• logo
  • logo

OAJ förhandlar

OAJ-medlemmarnas tjänste- och arbetskollektivavtal går ut 31.3.2020. Vi avtalar om till exempel löner, arbetstider och ledigheter - saker som många tar för givna. OAJ:s viktigaste medlemsförmån är intressebevakning. Vi förhandlar om ditt avtal!

Vet du vilket kollektivavtal som gäller för dig? Här finns information om de olika avtalen. Om du är osäker på vilket avtalsområde du hör till, kan du fråga vår medlemsservice.

Följ med förhandlingarna också i sociala medier. Tagga gärna #oajförhandlar #oajneuvottelee när du deltar i diskussionerna.

Vilka frågor förhandlar vi om?

I tjänste- och arbetskollektivavtalen definieras många centrala anställningsvillkor som varken finns i lag eller avtalas lokalt; bland annat löner, arbetstider och semester.

Avtalen anger ramarna för löner, arbetstider, semestrar, andra ledigheter och övriga anställningsvillkor. Innehållet gäller bara då nämnda avtal är i kraft, så i praktiken förhandlar man om allt på nytt i avtalsförhandlingarna. Saker man tidigare har kommit överens om är alltså inte givna i fortsättningen.

Avtalen innehåller både textfrågor och eurobelopp. Vanligen avtalar man om lönerna helt i slutet av förhandlingarna.

Man avtalar också om avtalsperiodens längd

Man avtalar också om avtalsperiodens längd, för inte heller den är permanent. Undervisningssektorns avtal går vanligen ut i slutet av januari, men den här gången går avtalen fram till 31.3.2020. Det här på grund av den planerade hälso- och socialvårdsreformen och landskapsreformen som gick i stöpet. Tack vare OAJ:s påverkansarbete blev det mars månad istället för ännu senare.

Sluttidpunkten är viktig för även om man strävar efter att få nya avtal förhandlingsvägen, kan organisationsåtgärder som till exempel övertidsförbud eller strejk inte uteslutas. För undervisningssektorn är avtal som går ut sent på våren taktiskt dåliga med tanke på semesterperioden.

Avtalen anger miniminivån

I arbets- och tjänstekollektivavtalen definieras miniminivån, så man kan alltid lokalt förhandla om bättre villkor. Vidare ska lagstiftningen följas; lagen om kommunala tjänstekollektivavtal, lagen om statens tjänstekollektivavtal och lagstiftningen för ifrågavarande utbildningsområde.

OAJ-medlemmarna omfattas av nio olika avtal. Läs om avtalen.

Hur utarbetar vi förhandlingsmålen?

Medlemmarna kan påverka förhandlingsmålen på många sätt. OAJ har ordnat medlemskvällar, en medlemsenkät och dessutom förmedlas medlemmarnas synpunkter via föreningarna. OAJ:s styrelse beslutar om de slutliga förhandlingsmålen.

Vi arbetar kontinuerligt med förhandlingsmålen. När nya avtal har fåtts till stånd, fortsätter vi fundera på hur följande avtal borde se ut. När de föregående förhandlingarna slutade år 2018 fortsatte genast arbetet med en 35-sidor lång lista som beaktats inför målsättningen.

Vi lyssnar på medlemmarnas önskemål

Vi på OAJ träffar kontinuerligt medlemmarna för att höra vad de tycker och tänker. Hösten 2019 ordnades medlemskvällar och vi gjorde en medlemsundersökning för att få information omönskemål inför avtalsförhandlingarna.

Lokalföreningarna har fört fram medlemmarnas önskemål till de riksomfattande föreningarna. Sedan har målen diskuterats i OAJ:s inkomst- och lönepolitiska kommitté som består av företrädare för alla lärargrupper i hela landet. Kommittén överväger vilka mål som är realistiska och därför de mest förnuftiga.

Styrelsen beslutar om de slutliga målen

OAJ:s styrelse som består av 20 medlemmar från våra olika lärargrupper, fastställer de slutliga förhandlingsmålen. Bekanta dig med styrelsen här.

Styrelsen diskuterade förhandlingsmålen hela hösten och godkände de slutliga målen i december. Sedan preciserades målen och förhandlingsstrategin. Vi avslöjar inte alla mål i offentligheten, utan först vid förhandlingarna när det taktiskt är rätt tid.

Vilka är OAJ:s förhandlingsmål?

Vår viktigaste uppgift är att förhandla fram så bra avtal som möjligt för våra medlemmar. Avtalsparterna har sina egna mål som man vill uppnå och av förhandlingstaktiska skäl kan vi inte avslöja alla våra mål.

OAJ:s mål är att få bästa möjliga avtal för sina medlemmar.

Vi offentliggör inte alla mål, vilket är ren och skär förhandlingstaktik. An efter som förhandlingarna framskrider informerar vi också motparten om våra intentioner.

En del mål har vi gått ut med. Vi vill få bort arbetstidsförlängningen med de 24 extratimmarna och vi vill få ett långsiktigt löneprogram för att få upp utbildningssektorns löner. Inom kommunsektorn vill vi få lärarna inom småbarnspedagogik till samma avtal som de övriga lärarna. Dessutom lyfter vi fram saker som förbättrar välbefinnandet i arbetet.

OAJ:s förhandlingsmål:
  • Vi vill att de 24 extratimmarna, de så kallade kiky-timmarna, slopas i avtalen alternativt att timmarna kompenseras rejält. År 2018 vidtogs olika åtgärder för att förbättra landets ekonomi. En åtgärd var konkurrenskraftsavtalet eller kiky-avtalet, som bland annat medförde att den årliga arbetstiden förlängdes med 24 timmar utan att lönen höjdes. Alternativet var ännu sämre, så många branschavtal utökades med arbetstidsförlängningen utan någon kompensation. Vi vill nu att timmarna slopas eftersom man måste få betalt för det arbete man gör.
  • OAJ har cirka 10 000 medlemmar som arbetar inom den kommunala småbarnspedagogiken. Lärarna inom småbarnspedagogik omfattas av det allmänt kommunala arbets- och tjänstekollektivavtalet, men OAJ vill få dem över till undervisningssektorns avtal. På så sätt kunde man avtala om anställningsvillkoren för alla lärare samtidigt.
  • Det behövs bättre löner i utbildningssektorn och därför yrkar vi på ett löneprogram som skulle omfatta flera avtalsperioder. Löneförhöjningar följer i allmänhet samma allmänna linje både i den offentliga och privata sektorn. Men i offentliga sektorn betalas inte löneglidningar som i privata sektorn, som till exempel bonusar. Därför släpar lönerna i den offentliga sektorn alltid efter privata sektorns löner och det här vill vi ändra på. Det är inte realistiskt att minska löneklyftan i ett huj, och därför förslår vi ett långsiktigt löneprogram. Som en del av löneprogrammet vill vi se en startlön på minst 3 000 euro för alla med högskoleexamen.
  • Välbefinnande i arbetet kan förbättras på många sätt. Vi lyfter vi fram frågor om bland annat arbetshandledning, mentorskap för unga lärare och hur man bättre ska få ihop arbete och familjeliv. Vi diskuterar också olika stressfaktorer för det finns tecken på sämre arbetshälsa i utbildningssektorn. Den här utvecklingen måste vända för att ge bästa möjliga inlärningsmiljö för elever och studerande bästa möjliga lärmiljöer.

Hur framskrider förhandlingarna?

Förhandlingar pågår hela avtalsperioden då man fortsätter avtala om saker som är öppna. De intesivaste förhandlingarna pågår just då när avtalen löper ut. Det intensiva skedet är vanligen ett par-tre månader, mutta i svårt förhandlingsläge ännu längre.

Vad händer om förhandlingarna stampar på stället?

Om det blir stopp i förhandlingarna och avtalen har gått ut, kan man ge fart åt förhandlingarna med olika konfliktåtgärder.

Vem godkänner förhandlingsresultaten?

Ett förhandlingsresultat innebär ännu inte ett färdigt avtal. Först då beslutsfattarna har godkänt förhandlingsresultatet är det säkert att det finns ett nytt tjänste- och arbetskollektivavtal.

Var får jag information?

OAJ berättar mångsidigt om förhandlingarna i alla sina kanaler.

Vilket är mitt avtal?

OAJ-medlemmarna arbetar inom nio olika avtalsområden. Läs om avtalen i Arbetslivsguiden.