• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo
Kuvituskuva

Opettajan ammatti on itsenäinen professio ja vaativa asiantuntijatehtävä, jonka erottamattomana osana on ammattietiikka. Opettajan ammattietiikan pääkohdat on esitetty opettajan eettisissä periaatteissa.

Opettajan ammatti edellyttää, että opettajana työskentelevät noudattavat korkeaa ammattietiikkaa ja että yhteiskunta voi luottaa opettajien toimivan eettisesti kaikissa tilanteissa.

Opettajan ammattitaito ja arvopohja

Opettajan toiminnan vastuullisuus perustuu sekä tietotaitoon että työn arvo- ja normipohjaan. Näistä kumpaakaan ei voi korvata toisella: huono ammattitaito ei kompensoi hyviä eettisiä periaatteita eikä päinvastoin.

Opettajan tehtävä edellyttää jatkuvaa oman ammattitaidon ylläpitämistä, erityistä herkkyyttä tunnistaa opetustyön eettisiä ongelmia ja valmiutta toimia näissä tilanteissa ammattieettisesti.

Juridiset ja eettiset kysymykset erillään

Opettajan etiikassa on erotettava toisistaan juridiset ja eettiset kysymykset. Vaikka opettajan perustehtävä ja vastuut on määritelty lainsäädännössä ja normeissa, ammattietiikka ei voi perustua pakkoon tai ulkopuoliseen valvontaan.

Sen sijaan ammattietiikka perustuu opettajan sisäistämään käsitykseen ammatin moraalisista vaateista.

Yhteiskunnan odotukset

Opettajan työn tulokset näkyvät usein vasta pitkän ajan kuluttua. Hyvät oppimiskokemukset edistävät elinikäistä oppimista, ja opettajalla onkin merkittävä rooli myönteisten oppimiskokemusten syntymisessä sekä oppijan itseluottamuksen ja sosiaalisen vastuullisuuden vahvistamisessa.

Opettajan työ on kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen mahdollisuuksien edistämistä yksilön parhaaksi. Opettajan odotetaan täyttävän yhteiskunnan odotukset, jotka koskevat opetustyön tavoitteiden toteutumista. Yhteiskunnallisten muutosten takia monet opettajat joutuvat työssään huolehtimaan myös asioista, joista he eivät voi olla vastuussa yksin.

Opettajan valta ja vastuu

Opettajan roolin muutos on tuonut opettajan lähemmäksi oppijaa. Se lisää opettajan vastuuta oppijan kehityksestä ja edellyttää usein myös yhteistyötä muiden oppijan kehityksestä vastuussa olevien kanssa.

Oppijan arviointiin liittyy paljon opettajan valtaa ja vastuuta. Sisäistynyt eettisyys estää opettajaa käyttämästä asemaansa väärin.

Jaa