Ofta ställda frågor om övertids- och skiftbytesförbud

Illustration

Här nedan har vi sammanställt frågor och svar om övertids- och skiftbytesförbud. Sidan uppdateras medan avtalsförhandlingar pågår.

Ifall du har frågor om övertids- och skiftbytesförbudet eller andra fackliga åtgärder, kan du kontakta OAJ per e-post: lakkovahti@oaj.fi

Ett förhandlingsresultat har nåtts för den privata socialservicebranschen 8.6. Förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte upphör genast.Vilka av OAJ:s medlemmar berörs av övertids- och skiftbytesförbud?

Det gäller alltid att kontrollera vilket avtalsområde förbudet har utlysts för och att veta vilket avtal som gäller för en själv. Till avtalen.

Ifall du omfattas av övertids- och skiftbytesförbudet har du fått närmare instruktioner om fackliga åtgärder per e-post. Följ med OAJ:s meddelanden, nyheter på webbplatsen och informeringen via din egen förening.

Kontrollera att ditt telefonnummer och din e-postadress är uppdaterade i OAJ:s medlemsuppgifter för information gällande fackliga åtgärder. Du kan själv uppdatera din personliga e-postadress till dina medlemsuppgifter här. Ange ditt personliga telefonnummer och e-postadress, inte din arbets-e-post, eftersom din arbetsgivare kan förhindra åtkomsten till din arbets-e-postadress medan de fackliga åtgärderna pågår.

Gäller övertids- och skiftbytesförbudet både personer i arbetsavtals- och tjänsteförhållande?

Övertids- och skiftbytesförbudet kan enbart gälla för arbetstagare i arbetsavtalsförhållande. Lagstiftningen möjliggör inte att en person i tjänsteförhållande deltar i övertids- och skiftbytesarbete.

Ifall du är i ett arbetsavtalsförhållande har du gjort antingen ett skriftligt eller muntligt avtal med arbetsgivaren. Tjänsteförordnanden utfärdas i början av personens tjänsteförhållande.

Är förbudet bindande?

Övertids- och skiftbytesförbudet förpliktigar alla OAJ:s medlemmar som omfattas av förbudet. Alla OAJ-medlemmar bör delta i fackliga åtgärder så att en så stor effekt som möjligt kan nås genom dem.

Vad betyder övertidsförbud?

Övertidsförbud innebär att arbetstagaren inte samtycker till övertidsarbete. Arbetstagaren arbetar under den arbetstid som antecknats i arbetsskiftsförteckningen, men gör inte längre arbetsdagar än så. Arbetsgivaren kan inte förplikta arbetstagaren till övertidsarbete utan samtycke av arbetstagaren.

Vad betyder skiftbytesförbud?

Skiftbytesförbud innebär att arbetstagaren inte samtycker till att byta arbetsturer. Arbetstagaren följer start- och sluttiderna som antecknats i arbetsskiftsförteckningen efter att de bekräftats. En lärare inom småbarnspedagogik bör till exempel inte samtycka till att ändra mellanturen den följande dagen till en morgontur.

Varför är övertids- och skiftbytesförbudet i kraft?

Övertids- och skiftbytesförbudet är en facklig åtgärd med vilken man strävar efter att få rättvisa avtal.

OAJ:s primära målsättning är ändå alltid att sluta avtal med arbetsgivaren genom att förhandla.

Det finns alltid goda grunder till fackliga åtgärder. I kulisserna har långa förhandlingar förts, olika alternativ vägts mot varandra, och på arbetstagarsidan finns inga andra alternativ i detta läge än att påbörja fackliga åtgärder. Medlemskap i fackförbundet förpliktar enskilda medlemmar att agera enligt det egna fackets beslut.

Nyttan av fackliga åtgärder syns oftast på lång sikt. Olika arbetstagare har under olika tider varit tvungna att säkerställa rättvisa avtal genom strejker och andra fackliga åtgärder. Var och en deltar i fackliga åtgärder på sin egen tur. Det handlar om solidaritet med andra arbetstagare.

 

Gör arbetstagare det övertidsarbete, som man redan kommit överens om med arbetsgivaren?

Ifall arbetstagaren kommit överens med arbetsgivaren om övertidsarbete före övertids- och skiftbytesförbudet, görs övertidsarbetet enligt överenskommelsen.

Kan arbetsgivaren ensidigt ändra arbetsskiftsförteckningen under övertids- och skiftbytesförbudet?

Arbetsskiftsförteckningen ska göras tillgänglig för arbetstagarna skriftligen minst en vecka innan perioden som avses i förteckningen inleds. Efter detta får arbetsskiftsförteckningen endast ändras enligt avtal eller av motiverade skäl. Om till exempel en arbetsskiftsförteckning upprättas för en tre veckors anpassningsperiod, ska arbetstiderna för hela perioden meddelas en vecka före periodens början.

Om chefen ber en arbetstagare acceptera en ändring i arbetsskift under övertids- och skiftbytesförbudet ska arbetstagaren inte gå med på detta. Om det finns ett motiverat skäl för ändring i ett sådant fall kan arbetsgivaren ensidigt ändra skiftet utan arbetstagarens samtycke innan arbetstagarens skift har börjat. Då är det frågan om arbetsgivarens beslut och inte arbetstagarens samtycke.

Enligt AKTA kan arbetsgivaren ensidigt ändra skift av motiverade skäl på grundval av AKTA. I sådana fall ändras arbetstagarens skift. Motiverade skäl måste presenteras skriftligen, därutöver måste arbetstagaren underteckna ändringen i arbetsskiftsförteckningen. Det är viktigt att komma ihåg att arbetsgivaren inte har rätt att ensidigt förlänga skift efter att skiftet redan har börjat. Dessutom kan arbetsgivaren inte ålägga arbetstagaren att jobba övertid. Övertidsarbete ska alltid ha arbetstagarens samtycke.

Kan arbetsgivaren åberopa nöd- eller skyddsarbete?

Arbetsgivaren definierar gränserna för nöd- och skyddsarbete, men arbete inom undervisning, fostran och forskning kan inte definieras som nödarbete. Nödarbete är endast möjligt i fall som räknas som undantagsfall enligt arbetstidslagen (872/2019). Arbetsgivaren ska underrätta arbetsskyddsmyndigheten och regionförvaltningsverket om nödarbete. Om arbetsgivaren åberopar nödarbete, ska en skriftlig underrättelse om arbetet begäras.

Eftersom organisationerna har förklarat övertids- och skiftbytesförbud följer arbetarna arbetsskiftsförteckningens arbetstider. Det kan uppstå situationer på grund av överraskande frånvaron, där arbetstagaren är frånvarande i den tidigaste morgonturen eller senaste eftermiddagsturen, och daghemmet bör öppnas senare eller stängas tidigare. Arbetsgivaren kan i dessa situationer inte åberopa skyldigheten att utföra nödarbete. Bristen på personal hotar inte barnens liv, eftersom föräldrarna kan bli ombedda att hämta dem tidigare.

Med skyddsarbete avses arbete som är nödvändigt för att förhindra fara för människors liv och hälsa eller för att skydda egendom som är i fara, särskilt till följd av en arbetskonflikt.

Bestämmelserna om skyddsarbete gäller endast för tjänsteinnehavare. En person i ett anställningsavtal kan inte tilldelas skyddsarbete. Enligt OAJ är arbetet inom områdena utbildning, fostran och forskning inte av en sådan natur att det skulle kunna räknas som skyddsarbete.


Jag har avtalat om beredskap i mitt arbetsavtal. Kan jag nu tacka nej till detta?

Arbetstagaren har gett sitt samtycke till eventuellt mer- och övertidsarbete under beredskapstiden när man kommit överens om beredskapstiden i arbetsavtalet. Därför kan övertidsarbete under beredskapsperioden inte nekas.

 

Måste jag gå ge samtycke till beredskap under övertids- och skiftbytesförbud?

Endast arbetstagare som skriftligen har kommit överens om att vara i beredskap, antingen genom skriftligt arbetsavtal eller på annat sätt, är förpliktade till beredskap. Sett ur arbetsskyddssynvinkel kan ingen ändå ständigt placeras i beredskap enligt AKTA. Om ingen skriftlig överenskommelse om beredskap har gjorts, till exempel i arbetsavtalet, ska man inte heller ge sitt samtycke till beredskap under övertids- och skiftbytesförbudet. I sådana fall kan övertidsarbete därför inte uppstå.

 

Jag har avtalat om beredskap i mitt arbetsavtal. Kan jag nu tacka nej till detta?

Ifall arbetstagaren kommit överens om beredskap i arbetsavtalet har samtycke givits enbart för beredskap, inte för övertidsarbete. En situation av detta slag kan uppstå, till exempel när en arbetstagare kommit överens om att vikariera för en fast anställd. Beredskap bör planeras och bekräftas i arbetsskiftsförteckningen.

Kan en deltidsanställd utföra extra arbete under övertids- och skiftbytesförbudet?

Extra arbete omfattas inte av övertids- och skiftbytesförbudet. Deltidsanställda kan utföra extra arbete upp till full arbetstid. Deltidsanställda följer sitt omdöme gällande huruvida de utför extra arbete eller inte.

Gäller övertidsförbudet för flextid?

Vid flexibel arbetstid fattar arbetstagaren själv beslut om att fördela ordinarie arbetstid inom överenskomna flexgränser. Under övertidsförbudet förlängs inte de befintliga arbetstiderna. Arbetsgivaren är skyldig att arbeta endast under överenskommen, regelbunden arbetstid. Under övertidsförbudet ska flexsaldot inte gå på plus. Arbetsgivaren kan inte pressa anställda med flexibel arbetstid till att göra längre arbetsdagar.

Övertid kan ackumuleras även vid flexibel arbetstid. Övertidsförbudet gäller även övertidsarbete för arbetstagare som följer flexibel arbetstid.

Gäller övertids- och skiftbytesförbudet för huvudförtroendemän och förtroendemän?

Förtroendemannen deltar också i övertids- och skiftesutbytesförbudet, ifall förtroendemannen inte uteslutits separat. Förtroendemannen kan sköta ärenden i anslutning till en enskild medlems tjänsteförhållande även under övertids- och skiftbytesförbudet, även om arbetstagaren skulle omfattas av övertids- och skiftbytesförbudet.

Om jag inte är medlem i OAJ, måste jag ändå delta i övertids- och skiftbytesförbudet?

En icke-organiserad arbetstagare kan delta i övertids- och skiftbyteförbudet och arbetsgivaren får inte utdöma några påföljder för arbetstagaren för detta. Det finns ingen skyldighet att delta.

För vem är OAJ:s strejkunderstöd avsedd?

För övertids- och skiftbytesförbudet utbetalas inget strejkunderstöd eftersom det inte är fråga om en strejk. Strejkunderstödet utbetalas till OAJ:s medlemmar under strejker för alla veckodagar då de strejkande arbetstagarna förlorar sin lön. OAJ:s styrelse beslutar om storleken på strejkunderstödet för OAJ:s medlemmars del.