Att rösta i fullmäktigevalet

Här får du information om hur du röstar i OAJ-fullmäktigevalet. Först berättar vi allmänt om valet och röstningen. OAJ:s fullmäktige har organisationens högsta beslutsmakt. Så välj en kandidat som arbetar för de saker som är viktiga för dig. Använd din röst!

Valsätt

I proportionella val är det valmansföreningarnas kandidater som bildar valförbund, så kallade listor, som tävlar om rösterna. I olika valkretsar och i riksomfattande föreningar finns olika valförbund och valförbunden har gemensamma mål och tyngdpunkter. I proportionella val går din röst till hela kandidatlistan.

Av rösterna som kandidaterna på en och samma lista har fått, bildas ett jämförelsetal. Den kandidaten som har fått flest röster får hela jämförelsetalet, den som fått näst mest röster får hälften och så vidare.

Exempel på en lista med två kandidater: Första kandidaten får 100 röster och andra kandidaten får 50. Den första kandidaten får jämförelsetalet 150 och den andra 75. Jämförelsetalen avgör valresultatet, inte de individuella rösterna. I proportionella val kan antalet kandidater vara avgörande ifall många kandidater är uppställda. I en del områden kan kandidat som är ensam på listan bli invald.

Valkretsar

OAJ:s riksomfattande distrikt OAO, SLF, YLL och OAJ-YSI utgör valkretsar som är indelade i regionala valkretsar. Organisationens styrelse fastställer valkretsindelningen. Också FSL har en egen valkrets. Alla kandidater tävlar alltså inte om 150 platser i fullmäktige, utan om en plats i den egna valkretsen. Platserna i de riksomfattande valkretsarna bestäms enligt medlemsantalet den 1.1.2022. På samma sätt bestäms också platserna inom OAJ-YSI.

Rösträtt

Så här i OAJ:s val- och omröstningsordning:

" Röstberättigad är varje personmedlem i en medlemsförening inom ett riksomfattande distrikt eller i en sådan medlemsförenings underförening och som betalat sin medlemsavgift och på valförrättningsårets första dag finns med i medlemsstatistiken, om inte han eller hon efter denna dag har utträtt eller uteslutits ur föreningen. Vid valet har varje röstberättigad en röst som inte genom fullmakt kan överföras på någon annan."

Röstsätt

Den elektroniska förhandsröstningen pågår 28.2–14.3.2022. Under de egentliga valdagarna 4–5.4 röstar man också i huvudsak elektroniskt. Följande valkretsar har endast urneval; OAJ-YSI Österbotten, OAJ-YSI Huvudstadsregionen, OAO och TOOL. Urnevalets röstningsställen bestäms lokalt.

Rösta med mobilRösta med dator

Valvideon (YouTube, på finska)

Dela