OAJ-medlemmarnas tjänste- och arbetskollektivavtal går ut 31.3.2020. Nu förhandlar man om nya avtal; bland annat om lön, arbetstider och frågor om välbefinnande i arbetet.

Följ med hur förhandlingarna framskrider inom just ditt avtalsområde. Om du är osäker på vilket avtal du följer, så hittar du information om avtalen här.

Följ också med avtalsförhandlingarna i sociala medier. Delta gärna i diskussionen och tagga #oajförhandlar #oajneuvottelee.

 • UKTA-avtalet följs av den kommunala undervisningspersonalen frånsett lärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare.
 • Drygt 60 000 OAJ-medlemmar följer UKTA. 
 • OAJ förhandlar om avtalet med KT Kommunarbetsgivarna. 
 • Avtalsperioden är 1.2.2018–31.3.2020. 
 • Pekka Pankkonen är ansvarig förhandlare för OAJ. 
 • Förhandlingsläget:
  • 28.5 Kommunala undervisningssektorn har fått avtal – jämlikheten ökar och arbetstidsförlängningen förpassas till historien
  • 30.4: Förhandlingsorganisationen Sote, det vill säga Tehy och Super, fällde förslaget till uppgörelse för de anställda inom kommunsektorn. 
  • 23.4 diskuterades yrkeslärarnas årsarbetstid och arbetsgrupperna under följande avtalsperiod. Nästa möte måndag 27.4.
  • 20.4 gick man genom vad arbetsgrupperna ska arbeta med under nästa avtalsperiod och med vilken tidtabell.
  • 16.4 behandlades yrkesutbildningen.
  • 15.4 diskuterades alla avtalsdelar, men fortsättningsvis väntar man på en uppgörelse vid kommunala huvudförhandlingsbordet. Ändå fortsätter man nästan dagligen att förhandla om detaljerna i UKTA.
  • 9.4 diskuterades hur avtalsbestämmelserna för allmänbildande utbildningen och yrkesutbildingen kan utvecklas. Följande förhandling 15.4.
  • 6.4 Även om kommunsektorns centrala förhandlingar sköts med riksförlikningsmannens hjälp, fortsatte man sondera uppgörelsen för undervisningssektorns eget UKTA-avtal.
  • 1.4 utvärderas förhandlingsläget på ett allmänt plan då medling pågår för kommunsektorn.
  • 31.3 avslutades kommunsektorns förhandlingar utan resultat vid huvudförhandlingsgruppen. I fortsättningen förhandlar man med hjälp av riksförlikningsmannen.
  • 27.3 Fokus på allmänbildande utbildningens särfrågor. Förhandlingarna fortsätter 30.3.
  • 26.3 I förhandlingarna fokuserade man på yrkesutbildningens särfrågor.
  • 25.3 Förhandlingarna fortsatte. Parternas mål och förhandlingstidtabellen behandlades.
  • 20.3 UKTA-förhandlingarna avbröts i och med att förhandlingarna vid det kommunala huvudavtalsbordet avbröts. 
  • 16.3 I förhandlingarna fokuserade man på avtalsbestämmelserna för yrkesutbildningen, särskilt textfrågor. Förhandlingarna fortsätter 20.3.
  • Förhandlingarna fortsatte 13.3. Arbetsgruppen för gymnasiet samlades. OAJ överlämnade till arbetsgivaren sina detaljerade mål för UKTA. Det är meningen att förhandlingarna fortsätter 16.3 för UKTA-huvudgruppen.
  • 6.3 UKTA-förhandlingarna fortsatte efter en veckas paus för förberedelser.  Nu granskades särksilt gymnasiefrågor. Förhandlingarna fortsätter i smågrupper nästa vecka. Följande avtalsförhandling är 16.3.
  • 28.2 I UKTA-förhandlingarna behandlade man alla bilagor och diskuterade båda parternas förhandlingsmål. Förhandlingarna fortsätter 6.3.
  • 25.2. I förhandlingarna diskuterades avtalsbestämmelserna i del F som gäller för grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete. Del F omfattar bland andra OAJ-medlemmar i musikläroanstalter, konstskolor, medborgarinstitut och folkhögskolor. OAJ överlämnade sina förhandlingsmål i januari och arbetsgivaren sina 25.2. UKTA-förhandlingarna fortsätter 28.2. Förhandlingar om del F fortsätter 19.3.
  • 13.2 UKTA-förhandlingarna inleddes. Läs nyheten.
  • 29.1 Avtalet sades upp. Förhandlarna träffas 13.2.
 • AKTA-avtalet följs av kommunalt anställda lärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare och av chefer och sakkunniga inom undervisnings- och bildningsväsendet.
 • FOSU:s representanter i huvudförhandlingsgruppen är verksamhetsledare Maria Löfgren och OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.
 • Avtalet följs av 10 630 OAJ-medlemmar.
 • FOSU förhandlar med KT Kommunarbetsgivarna om bilaga 5 för personal inom småbarnspedagogiken. I AKTA-gruppen representeras FOSU av OAJ:s förhandlare Petri Lindroos.
 • Avtalsperioden är 1.2.2018–31.3.2020. 
 • OAJ:s förhandlare för småbarnspedagogikens område är Kristiina Johansson. 
 • Förhandlingsläget:
  • 28.5
   • Lärarna inom småbarnspedagogik överförs till lärarnas UKTA-avtal – lärarna får förhöjningar som följer den allmänna linjen och arbetstidsförlängningen slopas
   • Så här är nya  AKTA och avtal om övergång till UKTA
  • Förhandlingar 26 och 27 maj
  • 25.5 Förhandlingarna fortsätter
  • 18.5 KT förhandlar separat med varje organisation
  • 14.5: Kommunsektorns förhandlingar fortsätter
  • 30.4: Förhandlingsorganisationen Sote, det vill säga Tehy och Super, fällde förslaget till uppgörelse för de anställda inom kommunsektorn. 
  • 27.4 Riksförlikningsmannen gav förslag till uppgörelse. Förhandlingsparterna ska svara senast på valborgsmässoaftonen den 30 april kl. 12. Läs nyheten.
  • 23.4 Huvudavtalet diskuterades. Medling också den 24 och 26 april.
  • Medling 20.4 och parterna träffas nästa gång 23.4. 
  • Medling 19.4 och parterna kom överens om flera medlingstider.
  • I medlingen 17.4 diskuterades huvudavtalet.
  • Medling 16.4
  • 14.4 förhandlade man både länge och väl, men utan att egentligen komma vidare i saken. Majoriteten av förhandlingsparterna förband sig till att försöka nå avtal ännu i april. Huvudförhandlingsgruppens följande medling är 16.4. 
  • 7.4 Medling. Arbetet fortsätter den 14 april efter påsk.
  • 3.4 Vid medlingen diskuterades huvudavtalet som definierar förhandlingssystemet, underteckningsprotokollet och arbetstidsförlängningen, de så kallade kiky-timmarna. Förhandlingarna fortsätter på tisdagen.
  • 31.3 avslutades förhandlingarna utan att resultat nåddes. Kommunala sektorns förhandlingsparter framför samfällt att riksförlikningsmannen kallar parterna till förlikning. Läs nyheten
  • I huvudförhandlingsgruppen 29.3 behandlades ingående underteckningsprotokollet och frågor i anslutning till detta; avtalsperiodens längd, löneförhöjningsformen, arbetstidsförlängningen och arbetsgrupper. Förhandlingarna fortsätter 31.3.
  • I huvudförhandlingsgruppen 27.3 gav FOSU, JHL och JYTY ett gemensamt förslag till underteckningsprotokoll. Man behandlade också bland annat arbetstidsförlängningen.
  • 24.3 återupptog huvudförhandlingsgruppen sitt arbete och förhandlingarna fortsätter 25.3.
  • 20.3 avbröts förhandlingarna vid det kommunala huvudavtalsbordet. Arbetet upphörde också vid de andra kommunala förhandlingsborden och i arbetsgrupperna. 
  • 16.3 I VAKA-gruppens möte (småbarnspedagogik) behandlades KT:s förslag till ändringar i AKTA bilaga 5.
  • 13.3 Huvudförhandlingsgruppen träffades och FOSU överlämnade sitt förslag till ett löneprogram och om hur lärarna inom småbarnspedagogik ska överföras till den kommunala undervisningssektorns UKTA-avtal. Följande möte är 18.3.
  • 28.2 Kommunsektorns huvudförhandlingsgrupp träffades och diskuterade de extra arbetstimmarna och det för OAJ och FOSU viktiga förhandlingsmålet om ett löneprogram. Huvudförhandlingsgruppen träffas nästa gång 13.3.
  • 12.2 överlämnade FOSU och de andra huvudavtalsorganisationerna sina förhandlingsmål till KT. Huvudförhandlingsgruppen träffas nästa gång 28.2. FOSU överlämnade förhandlingsmålen till kommunarbetsgivaren 
  • 29.1 Avtalet sades upp. Gruppen för småbarnspedagogik (vaka) samlades 10.2. Huvudgruppen träffas 12.2. 

 

 • AVAINOTES är kollektivavtalet för privata undervisningssektorn där huvudmannen hör till AVAINTA Arbetsgivarna. En del yrkeslärare, lärare i yrkeshögskolor och lärare inom det fria bildningsarbetet  följer avtalet.
 • 3 690 OAJ-medlemmar omfattas av avtalet.
 • OAJ förhandlar om avtalet med AVAINTA Arbetsgivarna.
 • Avtalsperioden är 1.2.2018–31.3.2020.
 • OAJ:s förhandlare är Markku Perttunen och Pasi Repo. 
 • Förhandlingsläget:
  • 29.5 Avtal för AVAINTA Arbetsgivarna
  • 25.5 Nu inväntar man att resultat ska nås för UKTA
  • Förhandlingar 17 och 19 maj
  • 15.5 Överenskommelse om ramarna för Avainta Arbetsgivarnas avtalsområden
  • 12.5 genomgång av textfrågorna.
  • 7.5 behandlades årsarbetstidsavtalet inom yrkesutbildningen
  • Förhandlingar 23.4, 28.4 och 4.5
  • 20.4 förhandlade man om avtalstexter och förhandlingarna fortsätter 23.4.
  • Förhandlingar 14.4, men främst väntar man nu på att förhandlingarna om kollektivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna ska framskrida. Följande förhandling är 6.4.
  • 18.3 inhiberades förhandlingarna och nästa datum är 26.3.
  • 12.3 förhandlade man om avtalsbestämmelser för yrkeshögskolepersonalen. Nästa möte är 18.3.
  • 26.2. Förhandlingarna fortsatte och nästa gång träffas man 12.3.
  • 13.2 kom man överens om förhandlingstidtabellen. Målen preciseras senare. Nästa förhandling är 26.2.
  • 29.1. sades avtalet upp. Huvudgruppen träffas 13.2. 
 • Kollaktivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna följs av en del lärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare i privata daghem.
 • 250 OAJ-medlemmar omfattas avtalet.
 • OAJ förhandlar om avtalet med AVAINTA Arbetsgivarna. 
 • Avtalsperioden är 1.2.2018–31.3.2020
 • Kristiina Johansson ansvarig förhandlare för OAJ.
 • Förhandlingsläget:  
  • 29.5 Avtal för AVAINTA Arbetsgivarna
  • 19.5 behandlades underteckningsprotokollet och ändringar som gjorts i kollektivavtalet. Ett förhandlingsresultat kan meddelas sedan då även resultat nås för Avaintas undervisningssektor. 
  • 15.5 Överenskommelse om avtalsramarna
  • 11.5 kom man överens om att intensifiera förhandlingstakten och man förhandlade också 13 och 14 maj
  • 4.5 förhandlingar
  • Förhandlingar den 15, 17, 21, 23, 24, 28 och 29 april 
  • 14.4 behandlades underteckningsprotokollutkastet till följande avtal, även om parterna ännu är långt ifrån eniga beträffande avtalsinnehållet. Nästa träff 15.4.
  • 3.4. Inledningsvis disuterades avtalsperioden slängd, löneförhöjningar och slopandet av arbetstidsförlängningen.  Förhandlingarna fortsätter både före och efter påsken. Nästa träff är tisdag 7.4.
  • 1.4 fortsatte förhandlingarna även om avtalsperioden gick ut 31.3. Fortsättning 3.4.
  • 30.3 diskuterdaes blan annat vilka textförändringar som bör göras i arbetstidskapitlet på grund av ändringar i arbetstidsslagen. Förhandlingarna fördes i positiv anda. Nästa möte 1.4.
  • 25.3 kunde man ännu inte behandla en uppgörelse.
  • 20.3 behandlades båda parternas förhandlingsmål. Alla mål har gåtts genom och förhandlingarna fortsätter 25.3 och också veckoslutet 28-29.3 har reserverats för förhandlingarna.
  • 18.3 behandlades tekniska ändringar i lönekapitlet som hänför sig till ändringar i lagstiftningen. Förhandlingarna fortsätter 20.3.
  • 11.3 fortsatte man behandla avtalsbestämmelserna. Förhandlingarna fortsätter 16.3.
  • 9.3 behandlades detaljerat textfrågor och fortsättning följer 11.3.
  • 5.3 Förhandlingar. Under de följande två veckorna går man genom båda parternas mål kapitel för kapitel. Följande förhandlingar 9.3.
  • 28.2 Avtalsparterna överlämnade skriftligen sina förhandlingsmål till varandra. På basis av dessa fortsätter förhandlingarna 5.3. Innan dess samlas organisationerna 2.3 för att gemensamt förbereda kommande förhandlingar.
  • 25.2 Förhandlingar. Huvudgruppen träffas följande gång 28.2.
  • 10.2 Förhandlingarna igång (fi). Huvudgruppen träffas 25.2.
  • 29.1 sades avtalet upp. Förhandlingarna inleddes 27.1. 
 • Bildningsarbetsgivarna/undervisningsektorn: den privata undervisningssektorn frånsett vuxenutbildningscenter och småbarnspedagogik.
 •  7 740 OAJ-medlemmar följer avtalet.
 • OAJ förhandlar om avtalet med Bildningsarbetsgivarna.
 • Avtalsperioden är 1.3.2018–31.3.2020 (optionsår 1.4.2020–31.3.2021).
 • OAJ:s ansvariga förhandlare är Eila Urpilainen.
 • Förhandlingsläget:
  • Läs om avtalsinnehållet (nyhet 27.3)
  • 24.3 OAJ och Bildningsarbetsgivarna nådde ett förhandlingsresultat för den privata undervisningssektorn. Samtidigt fick man i mål avtalsförhandlingarna för lärarna i vuxenutbildningscenter. Vi berättar om avtalsinnehållet först efter att förhandlingsresultatet har godkänts av avtalsparternas beslutsfattande organ. OAJ:s inkomst- och lönepolitiska kommitté och styrelse behandlar förhandlingsresultatet torsdagen den 26 mars.
  • 22.3 Förhandlingarna pågick länge. Hela kollektivavtalet behandlades. Ännu är stora frågor öppna. Förhandlingarna fortsätter 23.3.
  • 21.3 Helheten med arbetstidsförlängningen behandlades och likaså anställningsvillkoren för yrkeshögskollärarna. Förhandlingarna fortsätter.
  • 20.3 Diskussion om arbetstidsförlängningen. Förhandlingarna fortsätter under veckoslutet.
  • 19.3 Förhandlarna diskuterade nästan hela dagen; bland annat om arbetstidsförlängningen och yrkeslärarnas anställningsvillkor. Förhandlingarna fortsätter nu alla dagar, också inkommande veckoslut.
  • 17.2 Arbetstidsförlängningen diskuterades. Följande möte är 19.3.
  • 16.3 Anställningsvillkoren för den administrativa personalen och stödpersonalen diskuterades. Undervisningspersonalen frågor behandlades inte den här gången.
  • 12.3 diskuterades anställningsvillkoren för lärarna i yrkeshögskolor och OAJ:s förslag gicks genom. Följande förhandling är 16.3 och då diskuteras anställningsvillkoren för den administrativa personalen och stödpersonalen i privata skolor och läroanstalter samt gemensamma bestämmelser och yrkesinriktade vuxenutbildningscenter.
  • 10.3 OAJ och Bildningsrabetsgivarna fortsatte förhandla om samma frågor som i föregående möte. Följande  förhandling är 12.3.
  • I mötet 4.3 mellan OAJ och Bildningsarbetsgivarna diskuterades främst anställningsvillkor för gymnasiet. Reformen av gymnasielagen och läroplanen återspeglar sig även på lärarnas anställningsvillkor. I korthet diskuterades också de extra arbetstimmarna, men dessa förhandlar man senare om som en separat helhet. Följande förhandling är 12.3.
  • 26.2 behandlades Bildningsarbetsgivarnas förslag och disukssionen fortsätter vid nästa möte. Följande förhandling är 4.3.
  • OAJ överlämnade 12.2 sina förhandlingsmål till Bildningsarbetsgivarna. Målen preciseras ännu. Också arbetgsgivaren presenterade sin syn. Följande förhandling 26.2.
  • Förhandlingarna inleddes 29.1. Följande förhandling 12.2.
  • Avtalet sades upp 29.1.
 • Bildningsarbetsgivarna/vuxenutbildningscenter: lärare i privata yrkesinriktade vuxenutbildningscenter.
 • 540 OAJ-medlemmar omfattas av avtalet.
 • OAJ förhandlar om avtalet med Bildningsarbetsgivarna.
 • Avtalsperioden är 1.2.2018–31.3.2020 (optionsår 1.4.2020–31.3.2021).
 • OAJ:s förhandlare är Minna Vakkuri.
 • Förhandlingsläget:
  • 24.3 OAJ och Bildningsarbetsgivarna fick ett förhandlingsresultat för lärarna i vuxenutbildningscenter. Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas av avtalsparternas beslutsfattande organ. OAJ:s inkomst- och lönepolitiska kommitté och styrelse behandlar förhandlingsresultatet torsdagen den 26 mars.
  • 17.3 diskuterades arbetstidsförlängningen. Följande möte 19.3.
  • 16.3 behandlades anställningsvillkoren för den administrativa personalen och stödpersonalen samt förhandingsmålen för yrkesutbildningscentren.
  • 26.2 gick man genom Bildningsarbetsgivarnas förslag till ändringar i avtalsbestämmelserna. Nästa förhandling 12.3.
  • OAJ överlämnade 12.2 sina förhandlingsmål till Bildningsarbetsgivarna. Målen preciseras ännu. Också arbetgsivaren presenterade sin syn. Följande förhandling 26.2.
  • Förhandlingarna inleddes 29.1. Följande förhandling 12.2..
  • Avtalet sades upp 29.1.
 • Bildningsarbetsgivarna/universiteten: undervisningspersonalen vid universitet och övningsskolor.
 • FOSU förhandlar om avtalet med Bildningsarbetsgivarna. OAJ:s förhandlare är Hanna Tanskanen.
 • OAJ förhandlar om anställningsvillkoren för övningsskolornas undervisningspersonal. Förhandlare Hanna Tanskanen och Eila Urpilainen.
 • 2 460 OAJ-medlemmar omfattas av avtalet.
 • Avtalsperioden är 1.2.2018–31.3.2020. 
 • Förhandlingsläget:
  • Läs om avtalsinnehållet (nyhet 27.3)
  • 24.3 Förhandlingsresultat nåddes för universitet och övningsskolor.
  • 18.3 beslutade man i universitetesförhandlingarna att intensifiera förhandlingstakten på grund av coronaläget. Undervisingen vid universiteten fortsätter fullt ut på distans och elektroniskt.
  • I förhandlingarna för övningsskolorna 18.3 behandlades lösningar beträffande arbetstidsförlängningen. Bland annat längden på följande avtalsperiod och löneförhöjningarna är knuutna till det allmänna kollektivavtalet för universitet. Följande förhandling är 20.3.
  • Vid universitetsbordet behandlades parternas mål angående arbetstidsfrågor. Man diskuterade också arbetstidsförlängningen. Följande möte är 18.3.
  • 11.3 diskuterades anställningsvillkoren för övningsskolornas lärare. Man talade också om slopandet av de 24 extra arbetstimmarna och om villkoren för det här. 18.3 fortsätter förhandlingarna för övningsskolorna. 
  • 4.3 diskuterades bland annat visstidsanställningar vid universiteten. Följande förhandling 12.3.
  • 28.2  I universitetssektorns förhandlingar behandlades personalrepresentanternas ställning. Också visstidsanställningar diskuterades. Följande förhandling 4.3.
  • 26.2 inleddes förhandlingarna om universitetens övningsskolor. OAJ överlämnade sina utvecklingsmål till Bildningsarbetsgivarna och arbetsgivaren presenterade sina allmänna mål. 11.3 förhandlar man nästa gång om övningsskolorna.
  • 13.2 temalades nästa förhandling och förtroendemannabilagan behandlades. Följande träff 28.2. 
  • 7.2. Förhandlingarna för universiteten inleddes (fi)  Följande förhandling 13.2. 
  • Förhandlingarna inleds 7.2.
 • Kollektivavtal för privata socialservicebranschen: en del lärare inom småbarnspedagogik i privata daghem. OAJ är inte förhandlande part, men förhandlar med Välmåendebranschen HALI om anslutningsavtalet för lärare inom småbarnspedagogik som bland annat definierar lärarnas arbetstid.
 • 720 OAJ-medlemmar omfattas av avtalet.
 • OAJ förhandlar om kollektivavtalets anslutningsprotokoll med Välmåendebranschen HALI.
 • Avtalsperioden är 1.2.2018–31.3.2020.
 • Ansvarig förhandlare är Kristiina Johansson.
 • Förhandlingsläget:
  • 29.5 Förhandlingstider har överenskommits för juni och målet är att nå avtal före midsommar.  
  • 18.5 Förhandlingarna om kollektivavtalet för privata socialservicebranschen är ännu på hälft. Anslutningsprotokollet som gäller OAJ-medlemmarna väntar på att resultat nås i avtalsförhandlingarna. 
  • 22.4 Förhandlingarna om anslutningsprotokollet är inne på slutrakan och väntar på att kollektivavtalet för privata socialservicebranschen ska bli färdigt.
  • 13.3 behandlades arbetsgivarsidans anbud i textfrågor. Samförstånd om avtalsinnehållet nåddes inte ännu. 
  • Förhandlarna träffas 13.3.
  • Förhandlingarna inleds 26.2.
 • Statens tjänste- och arbetskollektivavtal samt preciserade avtal: OAJ-medlemmar i statens tjänst arbetar bland annat i Valteriskolan som underlyder Utbildningsstyrelsen, i Fransk-finska skolan i Helsingfors, Finsk-ryska skolan och Helsingfors Europaskola. Till statens avtalsområde hör också Sameområdets utbildningscentral, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Brottspåföljdsområdets utbildningscentral, Räddningsinstitutet och skolhem.
 • 620 OAJ-medlemmar omfattas av avtalet.
 • FOSU förhandlar om statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal med Statens arbetsmarknadsverk, varefter OAJ förhandlar om preciserade avtal.
 • Avtalsperioden är 1.2.2018–31.3.2020. 
 • Ansvarig förhandlare är Petra Kirkko-Jaakkola. 
 • Förhandlingsläget:
  • 3.6 Avtalslösning om hur arbetstidsförlängningen slopas i statens specialläroanstalter
  • 31.3 nåddes ett förhandlingsresultat för statliga sektorn. Nu ska man ännu förhandla om statens preciserade tjänstekollektivavtal.
  • 26.3 Förhandlingarna framskred och man diskuterade bland annat löneförhöjningar. Helheten börjar småningom klarna. Ett snabbt förhandlingsresultat önskas. 
  • 20.3 Arbetsgivarsidan gav sitt förslag till förhandlingsresultat. Man konstaterade att det inte fanns förutsättningar att nå förhandlingsresultat under veckoslutet. Förhandlingarna fortsätter 24.3.
  • 17.3 gav huvudavtalsorganisationerna sin syn på en helhetslösning. 20.3 ger arbetsgivarsidan sin syn.
  • 13.3 Arbetsgivarens mål diskuterades. Man talade länge om hur arbetstidsförlängningen kunde slopas. Förhandlingarna fortsätter 17.3.
  • 9.3 diskuterades frågor i anslutning till resor; säkerhet, resekostnadsersättningar så som parkeringsavgifter, miljöaspekter och vilotider efter långa resor.  Förhandlingarna fortsätter 13.3.
  • 5.3 behandlades arbetstidsfrågor och man diskuterade mera ingående ork i arbetet. Huvudgruppen träffas träffas nästa gång 9.3.
  • 25.2 Huvudgruppens förhandlingar fortsatte. Huvudavtalsorganisationernas mål behandlades mera detaljerat. Man diskuterade arbetsgrupper för följande avtalsperiod samt frågor beträffande arbetskarriärer och välmående i arbetet. Huvudgruppens förhandlare träffas nästa gång 5.3.
  • 7.2 samlades huvudgruppen och förhandlingsmålen presenterades.
  • 29.1 sades avtalet upp. Ingen tidpunkt har fastställts för förhandlingarna om de preciserade avtalen.

 

OAJ förhandlar

 • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
 • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
 • Läs mera förhandlingssidan!
 • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
 • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
 • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!