Illustration

På denna sida har vi sammanställt frågor och svar om strejken. Sidan uppdateras medan avtalsförhandlingarna pågår.

Ifall du har frågor om strejken kan du kontakta OAJ per e-post: lakkovahti@oaj.fi. Vi läser e-posten varje dag tills vi har fått nya avtal.

Kommer OAJ att gå i strejk?

Förhandlingsorganisationen FOSU har utfärdat flera strejkvarsel för kommunsektorn eftersom avtalsförhandlingarna för närvarande är låsta i en så svår situation att rättvisa avtal annars inte kan nås.

Det här innebär dock inte att strejkerna kommer att äga rum automatiskt, eftersom prioriteringen alltid är att nå en överenskommelse genom förhandlingar.

OAJ:s styrelse beslutar om OAJ:s medlemmar ska strejka. Om strejken är omfattande är det OAJ:s fullmäktige som tar beslutet. OAJ hör till FOSU.

Strejkvarslet anger strejkens omfattning och varaktighet.

Fem strejkvarsel har getts för kommunsektorn och strejkerna gäller kommunalt anställda OAJ-medlemmar arbetar inom avtalsområdena AKTA och UKTA. Ifall avtal inte nås innan strejkdatumen, genomförs strejkerna. 

Tre strejkvarsel har getts för femton privatskolor i Helsingfors och två privatskolor i Tammerfors. 

Närmare anvisningar har skickats till de medlemmar som berörs av strejken.

Riksförlikningsmannen kan föreslå för arbets- och näringsministeriet att en strejk skjuts upp.

 

Varför strejkar OAJ:s medlemmar?

Strejken är en kollektiv åtgärd med vilken OAJ och FOSU strävar efter att få rättvisa avtal till lärarna i den kommunala branschen.

OAJ:s primära målsättning är alltid att sluta avtal med arbetsgivaren genom att förhandla. Avtalsförhandlingarna som gäller lärare i den kommunala branschen har emellertid fastnat i ett så svårt läge att OAJ och FOSU har fattat beslut om att tillämpa organisatoriska åtgärder.

Det finns alltid goda grunder till en strejk. I kulisserna har långa förhandlingar förts, olika alternativ vägts mot varandra, och på arbetstagarsidan finns inga andra alternativ i detta läge än att ta till strejk. Medlemskap i fackförbundet förpliktar enskilda medlemmar att agera enligt det egna fackets strejkbeslut.

Nyttan av en strejk syns oftast på lång sikt. Olika arbetstagare har under olika tider varit tvungna att säkerställa rättvisa avtal genom att strejka. Var och en deltar i strejken på sin egen tur. Det handlar om solidaritet med andra arbetstagare.

 

Varför strejkar endast vissa lärargrupper och/eller orter?

Organisationsberedskapsåtgärder har genomförts på OAJ i över ett år. Organisationerna har tillsammans utarbetat olika planer och scenarier för eventuella arbetskonflikter. Flera olika alternativ och tillvägagångssätt har planerats för strejken inom den kommunala sektorn. Vi följer för närvarande en gemensam plan tillsammans med JAU och Juko.

För OAJ:s medlemmar avgörs stridsåtgärderna av fullmäktige. Fullmäktige har också gett organisationens styrelse befogenhet att besluta om de vill delta i en arbetskonflikt. Detta bemyndigande gör det möjligt att inleda stridsåtgärder i första skedet i mindre skala utan att behöva sammankalla hela fullmäktige för att fatta beslut om strejk. Fullmäktige fattar beslut om eventuella mer omfattande stridsåtgärder.

Följ OAJ:s förhandlingskommunikation så får du veta om strejken senare utvidgas till andra orter eller medlemsgrupper: oaj.fi/sv/medlemskap/forhandlar

 

Jag har blivit ombedd att vara strejkvakt. Vad ingår i mina uppgifter?

Strejkvaktens uppgift är att förhindra att arbetstagare går in på arbetsplatsen genom att prata. Om det trots detta sker en kränkning av strejken kommer strejkvakten att rapportera kränkningarna till den lokala ledningen för den egna föreningen.

Strejkvakten informerar om frågor som har att göra med strejken. Till exempel distribuerar hen informationsblad och informerar utomstående, såsom media, vårdnadshavare och studenter, om orsakerna till strejken och organisationens mål.

 

Vad innebär arbete som omfattas av strejk?

Fackförbundens centralorganisationer har tillsammans gjort ett principbeslut om hur man förhåller sig till en annan organisations strejk där man uppmanar medlemmarna att avstå från arbete som omfattas av strejk.

Om en annan fackorganisation strejkar behöver den icke-strejkande medlemmen i OAJ inte utföra uppgifterna som omfattas av strejk, utan endast normala arbetsuppgifter. Det är inte möjligt att tillfälligt förlänga det arbete som inte omfattas av strejken för att utföra det arbete som gör det.

 

Vad är en lockout? Kan en sån förekomma?

En lockout är en arbetsinställelse som riktas mot de anställda av arbetsgivaren, i vilket fall allt arbete upphör och betalningen av lön avbryts. Lockouter är sällsynta, men de har använts under de senaste åren, bland annat inom skogsindustrin. Strejkunderstöd betalas också ut under den tid som lockouten pågår.

 

Strejkar alla OAJ:s medlemmar? / Hur vet jag om strejken berör mig?

Om en strejk äger rum innebär det följande stridsåtgärder:

I det första skedet går de OAJ-medlemmar som anställs av städerna Rovaniemi och Jyväskylä och som tillhör i AKTA- och UKTA-avtalen i strejk. De omfattar bland annat dessa kommuners småbarnspedagogik och grundutbildning och för Rovaniemis del också gymnasielärare, rektorer, andra chefer, arbetarskyddsombud och förtroendemän.

FOSU har dessutom offentliggjort ett övertids- och skiftbytesförbud som berör de OAJ-medlemmar som är kommunalt anställda i alla undervisningssektorns uppgifter och omfattas av AKTA och UKTA-avtalen i hela Finland.

Här kan du kontrollera läget för ditt eget avtal.

Här kan du läsa ofta ställda frågor om övertids- och skiftbytesförbudet.

Ifall du omfattas av övertids- och skiftbytesförbudet har du fått närmare instruktioner om strejken eller övertids- och skiftbytesförbudet per e-post. Följ med OAJ:s meddelanden, nyheter på webbplatsen och informeringen via din egen förening.

Kontrollera att ditt telefonnummer och din e-postadress är uppdaterade i OAJ:s medlemsuppgifter för kommunikation gällande strejken. Här kan du uppdatera din personliga e-postadress till dina medlemsuppgifter. Ange ditt personliga telefonnummer och e-postadress, inte din arbets-e-post, eftersom din arbetsgivare kan förhindra åtkomsten till din arbets-e-postadress medan en strejk pågår.

 

Jag vill inte strejka, måste jag?

När OAJ och FOSU har fattat ett beslut om strejk är alla som utför arbete som berörs av strejken skyldiga att följa organisationens beslut. Det är viktigt att alla aktivt bidrar till att våra mål uppnås, både när de strejkar och när de inte strejkar.

Det finns alltid goda grunder till en strejk. I kulisserna har långa förhandlingar förts, olika alternativ vägts mot varandra, och på arbetstagarsidan finns inga andra alternativ i detta läge än att påbörja en strejk. Medlemskap i fackförbundet förpliktar enskilda medlemmar att agera enligt det egna fackets strejkbeslut.

Nyttan av en strejk syns oftast på lång sikt. Olika arbetstagare har under olika tider varit tvungna att säkerställa rättvisa avtal genom att strejka. Var och en deltar i strejken på sin egen tur. Det handlar om solidaritet med andra arbetstagare.

 

Hur mycket är strejkunderstödet?

OAJ:s styrelse har beslutat att strejkunderstödet som betalas till OAJ:s medlemmar år 2022 är 180 euro per dag.

Under strejken betalas strejkunderstöd för alla veckodagar då en strejkande arbetstagare förlorar sin lön. Om strejken har pågått över ett veckoslut, betalas strejkbidrag i princip även för veckoslutsdagarna. Om du är osäker på huruvida lönen innehålls för veckoslutet, ska du ansöka om strejkbidrag först när du vet för vilka dagar du har gått miste om lön.

Strejkunderstöd betalas också ut till strejkande medlemmar av SOOL och OSJ.

Du ansöker om strejkbidrag först när strejken som omfattar dina arbetsuppgifter är över. 

Varför har det gått 50 % skatt på mitt skattebidrag?

Strejkbidraget är en skattepliktig inkomst till den del som överstiger 16 euro. På överskridande summan ska 50 % skatt uppbäras. Förskottsskatten innehålls i enlighet med skattemyndigheternas anvisningar och OAJ meddelar uppgifterna direkt till skattemyndigheterna. Den andel som utbetalas till medlemmens konto är 98 euro per dag. Vid den slutliga beskattningen justeras skatten efter hela årets förvärvsinkomster.

OAJ kan inte kringgå skattemyndigheternas anvisningar. Skicka alltså inte ditt skattekort till oss för skattebidraget, utan beräkna istället på nytt din skatteprocent för löneinkomsterna.

 

Hur länge måste jag vara medlem för att vara berättigad till strejkunderstöd?

Du måste ha gått med i organisationen i god tid före strejken, men senast innan ett strejkvarsel har utfärdats. Strejkunderstöd betalas ut till nya medlemmar först efter det att medlemsavgiften har registrerats på organisationens konto.

I huvudstadsregionen inföll den framflyttade och den nya strejken samtidigt 3-9.5. Situationen tolkas till medlemmens fördel så att om medlemskapet har börjat efter att det första strejkvarslet gavs (14.4.2022) så är medlemmen berättigad till strejkbidrag.

För vem är strejkunderstödet avsett?

Strejkunderstödet är avsett för medlemmar som förlorar sina inkomster till följd av strejk eller lockout. Strejkunderstöd betalas ut för faktiska förluster. Med andra ord, om du exempelvis är studieledig från ditt förvärvsarbete hela våren kan du inte ansöka om strejkunderstöd även om alla dina kollegor strejkar.

OAJ ersätter förlust av lön till följd av strejken med ett dagligt strejkunderstöd. Understödet betalas också ut för helgen förutsatt att arbetsgivaren har dragit av lönen från arbetstagaren på grund av strejken. Organisationen säkerställer deltagande i strejken från den lokala strejkkommittén och ber vid behov medlemmarna om intyg om inkomstbortfall efter strejken.

 

Får jag strejkunderstöd som vikarie?

Anvisningarna har preciserats 29.3 och flera är berättigade till strejkbidrag.

Om du har kommit överens om vikariatet innan strejkvarslet har utfärdats och du deltar i strejken har du som OAJ-medlem rätt till strejkunderstöd. Strejkunderstöd betalas också ut till medlemmar i SOOL och OSJ som omfattas av strejken och som vägrat ta emot vikariat på grund av strejken.

Det är av största vikt att alla deltar i strejken. Därför har reglerna beträffande vikariat setts över ocj justerats så att flera är berättigade till strejkbidrag. 

Om du är berättigad till strejkbidrag ska du kunna bestyrka närmare uppgifter om hur du tillfrågades att vikariera. Uppgifterna fylls i på den e-bankett som SOOL- och OSJ-medlemmarna ansöker om strejkbidrag med. 

Får jag strejkunderstöd om en del av medlemsavgiften fortfarande är utestående?

Vi kontrollerar medlemsavgifternas status vid utbetalningen av strejkunderstöd. Om du har obetalda medlemsavgifter ska du kontakta OAJ:s medlemstjänster med hjälp av kontaktformuläret. Du kan också ringa det avgiftsfria tjänstenumret 0800 418 401. Medlemskapstjänsterna ger instruktioner om hur du betalar medlemsavgiften. Om det finns en stor summa obetalda medlemsavgifter kan en betalningsplan upprättas.

Medlem som uttagits till strejk på organisationens beslut kan ansöka om strejkbidrag tidigast från och med första dagen efter sista strejkdagen. Till exempel medlemmar som strejkade 3-9 maj kan tidigast ansöka om strejkbidrag den 10 maj.

Ansökan görs via strejkapplikationen som finns på Egna uppgifter bakom inloggning på oaj.fi. Här fyller du i dina strejkdagar för vilka löneinkomster inte betalas samt kontonummer. Processen kan ta lite tid men när bidraget är betalt syns det i Egna uppgifter.

Strejkbidrag ska ansökas inom 6 månader från strejken. Förutsättningen för att få strejkbidrag är att medlemsavgifterna är betalda.

Under strejken betalas strejkunderstöd för alla veckodagar då en strejkande arbetstagare förlorar sin lön. Om strejken har pågått över ett veckoslut, betalas strejkbidrag i princip även för veckoslutsdagarna. Om du är osäker på huruvida lönen innehålls för veckoslutet, ska du ansöka om strejkbidrag först när du vet för vilka dagar du har gått miste om lön.

Här finns beskrivningar:

I Egna uppgifter finns strejkapplikationen bland alternativen till vänster. Skrolla ner tillräckligt långt för att hitta strejkappen. Kontakta din egen lokalförening ifall strejkapplikationen inte syns på dina sidor; föreningen ska då lägga dig till på streklistan.

Medlemmar i SOOL och OSJ och medlemmar som är med i förening på annan ort än strejkorten  

De medlemmar i SOOL och OSJ som har strejkat fyller i ett kontaktformulär innan de ansöker om strejkbidrag. Kontaktformuläret fylls också i av OAJ-medlemmar som är medlemmar i en förening på en annan ort än strejkplatserna och därför inte kan fylla i informationen direkt i ansökan. Till kontaktformuläret.

Efter att ha fyllt i kontaktformuläret måste medlemmen fortfarande fylla i en ansökan om strejkbidrag i strejkapplikationen. Ansökan kan göras först efter att medlemmen har fått ett meddelande via e-post om att det är möjligt att ansöka om bidrag.

Problem med strejkappen?

Om du har problem med ansökan i strejkappen vill vi att du meddelar om saken via det här kontaktformuläret.

Måste jag meddela min arbetsgivare om jag strejkar?

Nej. Arbetstagaren är inte skyldig att i förväg meddela arbetsgivaren om han eller hon deltar i strejken. Fackorganisationen informerar om saken centralt.

 

Får arbetsgivaren fråga om jag har för avsikt att delta i en strejk (dvs. fråga indirekt om jag är medlem i ett fackförbund)?

Nej. Arbetsgivaren har inte rätt att samla in uppgifter om enskilda medlemmars medlemskap i fackorganisationer i fall av en eventuell strejk. Detta gäller alla medlemmar, även de i ledande ställning. Undersökningar av detta slag tolkas som ett försök att bryta strejken. Organisationen ingriper i varje försök som detta.

 

Kan en arbetsgivare förbjuda att man strejkar?

Nej. Detta är en grundläggande rättighet. Organisationen definierar strejkgränserna, dvs. vilka uppgifter som lämnas ogjorda och var.

 

Kan jag förlora mitt jobb till följd av att jag deltar i en strejk?

Arbetsgivaren har inte rätt att säga upp eller avsluta anställningsförhållandet på grund av en så kallad lovlig strejk. Strejken påverkar dock inte en arbetstagares rätt att när som helst säga upp ett visstidsavtal.

 

Om jag är medlem och strejkar, kan jag hamna i personligt trubbel?

Nej. Ansvaret för strejken ligger hos organisationen.
Aktuell information om förhandlingssituationen i olika avtalsbranscher har samlats på webbplatsen oaj.fi/forhandlar.

 

Kan arbetsgivaren ålägga mig att utföra uppgifter i förväg för att ordna undervisningen under strejken?

Nej. Förhands- och efterarbete är strejkarbete. De görs alltså inte.

 

Måste cheferna planera skolans/daghemmets verksamhet i fall av en eventuell strejk?

Nej, det ingår inte i arbetsbeskrivningen.

 

Måste läraren planera lektioner i förväg för självständiga studier?

Nej.

 

Kan en lärare tilldelas nödarbete?

Arbetsgivaren definierar gränserna för nöd- och skyddsarbete men arbete inom undervisning, fostran och forskning kan inte definieras som nödarbete.

 

Vad är skyddsarbete?

Med skyddsarbete avses arbete som är nödvändigt för att förhindra fara för människors liv och hälsa eller för att skydda egendom som är i fara, särskilt till följd av en strejk.

Bestämmelserna om skyddsarbete gäller endast för tjänsteinnehavare. En person i ett anställningsavtal kan inte tilldelas skyddsarbete.

Enligt OAJ är arbetet inom områdena utbildning, fostran och forskning inte av en sådan natur att det skulle kunna räknas som skyddsarbete.

 

Är det möjligt att arbeta för en annan arbetsgivare eller att arbeta som företagare under strejken?

Under strejken kan du utföra annat arbete som inte omfattas av strejken eller bedriva entreprenörskap. Under en strejk får en person inte utföra arbete som konkurrerar med personens arbetsgivare (lojalitetsprincipen) utan arbetsgivarens tillstånd, om inte annat avtalats med arbetsgivaren (t.ex. bisysslotillstånd).

 

Vad händer med naturaförmåner och arbetsutrustning under strejken?

Under strejken är arbetsgivaren inte skyldig att betala naturaförmåner av lönekaraktär, såsom lunch- och rekreationsförmåner. Rätten att använda en arbetsbostad bibehålls under strejken. På begäran av arbetsgivaren ska arbetstagaren överlämna arbetsgivarens utrustning, till exempel telefon och dator, till arbetsgivaren i början av strejken.

Kontrollera att ditt telefonnummer och din e-postadress är uppdaterade i Egna uppgifter för kommunikation gällande strejken. Du kan själv uppdatera din personliga e-postadress till dina medlemsuppgifter här. Ange ditt personliga telefonnummer och e-postadress, inte din arbets-e-post, eftersom din arbetsgivare kan förhindra åtkomsten till din arbets-e-postadress medan en strejk pågår.

 

Hur påverkar strejken ett visstidsanställningsförhållande?

Strejken påverkar inte visstidsanställningsförhållandets varaktighet. Ett visstidsanställningsförhållande löper alltid ut vid utgången av den överenskomna tiden, såvida inte de avtalsslutande parterna uttryckligen kommer överens om att fortsätta anställningsförhållandet.

 

Jag har prövotid. Vågar jag delta i strejken?

När provanställningstiden är i kraft enligt avtalet får endera parten häva eller säga upp anställningsavtalet utan särskild anledning. Under provanställningsperioden eller under strejken får arbetsgivaren emellertid inte säga upp anställningsförhållandet av något skäl som skulle vara diskriminerande eller på annat sätt olämpligt i förhållande till provanställningsperiodens syfte.

 

Vilken effekt har strejken på deltidsarbete?

Om du till exempel är på deltidspension eller partiell vårdledighet men inte har kommit överens om några arbetsuppgifter för strejkdagarna, kommer strejken inte att påverka dig. Om arbetsuppgifter har avtalats för strejkdagarna berör strejken dig och du har rätt till strejkunderstöd.

Hur påverkar strejken föräldraledighet?

Om föräldraledigheten och arbetsgivarens skyldighet att betala lön har inletts innan strejken inleds betalas mammaledighetens lön normalt under strejken.

Om föräldraledigheten börjar under strejken är arbetsgivaren inte skyldig att betala ut lön för föräldraledigheten före strejkens slut. Föräldraledighetens betalda period löper inte under strejken. Endast datumet för utbetalningen av lönen ändras.

 

Hur påverkar strejken sjukledighet?

Om sjukledigheten börjar innan strejken inleds ska en avtalsenlig lön betalas under sjukledighetens längd.

Om en arbetstagare blir sjuk under strejken betalas arbetstagarens lön för sjukledigheten först vid strejkens slut om sjukdomen fortsätter. Hen har dock rätt till dagpenning från sin sjukförsäkring.

 

Hur påverkar strejken den årliga semestern?

Semestrar som har inletts före strejken fortsätter trots strejken och avslutas enligt hur de är registrerade att avslutas enligt semesterlistan. En person som återvänder från semester ska meddela arbetsgivaren om att hen återvänder från semester och deltar i strejken – i annat fall kan frånvaron tolkas som otillåten frånvaro.

Om ledigheten börjar under strejken och strejken varar så länge att ledigheten inte kan tas ut alls betalar arbetsgivaren semesterersättning för den ledighet som inte tas ut, men arbetsgivaren är inte skyldig att betala semesterpenning.

Semester ackumuleras inte under strejken. Arbetstagaren och arbetsgivaren kan komma överens om att skjuta upp ledigheten.

 

Kan jag ta min semester under strejken?

Efter att ha bekräftat den årliga ledigheten får arbetsgivaren inte skjuta upp eller avbryta arbetstagarens ledighet ens i strejk.

 

Vad ska jag göra om strejken börjar under min vintersemester?

Vintersemester som inleddes före strejken fortsätter trots strejken och avslutas i enlighet med hur semestern har bekräftats. En person som återvänder från semester ska meddela arbetsgivaren om att hen återvänder från semester och deltar i strejken, så att arbetsgivaren inte tolkar frånvaron efter semestern som en s.k. otillåten frånvaro. Under semestern betalas lön för semestern som normalt, men arbetsgivaren är inte skyldig att betala semesterpenning för vinterledighet före en strejk.

 

Vad ska jag göra om min semester börjar under strejken?

Om den bekräftade semestern börjar under strejken och strejken varar så länge att ledigheten inte kan tas ut skjuts ledigheten upp. Om strejken varar så länge att vinterledigheten inte kan tas ut före slutet av semesterperioden (30.4.) kan man komma överens med arbetsgivaren om att spara den oanvända ledigheten.

Alternativt kan man komma överens med arbetsgivaren om att vinterlovet ska tas ut inom ett år efter semesterperiodens slut. Om arbetsgivaren vägrar att komma överens om att spara eller ta ut vinterledigheten vid ett senare tillfälle betalar arbetsgivaren ut semesterersättning för den vinterledighet som inte har tagits ut.

 

Hur kommer strejken att påverka den kommande alterneringsledigheten?

Förutsättningen för att ta ut alterneringsledighet är att arbetstagarens anställning och anställningsförhållande hos samma arbetsgivare har pågått under en sammanhängande period på minst ett år omedelbart innan alterneringsledigheten inleds. Denna period på ett år får omfatta upp till 30 dagars obetald frånvaro (t.ex. strejkdagar), förutsatt att personen har arbetat för samma arbetsgivare i minst 12 månader under de senaste 13 månaderna. Om en sökande har haft mer än 30 dagars obetald ledighet under de senaste 13 månaderna finns det ingen rätt till alterneringsersättning (försäkringsdomstolens förhandsbeslut 30.11.2000/8919:99).

 

Hur påverkar strejken studie-, arbets- eller tjänsteledighet?

Strejken påverkar inte villkoren för en överenskommen studieledighet. Studieledigheten bestäms i enlighet med lagen och förordningen om studieledighet. Strejken påverkar inte arbets- eller tjänsteledighet som redan inletts eller överenskommits.

 

Om det blir strejk, kommer arbetsdagarna att överföras till tiden för sommaravbrott?

Vi ser ingen möjlighet att skjuta upp skoldagarna. I grundskolelagens 23 § definieras följande:

"När undervisning av tvingande skäl inte kan ordnas på dagar som har bestämts såsom arbetsdagar och målen i läroplanen inte annars kan nås, skall de förlorade arbetsdagarna ersättas genom att arbetstiden förlängs med högst sex dagar."

Enligt vår tolkning kommer inte ens en veckas strejk att leda till att målen i läroplanen inte uppnås under läsåret. Till exempel under coronavåren 2020 lades inga arbetsdagar till undervisningen, även om avbrott och störningar inträffade. Ett uppskjutande av arbetsdagar skulle därför vara ett försök att bryta strejken.

 

Hur påverkas ledighetsperioder av strejken?

Ledighetsperioder som har inletts före strejken fortsätter trots strejken och avslutas enligt hur de är registrerade att avslutas enligt överenskommelse.[Rivityskohta][Rivityskohta]Om strejkens och ledighetsperiodens början är desamma, blir klockslaget avgörande. Ledighetsperioden börjar kl. 00.00. Enligt strejkvarslen börjar en strejk kl. 00.01 på strejkdagar. I detta fall är arbetstagaren på en ledighetsperiod och inte strejkande.

Om ledighetsperioden avslutas mitt i strejken, ska personen meddela arbetsgivaren om att hen återvänder från ledighetsperioden och deltar i strejken – i annat fall kan frånvaron tolkas som otillåten frånvaro.

Om ledighetsperioden börjar under strejken skjuts ledighetsperioden upp.

I årsarbetstidsavtal inom UKTA-avtalsområdet för yrkesskolor baseras intjänad semesterpenningar på månader och betalas separat. Varaktigheten hos utfärdade strejkvarslen påverkar inte intjänandet eller utbetalningen av semesterersättningar.

För undervisningspersonal med årsarbetstid i folkhögskolor, idrottshögskolor och yrkeshögskolor ingår semesterpenningar i månadslönen och strejken påverkar därför inte intjänandet av semesterpenningar. Medan man deltar i strejken betalar arbetsgivaren inte lönen, men en medlem har rätt till OAJ:s strejkunderstöd som är 180 euro per dag.

Vid yrkesskolor inom den privata undervisningssektorn sänks lönen för nästa ledighetsperiod av obetald frånvaro, såsom strejk (Sivistas avtalsområde).

 

Kan en arbetsgivare skjuta upp en lördagsarbetsdag som infaller under en strejk?

En lördagsarbetsdag, som antecknats i läsårsplanen och infaller under strejkperioden, är strejkbelagt arbete som inte utförs.

En FBA- eller elevarbetsdag som infaller under strejkperioden överförs inte till en annan tidpunkt.[Rivityskohta][Rivityskohta]De arbetsdagar som är planerade för lördagen kan till exempel vara en lärararbetsdag (FBA) eller en elevarbetsdag, som ersätts med en ledighet under en annan elevarbetsdag.

Om en FBA- eller elevarbetsdag infaller på en lördag, får OAJ:s medlemmar strejkunderstöd även för veckoslutet, förutsatt att arbetsgivaren inte betalar lönen för arbetstagaren på grund av strejken.

Utöver de egentliga skoldagarna och annan förordnad arbetsplikt får arbetsgivaren utse tjänsteinnehavare att delta i planeringen, utbildningen och utvecklingen av arbetsgemenskapen under högst två dagar (högst 12 timmar) per läsår. Om arbetsgivaren ansåg att det skulle finna behov för en extra FBA, skulle en separat ersättning betalas ut. (UKTA avsnitt B 14§ Lärararbetsdagar mom. 2)

 

Påverkar strejken pensionsbeloppet?

Strejken påverkar pensionsbeloppet genom en sänkning av den lön som pensionen baseras på. Vid en kort strejk är effekten mycket liten.

 

Vilken effekt har strejken på partiell förtida ålderspension?

Strejken har ingen inverkan på rätten till pension eller att gå i partiell förtida ålderspension. 

 

Jag är pensionär och arbetar inom undervisningssektorn. Berör strejken mig och hur påverkar strejken min situation?

Det är arbetsuppgifter som sätts i strejk, inte personer. Om du är medlem i Undervisningssektorns Seniororganisation OSJ är du skyldig att delta i strejken och har rätt till strejkunderstöd.

Om du inte är medlem i OSJ kan du delta i strejken och arbetsgivaren får inte utdöma några påföljder för dig för detta. I detta fall har du dock inte rätt till strejkunderstöd.

 

Påverkar strejken den yrkesbaserade pensionsåldern?

Nej.

Kan en chef delta i en strejk även om hen är en representant för arbetsgivaren?

Om organisationen har fattat ett strejkbeslut kan du delta i strejken i enlighet med beslutet. Som chef kan du delta i strejken även om du har utsetts till representant för arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan inte förbjuda deltagande i strejken eller utesluta ansvarspersoner från strejken i förväg.

 

Måste cheferna planera skolans/daghemmets verksamhet i fall av en eventuell strejk?

Nej, det ingår inte i arbetsbeskrivningen.

 

Vilken ställning har förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktige under strejken?

De förtroendevalda och arbetarskyddsfullmäktige som omfattas av strejkgränserna deltar i princip i strejken. FOSU och OAJ sätter strejkgränserna.

Förtroendemannen sköter ärenden i anslutning till en enskild medlems tjänsteförhållande även under strejken. Det bör noteras att arbetsgivaren inte nödvändigtvis betalar ersättning för denna period.

Vad händer om en medlem inte deltar i en strejk som beslutas av organisationen?

En person som omfattas av en strejk och ändå utför arbete som berörs av strejk eller en person som befinner sig utanför strejkgränsen men utför arbete som omfattas av strejken, men som inte ligger inom hens arbetsbeskrivning, bryter mot strejken.

En person som har handlat i strid med organisationens beslut under en strejk kan uteslutas från medlemskapet i organisationen och kan omfattas av en betydande karenstid under vilken hen inte kan ansluta sig till organisationen.

 

Kan jag avgå från OAJ om strejken blir av och komma tillbaka när den är över?

Under strejken kommer OAJ att noga övervaka vem som går med och avgår från organisationen. Om en medlem avgår vid tjänste- och arbetskollektivavtalsperiodens slut eller efter att ha hört strejkvarslet och återgår som medlem efter strejkens slut inför organisationen en karensperiod för hen. Hen får inte ansluta sig till organisationen förrän efter karensperioden. OAJ behandlar varje fall separat och granskar de gällande medlemskapen för varje fall.

 

Om jag inte är medlem i OAJ, får/måste jag fortfarande strejka?

Det är arbetsuppgifter som sätts i strejk, inte personer. En icke-organiserad arbetstagare kan delta i en strejk och arbetsgivaren får inte utdöma några påföljder för arbetstagaren för detta. Strejkunderstöd utbetalas dock endast till medlemmar i OAJ.

 

Hur ska icke-organiserade arbetstagare agera under en strejk?

Resultatet av strejken kommer att gynna alla arbetstagare, även icke-organiserade arbetstagare. De får delta i strejken, men de har inte rätt till strejkunderstöd. Enligt neutralitetsprincipen är arbetstagare som inte är medlemmar i den organisation som ska genomföra strejken eller arbetstagare som är medlemmar i organisationen, men som inte berörs av strejken, inte skyldiga att utföra uppgifter som berörs av strejken.

Enligt lagen har de dock rätt att vägra att utföra uppgifter som berörs av strejken men som de i vanliga fall inte utför (t.ex. Lag om kommunernas och välfärdsområdenas tjänstekollektivavtal 12 §). Det är också vad de strejkande och deras egen organisation förväntar sig av dem.

Hur förfaller lönerna under strejken?

Strejken har ingen inverkan på förfallodagen för löner. Om arbetstagaren har en lönefordran som förfaller under strejken kommer den att betalas på förfallodagen. Vid försenad betalning ska en ränta för fordran betalas i enlighet med räntelagen. Detta gäller endast fordringar som förfaller under strejken, men som ackumulerats tidigare. Naturligtvis utbetalas ingen lön strejktiden.

Hur påverkar coronaviruset strejken?

OAJ följer noga riktlinjerna från social- och hälsovårdsmyndigheterna och arbetsgivarna. Alla åtgärder utförs med medlemmarnas säkerhet i åtanke. Förhandlingarna om avtalet handlar dock om avtalsvillkoren i områdena utbildning, fostran och forskning och om den inkomstnivå som kommer att återspeglas under de kommande åren.

 

Hur kommer strejken att påverka mig om jag är utomlands med elever/studenter?

Strejkens omfattning framkommer alltid i strejkvarslet. Det berättar vilket arbete som omfattas av strejken och vilket arbete som inte gör det. Vi vet att det pågår många lägerskolor och skolresor i mars och maj, både hemma och utomlands. Dessa kommer att beaktas vid fastställandet av gränserna för strejken.

 

Är det okej att resa utomlands under en strejk?

En strejk kan sluta oväntat och med mycket kort varsel. Arbetstagaren är skyldig att vara tillgänglig för arbetsgivaren omedelbart efter strejkens slut.

Nya frågor och svar tillagda den 1 mars 2022.

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!