• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Ajankohtaista virka- ja työehtosopimuksista

OAJ:n jäsenten uusista virka- ja työehtosopimuksista neuvoteltiin kevään ja alkukesän 2020 aikana. Kunta-alan ja valtion sopimukset ovat voimassa 23 kuukautta 1.4. alkaen. Ne päättyvät 28.2.2022. Sivistan sopimukset ovat voimassa 24 kuukautta 1.4. alkaen ja päättyvät 31.3.2022. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on voimassa 25 kuukautta 1.4. alkaen ja päättyy 30.4.2022.

Uusia sopimuksia koskeviin kysymyksiin on vastattu sopimuksittain alla. Jos sinulla on kysymyksiä, jotka liittyvät henkilökohtaiseen tilanteeseesi, ota yhteyttä luottamusmieheen.  

Moniin kysymyksiin löydät vastauksen OAJ:n verkkosivujen Työelämäoppaasta. Jäseniä palvelevat myös OAJ:n toimiston asiantuntijat.

Jos et muista omaa virka- tai työsuhdesopimustasi, löydät täältä tiedot kaikista OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista.

Kevään ja kesän sopimusneuvottelujen etenemisestä löydät lisätietoja sivun alalaidan haitareista. 

Lisätietoja OAJ:n sopimusneuvotteluista löydät OAJ neuvottelee -verkkosivulta. 

 

 • OVTES:n piiriin kuuluu kunnallinen opetusala, lukuun ottamatta kunnallisen varhaiskasvatuksen opettajia ja päiväkodinjohtajia.
 • Tutustu kunnan opetusalan virkaehtosopimukse sisältöön Opetusalan sopimus varmistui – yhdenvertaisuus lisääntyy, kikyt historiaan
 • Sopimuskausi on 1.4.2020-28.2.2022
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on reilu 60 000. 
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta KT Kuntatyönantajien kanssa.

UKK 

1. Miksi eri opettajaryhmiille tulee erilaiset palkankorotukset? 

Osana sopimusratkaisua OVTES-sopimusalalla käytettiin sopimusvarallisuutta myös sopimuksen epäkohtien korjaamiseen ja sopimuksen kehittämiseen. Tämän vuoksi yleiskorotusten ja paikallisen erän suuruus vaihtelee yleissivistävän, ammatillisten ja vapaan sivistystyön opettajilla. Vaikka em. erien määrä vaihtelee eri osioissa, on jokaisessa osiossa käytetty saman verran sopimusvarallisuutta. OAJ:n sopimustavoitteita ovat valmistelleet eri opettajaryhmiä edustavat valtuustoryhmät ja ne on hyväksynyt OAJ:n hallitus. Luonnollisesti osa sopimusmuutoksista on työnantajan tavoitteiden mukaisia.

Yleissivistävässä koulussa (osio B) yleiskorotukset ovat 1.8.2020 0,87% ja 1.4.2021 0,72%. Paikallinen erä 1.4.2021 on 0,8%. Loput palkankorotuseristä on käytetty seuraavasti:

 • ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen luokanopettajan tehtäväkohtaisen palkan korotus 0,545 %
 • peruskoulun koulu- ja kuntakohtaisiin lisätehtäviin korotusta 24 %
 • lukioresurssista maksettava muun työn opetusvelvollisuus 19 vuosiviikkotuntia
 • lukion erityisopettajan opetusvelvollisuus 22 vuosiviikkotuntia
 • peruskoulun yhdysluokkahuojennus myös päätoimisille tuntiopettajille
 • apulaisjohtajan huojennuksen kasvattaminen eli apulaisjohtaja saa käyttää enemmän aikaa tehtäviensä hoitamiseen
 • vuosisidonnaisesta lisästä 1 %-yksikkö peruspalkkaan 8 vuoden lisästä

Ammatillisissa oppilaitoksissa (osio C) yleiskorotukset ovat 1.8.2020 0,95% ja 1.4.2021 0,99%. Paikallinen erä 1.4.2021 on 0,4%. Loput palkankorotuseristä on käytetty seuraavasti:

 • opinto-ohjaajan (ylempi korkeakoulututkinto tai ylempi AMK-tutkinto) palkka vastaavan opettajan tasoon
 • osaksi lukuvuotta otetun opettajan vapaajaksokorvauksen nostaminen täysimääräiseksi 0,24:sta 0,42:een.

Kilpailukykysopimuksen määräysten poistuminen keväällä 2020 korvattiin ammatillisissa oppilaitoksissa nostamalla E-osion 1500 tunnin vuosityöajassa olevien sitomattoman työajan vähimmäismäärä 17 prosentista 25 prosenttiin. Lomarahakerroin nousee 0,8:sta 0,82:een 1.5.2021 alkaen ja palkallisten virkavapaiden palkka lasketaan 1.8.2021 lukien todellisten työtuntien mukaan.

Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön (osio F) yleiskorotukset ovat 1.8.2020 1,24 % ja 1.4.2021 0,75 %. Paikallinen erä 1.4.2021 on 0,8 %. Loppu palkankorotuserästä käytettiin vuosisidonnaisen lisän muutokseen eli 1 %-yksikkö peruspalkkaan 8 vuoden lisästä.

2. Miksi kiky-tunnit poistuivat muuten, mutta peruskoulun opettajille jäi vanhan kikyn yhteissuunnitteluaikaa 6 tuntia?

Koko neuvottelukierroksen suurin kiistanaihe oli kilpailukykysopimuksen työaikapidennysten poistaminen. Kiky-tunteihin viittaavat sopimusmääräykset on poistettu kaikista sopimuksista ja kiky-tunnit nykymuodossaan siis poistuvat.

Kuten muidenkin alojen kiky-tunnit sisältäneissä sopimuksessa, myös opetusalalla työajan lyhennystä jouduttiin osittain kompensoimaan työantajalle. Kaikissa opetusalan sopimuksissa se tapahtui työaikamuutoksilla. Yleissivistävien opettajien osalta vuosittaista yhteissuunnitteluaikaa nostettiin peruskoulussa 114 tunnista 120 tuntiin, lukiossa 95 tunnista 101 tuntiin ja aikuislukiossa 89 tuntiin. Tämä katsottiin parhaaksi ratkaisuksi, koska tunnit hyvin usein ylittyvät tältä osin joka tapauksessa.

Koska työaikajärjestelmät poikkeavat eri sopimusaloilla ja sopimusalan sisälläkin suuresti, olivat myös kiky-ratkaisut erilaisia.

3. Kun kiky-sopimus toteutettiin, työaikaani lisättiin kiky-lisä. Sitten koulumme siirtyi vuosityöaikaan. Lisättiinkö kikyt tuolloin vuosityöaikaan meille E-liitteestä siirtyneille?

Ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikaan ei aikoinaan lisätty kiky-työaikaa, vaan kilpailukykysopimus toteutettiin leikkaamalla hiukan palkkatasoa.

Joillekin opettajille sen sijaan saattoi tulla vuosityöaikaan siirryttäessä lisätyötä entisen palkkatason säilyttämiseksi. Kun vuosityöaikaan siirryttiin, E-osiosta C-osioon siirtyneillä opettajilla oli mahdollisuus säilyttää entinen palkkatasonsa. Tämä toteutettiin käytännössä niin, että vuosityöaikasopimuksessa laskettiin, kuinka paljon lisätyötä opettajalla täytyy olla, jotta entinen palkkataso säilyy. Tästä muodostettiin opettajan henkilökohtainen vuosityöaika, johon hänellä on oikeus niin kauan kuin hän jatkaa virassaan tai tehtävässään. E-osion työajalla ei tässä ollut merkitystä.

4. Miten kiky poistuu ammatillisten oppilaitoksen vuosityöajasta?

Ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikaan ei aikoinaan lisätty kiky-työaikaa, vaan kilpailukykysopimus toteutettiin leikkaamalla hiukan palkkatasoa.

Kevällä 2020 neuvotellussa vuosityöaikasopimuksessa kilpailukykysopimuksen määräysten purkaminen kompensoitiin niin, että nämä työnantajalle kustannuksia aiheuttavat sopimusmuutokset toteutettiin niin, että ne eivät vaikuttaneet palkankorotuksiin:

 • E-osiosta siirtyneiden sitomattoman työajan nostaminen 17 prosentista 25 prosenttiin tietyissä tilanteissa*
 • lisätöiden huomioiminen sairaus- ja äitiyslomien palkassa
 • lomarahakerroin nousee 0,8:sta 0,82:een ja palkallisten virkavapaiden palkka lasketaan 1.8.2021 lukien todellisten työtuntien mukaan.

Tavallisesti tällaiset sopimukseen tulevat, työnantajalle kustannuksia aiheuttavat tekstimuutokset pienentävät palkankorotuksia. Keväällä 2020 solmituissa sopimuksissa osa näistä tekstimuutoksien kustannuksista jätettiin kuitenkin leikkaamatta palkankorotuksista. Tämä oli vuosityöaikasopimuksen niin sanottu positiivinen kompensaatio KIKY-työajan purkamiselle.

* E-osiosta siirtyneen opettajan sitomattoman työajan alaraja nousee seuraavissa tilanteissa:

 • Hän on jo valmiiksi 1500 tunnin vuosityöajassa tai osa-aikaisena (päätoiminen tuntiopettaja) sitä pienemmässä työajassa
 • Hän valitsee uudelleen valinnassa 1500 tunnin vuosityöajan.

5. Mitä tarkoittaa, että kiky-työaika poistuu yleissivistäviltä opettajilta elokuun lopussa? Voiko työnantaja vielä määrätä kiky-työpäiviä elokuulle?

Kiky poistuu yleissivistäviltä opettajilta 1.9.2020 alkaen. Työnantaja voi määrätä yleissivisstäville opettajille vanhaa kiky-työaikaa vielä kahden tunnin ajan elokuussa.

6. Miksi musiikkiopistojen päätoimisille opettajille tuli ”kiky-jäänne” eli päätoimisia koskeva 8 tunnin lisätyötä/lukuvuosi? Millä perusteella tämä ryhmä sai lisätyötä, kun samaa ei tullut viranhaltijoille tai muille tuntiopettajille / opettajaryhmille?

Kiky-tunneista luovuttiin kaikilla sopimusaloilla, joilla ne olivat. Miltei kaikkiin sopimuksiin tuli myös jotain ”kiky-jäämää”. Joitakin harvinaisia poikkeuksia on (vaikkapa musiikkioppilaitosten sivutoimiset opettajat). Esimerkiksi musiikkiopiston opettajilla kiky-työaika poistui muusta työstä, mutta samalla kerroin, jolla muuta työtä muutetaan opetustyöksi, pienennettiin luvusta kaksi lukuun puolitoista.

Yleissivistän puolen (lukiot ja peruskoulut) kiky-jäämää jäi noin puolet (12 tuntia vuodessa). Tässäkin suhteessa musiikkioppilaitosten päätoimisia tuntiopettajia kohdeltiin samoin kuin muitakin opettajaryhmiä.

 • KVTES:iin (liite 5) kuuluvat varhaiskasvatuksen opettajat ja päiväkodin johtajat sekä opetus- ja sivistystoimen johtajat ja asiantuntijat.
 • Uudessa pääsopimuksessa on sovittu, että varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja päiväkodin johtajat siirtyvät kunnan opetusalan sopimukseen 1.9.2021  Varhaiskasvatuksen opettajat siirretään  OVTESiin  –  Opettajille yleisen tason korotukset ja kikyt pois
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 10 630.
 • JUKO neuvottelee KT Kuntatyönantajien kanssa KVTES:n palkkausliitteestä 5 VAKA-ryhmässä
 • Sopimuskausi on 1.4.2020–28.2.2022. 

UKK

UKK

UKK

 

UKK

UKK

UKK

 

 • Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus: osa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista. OAJ ei ole sopijaosapuoli, mutta neuvottelee Hyvinvointialan (HALI) kanssa varhaiskasvatuksen opettajia koskevasta liityntäsopimuksesta, joka määrittelee muun muassa opettajien työajan.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on runsaat 800.
 • OAJ neuvottelee työehtosopimuksen liityntäpöytäkirjasta Hyvinvointialan (HALI) kanssa.
 • Neuvottelut ovat yhä käynnissä. Seuraa neuvottelujen etenemistä  
 • Valtion virka- ja työehtosopimus sekä tarkentavat sopimukset: valtiolla työskentelevät OAJ:n jäsenet ovat töissä mm. Opetushallituksen alaisessa Valteri-koulussa, kielikouluissa eli Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa ja Suomalais-venäläisessä koulussa sekä Helsingin eurooppalaisessa koulussa. Lisäksi Opetushallituksen alaisuuteen kuuluvat Saamelaisalueen koulukeskus ja Meriturva. Valtion oppilaitoksia ovat lisäksi Rikosseuraamuslaitoksen alainen koulutuskeskus, SM:n alainen Pelastusopisto sekä THL:n alaiset koulukodit.
 • Uuden virka- ja työehtosopimuksen sisältöä on avattu täällä Valtiosektorille neuvottelutulos – tarkentavien virkaehtosopimusten neuvottelut vielä edessä ja kiky-tuntien poistoa valtion oppilaitosten opetushenkilöstöltä täällä Neuvottelutulos valtion oppilaitosten opetushenkilöstön kiky-tuntien poistumisesta
 • OAJ:n jäseniä tarkentavien sopimusten piirissä on 620. 
 • Sopimuskausi on 1.4.2020–28.2.2022. 

UKK

 

Sopimusneuvottelutilanne

Alta löydät sopimuksittain tiedot siitä, miten kevään 2020 virka- ja työehtosopimusneuvottelut etenivät. 

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut ovat vielä kesken. 

 • OVTES:n piiriin kuuluu kunnallinen opetusala, lukuun ottamatta kunnallisen varhaiskasvatuksen opettajia ja päiväkodinjohtajia.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on reilu 60 000. 
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta KT Kuntatyönantajien kanssa. 
 • Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020.
 • Vastuuneuvottelija on Pekka Pankkonen.

Neuvottelujen tilanne:

 • 28.5. Opetusalan sopimus varmistui – yhdenvertaisuus lisääntyy, kikyt historiaan
 • Kunta-alan pääsopijajärjestöjen neuvottelut kunnan sopimuksesta käynnistyivät uudelleen toukokuun puolivälissä. 25.5. OAJ:n ja KT:n välisissä neuvotteluissa käytiin läpi, voidaanko vappuaattona käsittelyssä olleen OVTES-neuvottelutuloksen pohjalta jatkaa sopimusneuvotteluja. Neuvottelut jatkuvat 26.5.
 • 30.4. Tehy ja Super kaatoivat ratkaisuesityksen – sopu neuvoteltava ilman Sotea
 • 23.4. OVTES-neuvotteluissa keskusteltiin ammatillisten vuosityöajasta ja ensi sopimuskauden työryhmistä. Seuraava neuvottelu on maanantaina 27.4.
 • 20.4. käydyissä OVTESin neuvotteluissa käytiin läpi työryhmien toimeksiantoja eli sitä, mitä asioita ja millaisilla aikatauluilla työryhmissä käsitellään seuraavan sopimuskauden aikana.  
 • 16.4. OVTESin neuvotteluissa käsiteltiin ammatillista koulutusta. 
 • OVTESin neuvotteluissa käytiin 15.4. läpi sopimuksen kaikkia osioita. Ennen sopimukseen pääsemistä tarvitaan edelleen kunnan pääpöydän nyt sovittelussa olevaa ratkaisua. Neuvotteluja OVTESin eri yksityiskohdista jatketaan kuitenkin lähes päivittäin.
 • OVTES-neuvotteluissa 9.4. käytiin läpi yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sopimusmääräysten kehittämistä. Seuraava neuvottelu on keskiviikkona 15.4. 
 • 6.4. Vaikka kunnan keskustason neuvottelut ovat sovittelussa, tunnusteluja opetusalan oman OVTES-sopimusratkaisun saavuttamiseksi on jatkettu.
 • 1.4. pidetyissä OVTES-neuvotteluissa arvioitiin neuvottelutilannetta yleisesti, kun kunta-alan sovittelu on käynnissä. OVTESin kokonaisuutta käsiteltiin sekä yleissivistävän koulutuksen että ammatillisen koulutuksen osalta.
 • 31.3. kunta-alan pääneuvottelut päättyivät tuloksettomina. Jatkossa ratkaisua haetaan valtakunnansovittelijan johdolla. Sopimukseton tila alkaa 1.4.
 • 27.3. neuvotteluissa keskityttiin yleissivistävän koulun erityiskysymyksiin. Neuvottelut jatkuvat 30.3. 
 • 26.3. neuvotteluissa keskityttiin ammatillisen koulutuksen erityiskysymyksiin. Neuvottelut jatkuvat 27.3.
 • 25.3. Neuvottelut jatkuivat. Niissä käsiteltiin kummankin osapuolen tavoitteita ja jatkoaikataulua. Neuvottelut jatkuvat 26.3.
 • 20.3. OVTES neuvottelut keskeytyivät, koska KVTESin pääneuvottelupöydän neuvottelut katkesivat
 • 16.3. Neuvotteluissa keskityttiin ammatillista koulutusta koskeviin sopimusmääräyksiin, erityisesti teksteihin. Neuvottelut jatkuvat 20.3. 
 • Neuvottelut jatkuivat 13.3. Koolla oli lukiotyöryhmä. OAJ jätti työnantajalle OVTESia koskevat yksityiskohtaiset tavoitteet. Neuvottelujen on tarkoitus jatkua OVTES-pääryhmän osalta 16.3.
 • 6.3. OVTESin neuvottelut jatkuivat viikon valmistelutauon jälkeen. Tällä kerralla paneuduttiin erityisesti lukiota koskeviin kysymyksiin. Neuvottelut jatkuvat ensi viikolla pienryhmissä. Seuraava sopimusneuvottelu pidetään 16.3. 
 • 28.2. OVTES-neuvottelussa käytiin läpi sopimuksen kaikki liitteet ja keskusteltiin molempien osapuolten tavoitteista. Seuraava OVTES-neuvottelu on 6.3.
 • 25.2. Neuvotteluissa käytiin läpi Osio F:n eli taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön sopimusmääräyksiä. Osio F koskee mm. musiikkioppilaitoksissa, taidekouluissa, kansalaisopistoissa ja kansanopistoissa työskenteleviä OAJ:n jäseniä. OAJ jätti omat tavoitteensa tammikuussa, työnantaja omansa 25.2. OVTES-neuvottelut jatkuvat 28.2.  F-osiosta neuvotellaan 19.3.
 • 13.2. OVTES-neuvottelut alkoivat.  Lue lisää uutisesta.
 • 29.1. Sopimus irtisanottiin. Neuvottelijat tapaavat 13.2.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

18.02.2021

OAJ tukee Akavan esitystä sovittelujärjestelmän uudistamisesta

Uutinen

14.01.2021

Sopimuskaudella neuvotellaan työryhmissä

Uutinen

07.10.2020

”Moni ajatteli, että tätä päivää ei tule koskaan” – varhaiskasvatuksen sopimusalasiirtoa valmisteleva työryhmä aloittaa työnsä

 • KVTES:iin kuuluvat varhaiskasvatuksen opettajat ja päiväkodin johtajat sekä opetus- ja sivistystoimen johtajat ja asiantuntijat.
 • KVTES:n pääneuvotteluryhmässä JUKO:n edustajina ovat OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ja toiminnanjohtaja Maria Löfgren.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 10 630.
 • JUKO neuvottelee KT Kuntatyönantajien kanssa KVTES:n palkkausliitteestä 5 VAKA-ryhmässä, jossa Petri Lindroos, OAJ:n neuvottelija, edustaa JUKO:a. 
 • Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. 
 • OAJ:n varhaiskasvatussektorin vastuuneuvottelija on Kristiina Johansson.

Neuvottelujen tilanne:

 • 28.5. Varhaiskasvatuksen opettajat siirretään  OVTESiin  –  Opettajille yleisen tason korotukset ja  kikyt  pois
  Tältä  näyttää  uusi KVTES – Siirrosta  OVTESiin  on  pitävästi  sovittu
 • 26.5.: Kunta-alan järjestökohtaisia neuvotteluita KT:n kanssa on käyty tänään tiistaina. Neuvottelut jatkuvat huomenna 27.5.
 • 25.5. Sopimusneuvottelut jatkuvat tällä viikolla
 • 18.5. Kunta-alan neuvottelut jatkuivat järjestökohtaisilla neuvotteluilla
  14.5. Kunnan neuvottelut uudelleen käynnissä – seuraava tapaaminen maanantaina
 • 30.4. Tehy ja Super kaatoivat ratkaisuesityksen – sopu neuvoteltava ilman Sotea
 • 27.4. Valtakunnansovittelija antoi ratkaisuesityksensä. Vastaukset tulee antaa 30.4. klo 12 mennessä. 
 • 26.4. Sovittelussa käsiteltiin pääsopimuksen uudistamista sekä palkankorotuksen raamia. Seuraava sovittelu on huomenna maanantaina klo 14. 
 • 24.4. sovittelussa käsiteltiin kiky-tunteja. Seuraava neuvottelu on sunnuntaina 26.4.
 • 23.4. Tämän päivän sovittelussa käsiteltiin pääsopimusta. Huomenna aiheena on kiky. Sunnuntain sovittelussa käsitellään raamia ja pääsopimusta. Sovittelu jatkuu siis perjantaina 24.4.
 • 20.4.: Maanantain sovittelu on päättynyt, seuraava neuvottelu on torstaina 23.4. 
 • 19.4. sovittelun osapuolet varasivat lisää sovitteluaikoja. Neuvotteluita on nyt lähes päivittäin vappuaattoon asti.
 • 17.4. Kunta-alan sovittelussa puhuttiin pääsopimuksesta. Sovittelua jatketaan sunnuntaina 19. päivä samasta aiheesta.
 • Sovittelu on torstain 16.4. osalta ohi ja jatkuu perjantaina 17.4.
 • Kunta-alan sovittelu kesti 14.4. pitkään, mutta edistystä ei tänään saatu aikaan. Sovitteluaikoja sovittiin tässä vaiheessa 23.4. saakka, myös ensi viikonloppuna sovitellaan. Valtaosa neuvotteluosapuolista sitoutui pyrkimään siihen, että sopimus syntyisi tämän kuun loppuun mennessä. Pääpöydän seuraava sovittelu on 16.4. 
 • 7.4.: Kunta-alan sopimusneuvottelujen sovittelu on päättynyt tältä päivältä. Sovittelussa ovat muun muassa kunta-alan sopimusjärjestelmää määrittävä pääsopimus, allekirjoituspöytäkirja ja kiky-tuntien poistaminen. Sovittelu jatkuu pääsiäisen jälkeen tiistaina 14. huhtikuuta.
 • 3.4. kunta-alan sovittelussa olivat sopimusjärjestelmää määrittävä pääsopimus, allekirjoituspöytäkirja ja kiky-tunnit. Neuvottelut jatkuvat tiistaina.
 • 31.3. Kunta-alan neuvottelut päättyivät tuloksettomina. Jatkossa ratkaisua haetaan valtakunnansovittelijan johdolla. Sopimukseton tila alkaa 1.4.
 • Kunta-alan pääneuvotteluissa käsiteltiin 29.3. perusteellisesti allekirjoituspöytäkirjaa ja siihen sisällytettäviä asioita. Esillä olivat niin sopimuskauden pituus, palkankorotusten muoto, kiky-tunnit kuin työryhmätkin. Pääryhmän neuvottelut jatkuvat 31.3.
 • Kunta-alan pääneuvotteluissa 27.3. JUKO, JHL ja JYTY tekivät yhteisen esityksen allekirjoituspöytäkirjaksi. Neuvotteluissa käsiteltiin mm. kiky-tunteja.  Neuvottelut jatkuvat sunnuntaina 29.3.
 • 24.3. Kunta-alan pääryhmä palasi neuvottelupöytään. Neuvottelut jatkuvat 25.3.
 • 20.3. Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat katkenneet. Myöskään alapöydissä tai työryhmissä ei jatketa tällä hetkellä neuvotteluita.
 • 16.3. VAKA-ryhmän kokouksessa käsiteltiin KT:n muutosesityksiä KVTES liitteen 5 sopimusmääräyksiin. Uutta kokousaikaa ei sovittu. 
 • 13.3. Kunnan pääryhmän neuvotteluissa Juko jätti oman esityksensä palkkaohjelmaksi sekä pohjan ratkaisuksi, joka siirtäisi varhaiskasvatuksen opettajat kunnan opetusalan OVTES-sopimukseen. Seuraava pääryhmän tapaaminen on 18.3.
 • 28.2. Kunta-alan pääneuvotteluryhmän tapaamisessa puhuttiin kiky-tunneista sekä OAJ:lle ja JUKOlle tärkeästä palkkaohjelmatavoitteesta. Kunta-alan neuvotteluja jatketaan pääryhmässä perjantaina 13.3.
 • 12.2. JUKO ja muut pääsopijajärjestöt jättivät KT:lle tavoitteitaan. Pääneuvotteluryhmä tapaa seuraavan kerran 28.2. JUKO jätti tavoitteensa kuntatyönantajalle  
 • 29.1. Sopimus irtisanottiin. Varhaiskasvatuksen (VAKA) ryhmä kokoontui 10.2. Pääryhmä tapaa 12.2. 

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

18.02.2021

OAJ tukee Akavan esitystä sovittelujärjestelmän uudistamisesta

Uutinen

14.01.2021

Sopimuskaudella neuvotellaan työryhmissä

Uutinen

29.09.2020

Työriitojen sovittelujärjestelmä kaipaa uudistamista

 

 • AVAINOTES:n kuuluvat osa yksityisen alan ammatillisista ja amk-opettajista sekä vapaan sivistystyön opettajat.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 3 690.
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta Avaintyönantajien kanssa.
 • Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020.
 • Vastuuneuvottelijat ovat Markku Perttunen ja Pasi Repo.

Neuvottelujen tilanne:

 • 29.5. Avaintan opetusalalle sopimus – sopimusmääräykset pitkälti samat kuin kunnan sopimuksessa
 • 25.5. AVAINOTES-neuvotteluissa odotetaan tällä hetkellä kunta-alan OVTES-ratkaisun syntymistä. 
 • 19.5. Neuvottelut ovat jatkuneet maanantaina ja tiistaina. 
 • 17.5.  Neuvottelijat jatkoivat sopimusneuvotteluja käymällä tekstejä läpi. Neuvottelut jatkuvat huomenna myöhään iltapäivällä. 
 • Perjantaina 15.5. AVAINTES-raamisopimuksesta saavutettiin yhteinen näkemys, ja AVAINOTES- neuvottelut jatkuivat lauantaina 16.5. sen pohjalta hyvässä hengessä. OAJ:n ja työnantajan neuvottelijat kävivät läpi koko sopimusta ja erityisesti ammatillisten vuosityöaikamääräyksiä. Seuraava neuvottelu on sunnuntaina ja myös maanantaille on varattu neuvotteluaika. 
 • 12.5. AVAINOTESin neuvotteluissa käytiin läpi tekstikysymyksiä.  Neuvottelujen jatkosta osapuolet sopivat torstaina 14.5.
 • 7.5. Neuvotteluissa käytiin läpi ammatillisen koulutuksen vuosityöaikasopimusta. Neuvottelut jatkuvat tiistaina 12.5.
 • 4.5. Neuvottelijat sopivat seuraavaksi neuvottelukerraksi 7.5. 
 • 28.4. Neuvottelut jatkuivat. Seuraavan kerran neuvottelijat tapaavat 30.4.
 • 23.4. Neuvottelut jatkuivat. Seuraavan kerran neuvotellaan 28.4.
 • 20.4. neuvoteltiin sopimusteksteistä, neuvottelut jatkuvat 23.4.
 • 14.4. oli AVAINOTESin sopimusalalla neuvottelu. Ratkaisut odottavat pitkälti AVAINTES-neuvottelujen etenemistä. Neuvottelut jatkuvat torstaina 16.4.
 • 18.3. neuvottelu peruuntui. Seuraavaksi neuvottelupäiväksi on tällä hetkellä suunniteltu 26.3.
 • 12.3. neuvoteltiin ammattikorkeakoulujen henkilöstöä koskevista sopimusmääräyksistä. Seuraava neuvottelu on 18.3.
 • 26.2. Neuvottelut jatkuivat. Seuraavan kerran neuvotellaan 12.3.
 • 13.2. sovittiin neuvottelujen aikatauluista ja tarkasteltiin eri sopimusalueiden tilannetta, mm. ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten sopimuksia. Tavoitteet tarkentuvat myöhemmin. Seuraava neuvottelu on 26.2.
 • 29.1. Sopimus irtisanottiin. Pääryhmä tapaa seuraavan kerran 13.2. 

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

18.02.2021

OAJ tukee Akavan esitystä sovittelujärjestelmän uudistamisesta

Uutinen

14.01.2021

Sopimuskaudella neuvotellaan työryhmissä

Uutinen

29.09.2020

Työriitojen sovittelujärjestelmä kaipaa uudistamista

 • AVAINTES:iin kuuluvat osa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista ja päiväkodinjohtajista.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 250.
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta Avaintyönantajien kanssa. 
 • Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020
 • Vastuuneuvottelija on Kristiina Johansson.

Neuvottelujen tilanne: 

 • 29.5. Yksityisiin Avainta-päiväkoteihin sopimus – Kiky pois ja palkankorotukset yleisessä linjassa
 • 19.5. neuvotteluissa käytiin läpi allekirjoituspöytäkirjan sisältöä ja työehtosopimukseen tehtyjä sopimusmuutoksia. Neuvottelutulos voidaan tehdä, kun Avaintyönantajien opetusalan työehtosopimusneuvotteluissakin päästää neuvottelutulokseen.
 • 15.5. Avaintyönantajien työehtosopimuksesta yhteinen näkemys
 • 14.5. neuvotteluissa jatkettiin sopimusratkaisun sisällön käsittelyä hyvässä hengessä. Neuvotteluosapuolten näkemykset ovat lähentyneet toisiaan. Enää vain muutama asiakohta vaatii hiomista ennen neuvottelutuloksen saavuttamista. Neuvotteluja jatketaan 15.5.
 • 13.5. neuvotteluissa päästiin jo keskustelemaan sopimuskauden pituudesta, palkankorotusajankohdista ja kikytuntien poistosta. Neuvottelut jatkuvat 14.5.
 • 11.5. AVAINTES-neuvotteluissa päätettiin tiivistää neuvottelutahtia ja sen tähden neuvotteluille varattiin loppuviikosta kolme kokonaista päivää. Neuvottelut jatkuvat keskiviikkona 13.5.
 • 4.5. neuvotteluissa käytiin läpi tilannekatsaus ja sovittiin, että neuvotteluja jatketaan maanantaina 11.5.
 • 29.4. neuvotteluissa sovittiin lisää neuvotteluaikoja seuraavalle viikolle. Neuvottelut jatkuvat maanantaina 4.5.
 • 28.4. neuvotteluissa käsiteltiin mm. työryhmien toimeksiantoja. Neuvotteluaikataulua täsmennetään seuraavalla tapaamiskerralla. Tavoitteena saada neuvottelutulos aikaiseksi ensi viikolla. Neuvottelut jatkuvat 29.4.
 • 24.4. neuvotteluissa käsiteltiin tulevan sopimuskauden työryhmiä. Neuvottelut jatkuvat 28.4. Iltapäivällä.
 • 23.4. neuvotteluissa jatkettiin sopimusmääräysten läpikäyntiä. Osa teksteistä on vielä avoinna, osasta on päästy yhteisymmärrykseen. Neuvottelut jatkuvat 24.4.
 • 21.4. neuvotteluissa jatkettiin työntekijäjärjestöjen tekemien tekstiesitysten käsittelyä. Neuvottelut jatkuvat 23.4.
 • 17.4. neuvotteluissa käsiteltiin työntekijäjärjestöjen tekemiä tekstiesityksiä perhevapaita- ja henkilöstön edustajia koskeviin sopimusmääräyksiin. Neuvotteluja jatketaan 21.4.
 • 15.4. neuvotteluissa ei tapahtunut merkittävää lähentymistä. Neuvottelut jatkuvat 17.4.
 • 14.4. neuvotteluissa käsiteltiin tulevan sopimuksen allekirjoituspöytäkirjaluonnosta, jonka sisällöstä osapuolet ovat vielä aika kaukana toisistaan. Neuvottelut jatkuvat 15.4.
 • 8.4. neuvotteluissa keskusteltiin sopimuskauden pituudesta ja palkankorotusajankohdista sekä kiky-työajan poiston vaikutuksista. Osapuolten kannat ovat vielä kaukana toisistaan. Seuraavaksi neuvotteluja jatketaan 14.4. iltapäivällä.
 • 7.4. Neuvottelut peruuntuivat sairastapauksen vuoksi. 
 • 3.4. Neuvotteluja jatkettiin käymällä alustavaa keskustelua sopimuskauden pituudesta, palkankorotuksista ja kikytuntien poiston vaikutuksista. Lisäksi hiottiin edelleen työaikaluvun tekstejä. Neuvotteluja päätettiin jatkaa edelleen ja aikaa varattiin pääsiäisen molemmille puolille. Seuraava neuvottelutapaaminen on tiistaina 7.4.
 • 1.4. neuvotteluja jatkettiin, vaikka sopimuskausi päättyi 31.3. Neuvotteluilmapiiri on edelleen hyvä ja toiveikas, vaikka ollaankin sopimuksettomassa tilassa. Neuvottelut jatkuvat perjantaina 3.4.
 • 30.3. neuvotteluissa käsiteltiin työaikalain muutoksen vuoksi työaikalukuun tehtäviä tekstimuutoksia. Neuvottelut etenivät hyvässä hengessä, ja esillä oli myös muita tekstiesityksiä, jotka ovat näillä näkymin etenemässä. Uusia neuvotteluaikoja sovittiin loppuviikkoon huhtikuun puolelle. Neuvottelut jatkuvat 1.4.
 • 25.3. neuvotteluissa ei vielä päästy käsittelemään sopimusratkaisua. Neuvottelut jatkuvat lauantaina 28.3.
 • 20.3. neuvotteluissa käsiteltiin vielä kummankin osapuolien tavoitteita. kaikki tavoitteet on nyt käsitelty ja kumpikin osapuoli tietää tavoitteiden taustat ja tarkoitukset. Neuvottelut jatkuvat ensi viikolla 25.3. ja myös seuraava viikonloppu 28.-29.3. on varattu neuvotteluille.
 • 18.3. neuvotteluissa käsiteltiin palkkauslukuun tehtäviä teknisiä muutoksia, jotka liittyvät lainsäädäntömuutoksiin. Neuvottelut jatkuvat 20.3.
 • 16.3. neuvotteluissa käsiteltiin palkankorotusten yleiseen kustannuslaskentaan liittyviä laskentamalleja sekä allekirjoittajajärjestöjen esiin nostamia henkilöstön edustajien aseman parantamiseen liittyviä tavoitteita. Neuvottelut jatkuvat 18.3..
 • 11.3. neuvotteluissa jatkettiin sopimusmääräysten läpikäyntiä. Neuvottelut jatkuvat 16.3.
 • 9.3. neuvotteluissa jatkettiin yksityiskohtaisten tekstikysymysten käsittelyä, jota jatketaan 11.3. tapaamisessa.
 • 5.3. neuvottelut jatkuivat. Seuraavan kahden viikon aikana käydään läpi kummankin osapuolen AVAINTES-sopimusmääräyksiin liittyviä tavoitteita luku kerrallaan. Neuvotteluja jatketaan 9.3.
 • 28.2. sopimusosapuolet antoivat toisilleen kirjalliset sopimustavoitteet, joiden pohjalta neuvotteluja jatketaan 5.3. Sitä ennen järjestöt kokoontuvat neuvottelijapalaveriin 2.3. tekemään yhteisiä valmisteluja seuraavia neuvottelukertoja varten.
 • 25.2. Avaintes-neuvottelut jatkuivat. Pääryhmä kokoontuu seuraavan kerran perjantaina 28.2.
 • 10.2. Avaintes-neuvottelut käynnissä. Pääryhmä tapaa seuraavan kerran 25.2.
 • 29.1. sopimus irtisanottiin. Avaintes-neuvottelut käynnistyivät 27.1.  

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

18.02.2021

OAJ tukee Akavan esitystä sovittelujärjestelmän uudistamisesta

Uutinen

14.01.2021

Sopimuskaudella neuvotellaan työryhmissä

Uutinen

29.09.2020

Työriitojen sovittelujärjestelmä kaipaa uudistamista

 • Sivistystyönantajat/opetusala: yksityinen opetusala pois lukien aikuiskoulutuskeskukset ja varhaiskasvatus.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 7 740.
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta Sivistystyönantajien (Sivista) kanssa.
 • Sopimuskausi on 1.3.2018–31.3.2020 (optio 1.4.2020–31.3.2021).
 • Vastuuneuvottelija on Eila Urpilainen.

Neuvottelujen tilanne:

 • 27.3. Yksityiselle opetusalalle sopimus: Kiky pois, yleisen linjan palkankorotukset
 • 24.3. Yksityisen opetusalan neuvottelut saatiin maaliin
 • 22.3. Neuvottelut jatkuivat pitkään. Käsittelyssä oli työehtosopimus kokonaisuudessaan. Vielä on isoja asioita auki. Neuvottelut jatkuvat maanantaina 23.3.
 • 21.3.  Neuvotteluissa käsiteltiin kiky-työajan kokonaisuutta ja amk-opettajien työehtoja. Neuvottelut jatkuvat. 
 • 20.3. Keskustelua kikysta jatkettiin työnantajan kanssa. Neuvotteluja jatketaan viikonlopun yli.
 • 19.3. Neuvottelijat keskustelivat lähes koko päivän. Pöydässä oli monenlaisia asioita mm. kiky-työajan kysymyksiin ja ammatillisten opettajien työehtoihin. Neuvotteluita jatketaan tästä lähtien joka päivä, myös tulevana viikonloppuna.
 • 17.3. Neuvotteluissa käsiteltiin kikyyn liittyviä kysymyksiä. Seuraava tapaaminen on 19.3.
 • 16.3. Neuvotteluissa käsiteltiin hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön työehtoja. Yksityisen opetusalan asioita ei käsitelty opetushenkilöstön osalta tällä kertaa. Seuraava neuvottelu on 17.3.
 • 12.3. Tapaamisessa olivat esillä ammattikorkeakoulujen opettajien palvelussuhteen ehdot. Käytiin läpi OAJ:n esityksiä. Seuraava neuvottelutapaaminen on 16.3., jolloin vuorossa ovat yksityisten koulujen ja oppilaitosten hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön työehdot, yhteiset määräykset ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset.
 • 10.3. OAJ ja Sivistystyönantajat jatkoivat keskustelua edellisen neuvottelukerran aiheista. Seuraava neuvottelu on 12.3.
 • 4.3. OAJ:n ja Sivistystyönantajien tapaamisessa keskityttiin lähinnä lukioiden palvelussuhteen ehtoihin. Lukiolain ja opetussuunnitelman muutoksilla voi olla heijastuksensa myös lukion opettajien työehtoihin, ja työnantaja esitteli tästä näkemyksiään. Tapaamisessa sivuttiin myös kiky-työaikaa, mutta siitä neuvotellaan myöhemmin omana kokonaisuutenaan. Seuraava neuvottelu on 12.3. (muutettu: seuraava neuvottelu jo 10.3.)
 • 26.2. käytiin läpi Sivistan esityksiä ja niiden käsittelyä jatketaan seuraavassa tapaamisessa. Tulevien neuvottelutapaamisten aihepiirejä teemoiteltiin. Seuraava neuvottelu on 4.3.
 • OAJ jätti 12.2. neuvottelutavoitteensa Sivistystyönantajille. Tavoitteet tarkentuvat vielä. Myös työnantaja esitteli omia tavoitteitaan. Seuraava neuvottelu on 26.2.
 • Neuvottelujen avaus oli 29.1. Seuraava neuvottelu on 12.2.
 • Sopimus irtisanottiin 29.1.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

18.02.2021

OAJ tukee Akavan esitystä sovittelujärjestelmän uudistamisesta

Uutinen

14.01.2021

Sopimuskaudella neuvotellaan työryhmissä

Uutinen

29.09.2020

Työriitojen sovittelujärjestelmä kaipaa uudistamista

 • Sivistystyönantajat/aikuiskouluttajat: yksityisten aikuiskoulutuskeskusten opettajat.
 • OAJ:n jäseniä on sopimuksen piirissä 540.
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta Sivistystyönantajien (Sivista) kanssa.
 • Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020 (optio 1.4.2020–31.3.2021).
 • Vastuuneuvottelija on Minna Vakkuri.

Neuvottelujen tilanne:

 • 24.3. Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten neuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos.
 • 22.3. Neuvottelut jatkuivat pitkään. Käsittelyssä oli työehtosopimus kokonaisuudessaan. Vielä on isoja asioita auki. Neuvottelut jatkuvat maanantaina 23.3.
 • 21.3. Neuvotteluissa käsiteltiin kiky-työajan kokonaisuutta. Neuvottelut jatkuvat 22.3.
 • 20.3. Keskustelua kiky-työajasta jatkettiin työnantajan kanssa. 
 • 19.3. Neuvottelijat kestivät lähes koko päivän. Pöydässä oli monenlaisia asioita mm. kiky-työajasta. Neuvotteluita jatketaan tästä lähtien joka päivä, myös tulevana viikonloppuna.
 • 17.3. neuvotteluissa käsiteltiin kikyyn liittyviä kysymyksiä. Seuraava tapaaminen on 19.3.
 • 16.3. Neuvotteluissa käsiteltiin hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön työehtoja sekä aikuiskoulutuskeskusten neuvottelutavoitteita. Seuraava tapaaminen on 17.2.
 • 26.2. käytiin läpi Sivistan esityksiä sopimusmääräysten muutoksista. Seuraava neuvottelutapaaminen on 4.3. (ei käsitelty). Seuraava tapaaminen on 12.3. 
 • OAJ jätti 12.2. neuvottelutavoitteensa Sivistystyönantajille. Tavoitteet tarkentuvat vielä. Myös Sivista esitteli omia tavoitteitaan. Seuraava neuvottelu on 26.2.
 • Neuvotteluiden avaus oli 29.1. Seuraavan kerran neuvottelijat tapaavat 12.2.
 • Sopimus irtisanottiin 29.1.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

18.02.2021

OAJ tukee Akavan esitystä sovittelujärjestelmän uudistamisesta

Uutinen

29.09.2020

Työriitojen sovittelujärjestelmä kaipaa uudistamista

Uutinen

30.07.2020

Opetusalan uusien sopimusten mukaiset palkankorotukset tulevat voimaan 1.8.

 • Sivistystyönantajat/yliopistot: yliopistojen ja harjoittelukoulujen opetushenkilöstö.
 • JUKO neuvottelee sopimuksesta Sivistystyönantajien (Sivista) kanssa. OAJ:n neuvottelijana on Hanna Tanskanen.
 • Harjoittelukoulujen opetushenkilöstön työehdot neuvottelee OAJ. Neuvottelijoina ovat Hanna Tanskanen ja Eila Urpilainen.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 2 460.
 • Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. 

Neuvottelujen tilanne:

 • 24.3. Yliopistojen yleistä työehtosopimusta ja harjoittelukoulujen työehtosopimusta koskevissa neuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos.
 • 21.3. harjoittelukoulujen neuvottelut etenivät. Käsittelyssä oli kiky-työajan kokonaisuus.
 • Sivistyönantajien yliopistopöydässä 18.3. päätettiin tiivistää neuvottelujen tahtia korona-tilanteen vuoksi. Opetus yliopistoissa jatkuu täysillä etänä ja sähköisesti, vaikka yliopistot ovat fyysisesti kiinni.
 • Harjoittelukoulujen neuvotteluissa 18.3. käsiteltiin kiky-työajan ratkaisuja. Mm. tulevan sopimuskauden pituus ja palkankorotukset ovat sidoksissa yliopistojen yleisen työehtosopimuksen kanssa. Seuraava neuvottelu on 20.3. 
 • Yliopistopöydässä käsiteltiin työaikalukuihin liittyviä osapuolten tavoitteita. Lisäksi keskusteltiin kikystä. Seuraava tapaaminen on 18.3.
 • 11.3. Tapaamisessa olivat esillä yliopistojen harjoittelukoulujen opettajien palvelussuhteen ehdot. Sivistystyönantajat esitteli tavoitteitaan, ja osapuolet keskustelivat myös kiky-työajan poistamisesta ja sen ehdoista. Seuraava harjoittelukoulujen neuvottelu on 18.3.
 • 4.3. Jatkettiin keskustelua muun muassa yliopistojen määräaikaisuuksista. Seuraava yliopistojen neuvottelu on 12.3.
 • 28.2. Yliopistosektorin neuvotteluissa käsiteltiin henkilöstön edustajien asemaa ja käytiin keskustelua määräaikaisista työsuhteista. Seuraava neuvottelu on 4.3.
 • 26.2. Yliopistojen harjoittelukoulujen sopimusneuvottelut käynnistyivät. OAJ jätti Sivistystyönantajille omat tavoitteensa sopimusmääräysten kehittämiseksi. Työnantaja esitteli yleistavoitteitaan. Seuraava harjoittelukoulujen neuvottelu on 11.3.
 • 13.2. teemoitettiin seuraavia neuvotteluja ja käsiteltiin luottamusmiesliitettä. Seuraava osapuolten tapaaminen on 28.2. 
 • 7.2. Yliopistojen neuvottelut käyntiin Seuraava neuvottelu on 13.2. 
 • Neuvottelut alkavat 7.2.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

18.02.2021

OAJ tukee Akavan esitystä sovittelujärjestelmän uudistamisesta

Uutinen

14.01.2021

Sopimuskaudella neuvotellaan työryhmissä

Uutinen

29.09.2020

Työriitojen sovittelujärjestelmä kaipaa uudistamista

 • Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus: osa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista. OAJ ei ole sopijaosapuoli, mutta neuvottelee Hyvinvointialan (HALI) kanssa varhaiskasvatuksen opettajia koskevasta liityntäsopimuksesta, joka määrittelee muun muassa opettajien työajan.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on runsaat 800.
 • OAJ neuvottelee työehtosopimuksen liityntäpöytäkirjasta Hyvinvointialan (HALI) kanssa.
 • Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020.
 • Vastuuneuvottelija on Kristiina Johansson.

Neuvottelujen tilanne:

 • 27.6. Yksityiselle sosiaalipalvelualalle sopimus – kikyt poistuvat ja palkankorotukset yleisen linjan mukaiset
 • 24.6. Neuvottelutulos on syntynyt, lisätietoja sopimuksen sisällöstä kerrotaan myöhemmin. 
 • 22.6. Neuvotteluja on jatkettu tiiviisti, edellisen kerran neuvotelijat tapasivat juuri ennen juhannusta. Seuraavan kerran neuvotellaan 23.6. 
 • 12.6. OAJ:n osalta yhteinen näkemys liityntäpöytäkirjasta on jo olemassa, mutta pääsopijat jatkavat vielä neuvotteluita. Seuraavan kerran neuvottelijat tapaavat 16.6. Tavoitteena on päästä neuvottelutulokseen kesäkuun loppuun mennessä.
 • 29.5. Pääryhmän neuvotteluaikoja on sovittu kesäkuun puolelle ja neuvotteluaikataulua on tarkoitus tiivistää.. Tavoitteena on saada sopimus juhannukseen mennessä. 
 • 18.5. Sopimusneuvottelut yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksen osalta ovat vielä kesken.  OAJ:n jäseniä koskeva liityntäpöytäkirja odottaa sopimuksen valmistumista. 
 • 22.4. Liityntäpöytäkirjan osalta neuvotteluja on käyty maalis-huhtikuun aikana. Neuvottelut ovat loppusuoralla ja odottavat yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksen syntymistä.
 • 13.3. neuvotteluissa käsiteltiin työnantajan tekemää tekstitarjousta. Sopimuksen uudesta sisällöstä ei vielä päästy yhteisymmärrykseen. 
 • Neuvottelut alkoivat 26.2. ja jatkuvat 13.3.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

14.01.2021

Sopimuskaudella neuvotellaan työryhmissä

Uutinen

29.09.2020

Työriitojen sovittelujärjestelmä kaipaa uudistamista

Uutinen

30.07.2020

Opetusalan uusien sopimusten mukaiset palkankorotukset tulevat voimaan 1.8.

 • Valtion virka- ja työehtosopimus sekä tarkentavat sopimukset: valtiolla työskentelevät OAJ:n jäsenet ovat töissä mm. Opetushallituksen alaisessa Valteri-koulussa, kielikouluissa eli Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa ja Suomalais-venäläisessä koulussa sekä Helsingin eurooppalaisessa koulussa. Lisäksi Opetushallituksen alaisuuteen kuuluvat Saamelaisalueen koulukeskus ja Meriturva. Valtion oppilaitoksia ovat lisäksi Rikosseuraamuslaitoksen alainen koulutuskeskus, SM:n alainen Pelastusopisto sekä THL:n alaiset koulukodit.
 • OAJ:n jäseniä tarkentavien sopimusten piirissä on 620. 
 • JUKO neuvottelee valtion yleisestä virkaehtosopimuksesta Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa, jonka jälkeen OAJ neuvottelee tarkentavista virkaehtosopimuksista.
 • Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. 
 • Vastuuneuvottelija on Petra Kirkko-Jaakkola. 

Neuvottelujen tämän hetkinen tilanne:

 • 3.6. Kiky-ratkaisu valtion erityisoppilaitosten opetushenkilöstölle
 • 27.5. Neuvottelutulos valtion oppilaitosten opetushenkilöstön kiky-tuntien poistumisesta. Sopimuksen sisällöstä kerrotaan hallintojen käsittelyn jälkeen. 
 • 18.5. Neuvottelut opetushenkilöstön kiky-tuntien poistamisesta aloitettiin valtion työmarkkinalaitoksen kanssa. Seuraavan kerran osapuolet neuvottelevat tiistaina 26.5. Tavoitteena on saada asia sovittua 29.5. mennessä.
 • 2.4. Sopimusta avattiin tarkemmin Valtiosektorille neuvottelutulos – tarkentavien virkaehtosopimusten neuvottelut vielä edessä OAJ:n neuvottelemia tarkentavia sopimuksia neuvotellaan kevään aikana. 
 • 31.3. Valtion virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin yleisen linjan mukainen neuvottelutulos
 • 30.3. Neuvottelijat jatkoivat keskusteluja myös tänään ja tavoitteena on edelleen nopea sopimusratkaisu. Neuvottelut jatkuvat tiistaina 31.3. 
 • 29.3. Valtion pääryhmä jatkoi neuvotteluja tiiviisti koko viikonlopun ajan. Neuvotteluja jatketaan heti maanantaina 30.3.
 • 26.3. Neuvotteluissa edettiin ja keskusteltiin mm. palkankorotuksista ja niiden ajankohdista. Kokonaisuus alkaa pikku hiljaa hahmottua. Tavoitteena on edelleen nopea sopimusratkaisu. Neuvottelut jatkuvat 27.3.
 • 20.3. Valtiotyönantaja antoi oman esityksensä sopimusratkaisuksi. Tapaamisessa keskusteltiin sopimuksen elementeistä, mutta todettiin, että edellytyksiä neuvottelutuloksen saamiseksi viikonlopun aikana ei ole. Neuvotteluja jatketaan tiistaina 24.3.
 • 17.3. Tapaamisessa pääsopijajärjestöt esittivät valtiotyönantajalle oman näkemyksensä sopimuksen kokonaisratkaisuksi. Valtion neuvotteluja jatketaan perjantaina 20.3., jolloin valtiotyönantajan on määrä antaa oma näkemyksensä sopimusratkaisuksi.
 • 13.3. Valtion neuvottelujen tapaamisessa käytiin työnantajan tavoitteet keskustellen lävitse. Kiky-työajan pidennyksen purkamisen toteuttamisesta keskusteltiin pitkään. Neuvottelut jatkuvat 17.3.
 • 9.3. Neuvotteluissa keskusteltiin matkustamisen turvallisuuteen ja matkakustannusten korvaamiseen liittyvistä kysymyksistä, kuten parkkimaksujen korvaamisesta sekä ympäristön huomioimisesta matkustamisen yhteydessä ja lepoajoista pitkien matkojen jälkeen. Lisäksi keskusteliin virkaehtosopimuksen riita-asioiden käsittelystä. Neuvottelut jatkuvat 13.3. 
 • 5.3. Valtion neuvottelut jatkuivat työaikakysymysten käsittelyllä. Lisäksi keskusteltiin laajemmin työssä jaksamisesta. Seuraavan kerran valtion pääryhmä tapaa 9.3.
 • 25.2. Valtion pääryhmä jatkoi neuvotteluja. Tapaamisessa jatkettiin pääsopijajärjestöjen tavoitteiden yksityiskohtaisempaa läpikäyntiä. Keskustelua käytiin tulevan sopimuskauden työryhmistä sekä työura- ja työhyvinvointikysymyksistä. Seuraavan kerran pääryhmän neuvottelijat tapaavat 5.3.
 • 7.2. Valtion virka- ja työehtosopimusneuvotteluiden pääryhmä kokoontui. Tapaamisessa esiteltiin sopimuskierroksen neuvottelutavoitteet.
 • 29.1. Sopimus irtisanottiin. Neuvottelujen alkamisajankohdasta tarkentavien sopimusten osalta ei ole vielä sovittu. 

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

18.02.2021

OAJ tukee Akavan esitystä sovittelujärjestelmän uudistamisesta

Uutinen

14.01.2021

Sopimuskaudella neuvotellaan työryhmissä

Uutinen

29.09.2020

Työriitojen sovittelujärjestelmä kaipaa uudistamista

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

 • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
 • Ajankohtaista sopimuksista -sivulle olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä sopimusaloittain. 
 • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.

PSST! Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!