälsovårdstjänster. Alla arbetstagare oavsett anställningsförhållandets art ska ha samma nivå av företagshälsovård.

Du är berättigad till företagshälsovård alltid då du behöver den.

Du kan behöva företagshälsovården till exempel i följande situationer:

  • utredning och bedömning av om ditt arbete och dina arbetsförhållanden är hälsosamma och säkra
  • utredning, bedömning och uppföljning av arbetsrelaterade sanitära risker och olägenheter, ditt hälsotillstånd samt din arbets- och funktionsförmåga
  • information, vägledning och rådgivning i frågor som rör hälsa och säkerhet i ditt arbete
  • uppföljning och främjande av hur du klarar av ditt arbete då din funktionsförmåga är nedsatt
  • utvärdering av arbetsförmågan
  • första hjälpen.

Förebyggande hälsovård och tidigt stöd A och O

Företagshälsvårdens viktigaste uppgift är den förebyggande hälsovården. Genom den kommer man åt att ingripa i de faktorer som försämrar arbetshälsan i ett så tidigt skede som möjligt. I bästa fall kan den förebyggande hälsovården rentav förhindra att det uppstår problem!

Det viktigaste förebyggande instrumentet i företagshälsovården är arbetsplatsutredningen, som ska finnas i en uppdaterad version på varje arbetsplats i undervisningssektorn. Arbetsplatsutredningen är en bedömning av olägenheter för hälsan och de belastande faktorer och resurser som arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen medför.

Bedömning av arbetsförmågan

Arbetsgivaren är skyldig att se till sina arbetstagares arbetshälsa och arbetarskydd. Arbetsgivaren ska följa med hur personalen mår i sitt arbete till exempel genom personalenkäter. Med hjälp av dem kan arbetsgivaren i ett så tidigt skede som möjligt ingripa i omständigheter som försämrar välbefinnandet i arbetet. Det tidiga stödet är A och O för att problemen inte ska förvärras.

Om arbetet blir för tungt måste arbetstagarens arbetsförmåga utredas. En undersökning av det allmänna hälsotillståndet kräver arbetstagarens samtycke.

Utgående från hälsoundersökningen ger företagshälsovården ett intyg med en bedömning av arbetstagarens hälsoförutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter. Hälsoundersökningarna skyddar arbetstagarens hälsa: efter undersökningen kan det finnas anledning att anpassa arbetet till arbetstagarens förutsättningar eller byta arbetsuppgifter.

Rehabilitering och arbetshandledning

Hälsokontrollen som ingår i bedömningen av arbetsförmågan är ett led i arbetstagarens rehabilitering. Arbetshandledning kan användas som ytterligare stöd.

Med lärarnas arbetshandledning avses handledning och stöd som ges av en erfaren sakkunnig inom undervisning och pedagogik med arbetshandledningsutbildning. Handledaren hjälper läraren att utföra och bedöma sitt arbete och behandla och lösa problem som hänför sig till arbetet. Arbetshandledningen bekostas av arbetsgivaren.

När arbetsförmågan är nedsatt är arbetstagaren berättigad till sjukledighet. Om oförmågan att arbeta är bestående kan det finnas behov för invalidpension.

Läs om sjukledighetLäs om invalidpension

Dela