• logo
  • logo

Utbildningssystemet i Finland

Vårt utbildningssystem består av småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning, högskoleutbildning, vuxenutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning.

OAJ strävar hela tiden efter jämlikhet inom utbildningen; vi arbetar oförtrutet med avgiftsfri utbildning och fostran som alla kan delta i. Alla ska ha tillgång till utbildning och fostran av hög kvalitet oavsett inkomster och hemkommun.

Vi betonar livslångt lärande. Varje etapp på lärstigen är viktig, allt från småbarnspedagogik till vuxenutbildning. Vårt mål är att alla finländare åtminstone ska ha examen från andra stadiet och att så många som möjligt också avlägger högskoleexamen.

Småbarnspedagogik

Med småbarnspedagogik avses en pedagogiskt betonad verksamhet för barn under skolåldern. Verksamheten är en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, utbildning och vård.

Småbarnspedagogiken är oerhört viktig eftersom den ligger till grund för barnets välbefinnande, utveckling och lärstig. En kvalitativ småbarnspedagogik stöder barnets uppväxt och lärande som är anpassat till barnets ålder och utveckling. Småbarnspedagogiken stärker det livslånga lärandet och jämlikhet i utbildningen.

Omfattande internationella studier visar att småbarnspedagogiken har en stor betydelse för barnets framtid.

Lärare inom småbarnspedagogik

Förskoleundervisning

Förskoleundervisningen främjar barnets förutsättningar för utveckling och lärande. Förskoleundervisning stärker barnets sociala färdigheter och sunda självkänsla genom lek och positiva erfarenheter av lärande.

Förskoleundervisningen har stor betydelse då det gäller att i tid upptäcka behov av stöd, vilket förebygger svårigheter längre fram på lärstigen. Därför kräver OAJ att förskoleundervisningen blir obligatorisk och att redan 5-åringar ska börja i förskolan.

Lärare inom förskoleundervisning

Grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen är allmänbildande och ger alla elever samma behörighet för fortsatta studier. Grundskolan är gratis för eleverna; undervisningen, läroböcker och andra läromedel och material är avgiftsfria. Målet med utbildningen är att lära ut nödvändiga kunskaper och färdigheter som behövs i livet.

Grundskolan omfattar årskurserna 1–9 och är för 7–16 åringar.

Lärare inom den grundläggande utbildningen

Andra stadiets utbildning

Efter grundskolan kan den unga välja utbildning på andra stadiet, det vill säga gymnasie- eller yrkesutbildning. Båda ger behörighet för fortsatta studier på högskolenivå.

Gymnasiet och yrkesutbildningen bygger på den grundläggande utbildningen. Efter gymnasiet är studeranden redo för universitet, yrkeshögskola eller yrkesutbildning som baserar sig på gymnasiets lärokurs.

Inom yrkesutbildningen finns många olika utbildningsområden med inriktning för mer än hundra olika yrken. En yrkesinriktad grundexamen ger möjlighet att studera vidare vid yrkeshögskola eller högskola.

Det är i vissa fall möjligt att kombinera gymnasie- och yrkesutbildning.

Lärare på andra stadiet

Högskoleutbildning

Högskolesystemet bygger på yrkeshögskolor och universitet. Universiteten kännetecknas av vetenskaplig forskning medan yrkeshögskolorna är mera inriktade på arbetslivet.

Vid yrkeshögskola och universitet kan både en lägre och en högre högskoleexamen avläggas.

Yrkeshögskola (YH) är ett praktiskt inriktat alternativ till de traditionella universitetsstudierna. Yrkeshögskolorna har också vuxenutbildning i syfte att upprätthålla och utveckla arbetslivskunnandet. Yrkeshögskolorna ordnar även lärarutbildning för yrkeslärare.

Universitetsnätet täcker de olika delarna av landet och erbjuder studieplatser för nästan en tredjedel av årsklassen. Efter högre högskoleexamen kan man fortsätta universitetsstudierna till licentiat- eller doktorsexamen.

Lärare inom högskoleutbildningen

Vuxenutbildning och fritt bildningsarbete

Inom alla utbildningsområden ges vuxenutbildning, det gäller allt från grundläggande utbildning till högskoleundervisning. Fritt bildningsarbete är en betydande del av vuxenutbildningen. Uppskattningsvis 1,7 miljoner deltar årligen i någon form av vuxenutbildning.

Vuxenutbildningens betydelse ökar hela tiden eftersom förändringar i arbetslivet skapar nya utbildningsbehov. Vi anser att det behövs smidiga vuxenutbildningsalternativ för vuxna i arbetslivet.

Lärare inom vuxenutbildningen och fritt bildningsarbete

Grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstutbildning ger eleverna förmåga att uttrycka sig och möjligheter till att senare söka sig till yrkesutbildning och utbildning på högre nivå inom det egna konstområdet.

Grundläggande konstundervisning är målinriktad och går från nivå till nivå. Främsta målgruppen är barn och unga. Grundläggande konstundervisning ges inom många olika områden; arkitektur, audiovisuell konst, bildkonst, slöjd, musik, ordkonst, cirkuskonst, dans och teaterkonst.

Utbildning ges som allmän eller fördjupad lärokurs.

Lärare i grundläggande konstundervisning

Dela