Den nuvarande läropliktsmodellen fungerar inte som sådan. Vi kommer med åtgärdsförslag för att förnya läroplikten till en mera enhetlig och omfattande del av lärstigen.

Så här ser OAJ:s läropliktsmodell ut:

I regel går alla 5–6 åringar i förskolan som blir tvåårig. Barnet kan börja i årskurs 1 efter ett till tre år i förskolan. Kostnaden är uppskattningsvis 33 miljoner euro.

Bättre möjligheter för att ordna förskole- och nybörjarundervisning som en helhet, där barnets individuella utveckling och inlärningsfärdigheter förbättras bland annat genom att öka antalet speciallärare. Eleven fortsätter i förskole- och nybörjarundervisningen tills minimikunskapsnivån för årskurs två har uppnåtts. Man framskjuter eller tidigarelägger inte längre skolstarten. Kostnaden är uppskattningsvis 134 miljoner euro.

En stödbank för elevutvärdering grundas och läroplanskriterierna utvecklas i mera handledande riktning, så att bedömningen blir jämlik i alla skolor. För de flesta årskurser behövs läroplanskriterier både för minimikunskaper och goda kunskaper.

Man förhindrar att lärstigen avbryts genom att erbjuda den unga olika lärandealternativ, tillräckligt stöd och studiehandledning. Samtidigt hjälper man den studerande att hitta sina egna styrkor och den egna lärstigen. Alternativ och hjälp erbjuds jämlikt till alla i grundskolan och inom andra utbildningsstadiet samt vid studiernas övergångsskeden. Kostnaden är uppskattningsvis 43 miljoner euro.

Den grundläggande utbildningen upphör när lärokursen är slutförd och behörighet för fortsatta studier har uppnåtts. Åldersgränsen för att genomföra grundskolan förlängs tills den unga fyller 19 år. Man ökar också möjligheterna för den unga att vid behov gå framåt i studierna i en snabbare takt än den vanliga. I årskurserna 7–9 inom den grundläggande utbildningen är det möjligt att avlägga gymnasie- eller yrkesstudier.

Läroplikten ändras så att den också omfattar studier på andra stadiet tills den unga fyller 19 år. Andra stadiet omfattar alla utbildningsformer samt förberedande utbildningar. Under andra stadiet kan studeranden genomgå högskolestudier som kan räknas till godo då högskoleutbildning påbörjas. En plan för karriär och fortsatta studier görs upp för varje studerande. Vi går mot avgiftsfria läromedel, exempelvis genom att biblioteken inför låne- och leasingtjänster för studiematerial. Övergången till avgiftsfria läromedel måste genomföras så att studerandens rätt till undervisning inte äventyras. Kostnaden är uppskattningsvis 82 miljoner euro.

Dela