Avbrott i OAJ:s nättjänster 21-22.5. Läs mera (fi)

Utbildning för invandrare

Illustration

Alla invandrare har rätt till utbildning och arbete. OAJ har redan i många års tid talat för att utbildning är det bästa sättet att stödja integrationen.

I Finland har vi inte klarat tillräckligt bra av integrationen. Därför har vi utarbetat Integrationskompassen med förslag till hur invandrare bäst kommer in i det finländska samhället.

Bekanta dig med Integrationskompassen

Tillräckligt stöd för individuella utbildningsvägar

OAJ:s mål är att det finländska utbildningssystemet stöder flexibla och individanpassade utbildningsvägar för invandrare. Det ska finnas rätt utbildningsväg för var och en.

Lagar och förordningar måste ändras och lärare utbildas. Resurserna måste riktas till kommuner, daghem, skolor och läroanstalter så att invandrarnas utbildning kan främjas. Staten måste ge kommunerna tillräckliga resurser för att ta emot barn, ungdomar och vuxna som kommer till Finland och ordna utbildningstjänster som motsvarar deras behov. Vi kräver att kommunerna riktar mera pengar till daghem och skolor med många invandrare.

Språkkunskaper i fokus

Alla barn, unga och vuxna ska ha möjlighet till kvalitativa studier i finska eller svenska och i det egna modersmålet. Staten måste snabbt erbjuda varje nyanländ undervisning i finska eller svenska, också läs- och skrivfärdigheter ska ingå i undervisningen.

Gruppstorlekar i dagis och skolor måste regleras så att barnets deltagande, språkinlärning och utveckling kan stödas.  

Stopp för marginalisering

Vårt mål är att invandrarungdomarnas marginalisering inom utbildningen minskar och sysselsättningsgraden ökar. Utbildning och språkkunskaper främjar sysselsättningen.  

Vi betonar att alla ålders invandrare ska så snabbt som möjligt komma igång med utbildning. All integrationsutbildning bör överföras till undervisnings- och kulturministeriet och integrationsutbildning bör ges av utbildningsanordnare som har fått utbildningstillstånd.

Vi efterlyser också mera flexibla system för att erkänna kunskaper som invandrarna har från tidigare.

Lärarna bör få mera mångkulturella kunskaper

OAJ vill främja ett mångkulturellt och tolerant Finland som bär ett globalt ansvar. Vi anser att mångkulturell kompetens bör ingå i de obligatoriska studierna i all grundutbildning för lärare. Vidare bör lärarna öka sin mångkulturella kompetens genom fortbildning.

Staten bör anvisa kommunerna hur invandrarutbildning ska ordnas. Beslutsfattarna ska också lyssna till rektorer och chefer.

Dela