Illustration

Vi har sammanställt frågor och svar gällande avtalsförhandlingarna och den organisatoriska beredskapen. Sidan uppdateras an efter under våren.

Ämnar OAJ gå in för strejk?

OAJ har höjt sin organisatoriska beredskap eftersom vårens förhandlingar väntas bli svåra. Det här innebär emellertid inte automatiskt strejk, utan det primära målet är alltid att nå enighet genom förhandlingar. OAJ:s styrelse beslutar om strejk.

Går alla OAJ-medlemmar ut i strejk?

Om konfliktåtgärder genomförs berör dessa i princip alla OAJ-medlemmar, alltså bland andra rektorer och andra chefer samt förtroendemän. I praktiken fastställs dock genom strejkgränser de medlemsgrupper, orter och läroanstalter som berörs av konflikten.

Det är uttryckligen fackorganisationen, inte arbetsgivaren, som beslutar om strejkgränserna. Såvida en strejk blir aktuell kommer information därom att gå ut till alla medlemmar, inte endast till de som berörs av strejken.

Måste man strejka även om man inte vill?

När organisationen har beslutat om strejk är alla som utför arbetsuppgifter, som berörs av strejken, skyldiga att följa organisationens beslut.

Får jag /måste jag delta i strejken om jag inte är medlem i OAJ?

Strejken berör inte personer, utan arbetsuppgifter. En arbetstagare som inte är fackansluten kan delta i strejk och denna person kan inte utsättas för sanktioner från arbetsgivarens sida. Strejkbidrag utbetalas dock endast till OAJ-medlemmar.

Kan jag utträda ur OAJ ifall det blir strejk och åter bli medlem efter det att strejken har avslutats?

Organisationen följer på ett effektiverat sätt med hur medlemmar inträder och utträder. Ifall en medlem utträder i samband med att en avtalsperiod löper ut eller att det varslas om strejk och återinträder när strejken är slut, åläggs hen av organisationen en karenstid. Sagda medlem kan åter bli medlem först när karenstiden har utlöpt. Varje fall behandlas skilt för sig och samtidigt utreds vilka omständigheter som förelåg i varje fall.

Kan arbetsgivaren förbjuda deltagande i strejk?

Nej. Det är fråga om en grundläggande rättighet. Organisationen fastställer strejkgränserna, alltså vilka arbetsuppgifter som inte utförs och vilka orter och ställen som berörs.

Hur stort är strejkbidraget?

OAJ:s styrelse har beslutat att strejkbidraget uppgår i år till 120 euro per dag. Bidraget utbetalas för alla veckodagar, vilkas lön den strejkande går miste om.

Kan jag ta ut min semester under strejken?

Arbetsgivaren har inte rätt, efter det att semestrarna har fastställts, att flytta eller avbryta arbetstagares semester ens med hänvisning till arbetskonflikt.

Vad bör jag göra om en strejk utbryter under min vintersemester?

En vintersemester som har inletts före en strejk fortsätter oavsett strejken och avslutas i enlighet med hur semestern har fastställts. En arbetstagare som återvänder till jobbet efter semestern och har för avsikt att delta i strejken bör anmäla därom till arbetsgivaren. Detta för att undvika att arbetsgivaren tolkar frånvaron efter semestern som s.k. olovlig frånvaro.

Under semestern utbetalas normal semesterlön, men arbetsgivaren är inte skyldig att utbetala semesterpenning för vintersemester som föregår strejk.

Hur gör jag om min semester börjar under en pågående strejk?

Ifall den fastställda semestern inleds mitt under en strejk och strejken pågår så pass länge att semestern inte kan hållas, flyttas semestern till en senare tidpunkt.

Ifall en strejk pågår så pass länge att vintersemestern inte kan hållas före utgången av semesterperioden (30.4) kan man avtala med arbetsgivaren om att semestern sparas. Alternativt kan man avtala med arbetsgivaren om att vintersemestern tas ut inom loppet av ett år räknat från det att semesterperioden är slut.

Ifall arbetsgivaren inte går med på att spara vintersemestern eller att denna tas ut senare betalar arbetsgivaren ut semesterersättning för den vintersemester som inte har hållits.

Hur påverkar strejken om jag är utomlands med mina elever/studerande?

Arbetskonfliktens omfattning definieras alltid i strejkvarslet. Här fastställs vilka arbetsuppgifter som är strejkbelagda och vilka uppgifter som inte berörs av strejken. Vi är medvetna om att april-maj är populära månader för många lägerskolor och klassutflykter såväl i hemlandet som utomlands. Detta tas i betraktande när strejkgränserna definieras.

Kan lärare åläggas att utföra skyddsarbete?

Arbetsgivaren fastställer gränserna för skyddsarbete, men arbete rörande undervisning, fostran och forskning kan inte definieras som skyddsarbete.

Måste ledare och chefer planera skolans eller daghemmets verksamhet under en eventuell strejk?

Nej, detta hör inte till tjänsteåliggandena.

Bör en lärare planera lektionerna i förväg med tanke på självständiga studier?

Nej.

Bör jag meddela arbetsgivaren om jag går i strejk?

Nej. Arbetstagare är inte skyldiga att på förhand meddela arbetsgivaren om deltagande i arbetskonflikt. Organisationen anmäler därom centralt.

Får arbetsgivaren fråga om mina strejkavsikter (alltså därmed också fråga om facklig anslutning)?

Det är inte tillåtet. Arbetsgivare äger inte rätt att insamla uppgifter om enskilda medlemmars fackliga anslutning med tanke på en eventuell strejk. Detta gäller alla medlemmar, också dem som har ledaruppgifter. Liknande förfrågningar tolkas som försök att bryta en strejk. Organisationen ingriper i varje sådant försök.

Kan man åka utomlands under en strejk?

En strejk kan avslutas överraskande och med mycket kort varsel. Skyldigheten att vara till arbetsgivarens förfogande träder i kraft genast när en strejk avslutas.

Flyttas arbetsdagarna till sommaravbrottet ifall det blir strejk?

Nej, så är inte fallet.

Kan jag hamna i personliga svårigheter ifall jag är medlem och det blir strejk?

Nej. Fackorganisationen bär ansvaret för en strejk. Aktuella uppgifter om förhandlingsläget inom olika avtalsområden finns samlade på nätet. Kolla in oaj.fi/sv/forhandlar.

Vad gör jag om strejken blir verklighet?

Se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade. Följ med den information som förmedlas via OAJ:s uttalanden, nyheterna på nätet och din egen medlemsförening.

Om du har frågor rörande en eventuell arbetskonflikt kan du kontakta oss via e-post. Adressen är lakkovahti@oaj.fi

 

OAJ förhandlar

  • Tjänste- och arbetskollektivavtalen för OAJ-medlemmarna går ut 31.3.2020.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

PST! Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med !