• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koulun ulkopuolella annettava opetus on tärkeää, sillä se monipuolistaa oppimisympäristöä ja aktivoi oppilaita. Matkustamisen ja retkien lähtökohtana on, että opettaja on jakamattomassa vastuussa oppilaistaan koko matkan ajan.

Koulun ulkopuolisen opetuksen käsite kattaa esimerkiksi retket, leirikoulut ja muut vierailut. Ne ovat osa koulun toimintaa, joten niiden täytyy olla merkittynä vuosisuunnitelmaan.

Vuosisuunnitelmaan merkitty retki tai leirikoulu on opettajalle virkamatka, josta maksetaan virkaehtosopimuksen mukaiset korvaukset, muun muassa matkakustannukset ja päiväraha.

Turvallisen retken muistilista

Retkellä voi rentoutua, kun turvallisuus on otettu huomioon retken suunnittelussa.

OAJ on tehnyt turvallisen retken muistilistan helpottaakseen opettajien työtä silloin, kun he suunnittelevat leirikoulua tai luokkaretkeä. Nappaa alla oleva lista haltuusi, ja nauti retkestä!

Kirjaudu, niin voit ladata turvallisen retken muistilistan

Leirikouluohje ja leirikoulun pelisäännöt

Leirikoulu on koulua, joka toteutetaan normaalista koulutyöstä poiketen koulun ulkopuolella.

Leirikouluun liittyy tiettyjä ohjeita ja sääntöjä, joihin voit tutustua alla olevasta leirikouluohjeesta. Ota samalla myös talteen OAJ:n laatima mallisopimus leirikouluun osallistuvalle ja hänen huoltajilleen.

Kirjaudu, niin voit perehtyä leirikouluohjeeseen ja -sopimukseen

Mitä perusopetuksen leirikoulua suunniteltaessa tulee huomioida palvelussuhteen näkökulmasta

Leirikouluun osallistuminen on opettajalle vapaaehtoista toimintaa.

Opettajaa ei voida velvoittaa osallistumaan leirikouluun, sillä opettajalla pedagoginen vapaus päättää, miten opetus järjestetään. Opettajaa ei saa painostaa leirikoulun järjestämiseen tai siihen osallistumiseen, eikä leirikoulusta kieltäytyvää opettajaa saa asettaa tämän takia asettaa epäedullisempaan asemaan.

Päiväraha

Leirikouluun osallistuvalle opettajalle tulee maksaa virka- ja työehtosopimuksen mukainen päiväraha. Asiasta on yksimielinen keskusneuvottelupöytäkirja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien (KT) kanssa. Paikallisesti ei voida tehdä sopimusta, joka mitätöisi tämän velvoitteen.

Työaika ja vastuu

Opettajan vastuu oppilaista on jakamaton koko leirikoulun ajan. Opettaja vastaa oppilaista, vaikka toimintaa ohjaisi ulkopuolinen toimija tai koulunkäyntiavustaja/-ohjaaja. Tästä syystä leirikoulussa tulee olla riittävä määrä henkilöstöä, jotta opettajalla on mahdollisuus myös lepoon.

Leirikoulua suunniteltaessa tulee rehtorin kanssa etukäteen sopia, kuinka monta oppituntia katsotaan kunkin leirikoulupäivän työajan sisältävän. Tämän työajan tulisi kattaa se toiminta-aika, jonka aikana opettaja vastaa oppilasryhmästä. Mikäli lukujärjestykseen ei voida tehdä muutoksia, joissa huomioidaan leirikoulun pidemmät työpäivät, voidaan näitä tunteja korvata kertaylituntipalkkioilla.

Mikäli työajasta tai työaikaan liittyvistä korvauksista ei päästä selvyyteen, ei leirikoulua tule järjestää. Myös leirikouluun liittyvä huoltajien kanssa tehtävä suunnittelu ja yhteistyö on huomioitava ys-ajan käytön suunnittelussa.

Leirikoulu tulee merkitä koulun vuosisuunnitelmaan ja sen on oltava oppilaille maksuton. Opetuksen käsite kattaa (näin) myös kaikki koulun työaikana toteutetut ja vuotuiseen suunnitelmaan kirjatut retket, vierailut ja muun vastaavan koulun ulkopuolella tapahtuvan toiminnan. Ne ovat yhdenvertaista koulun toimintaa muun opetuksen kanssa, joten niiden tulee olla oppilaalle maksuttomia, kuten lainsäädäntö edellyttää.

Lisätietoja voit kysytä paikalliselta luottamusmieheltäsi.

Varojen kerääminen retkeä varten

Retkirahojen kerääminen vaatii tarkan sopimuksen. Opettajalla ei ole vastuuta rahankeräyksestä eikä hänen tule ottaa vastuuta retkikassasta.

Peruskoulussa opetussuunnitelmaan ja vuosisuunnitelmaan sisältyvät retket ja leirikoulut ovat oppilaille maksuttomia, sillä ne ovat yhdenvertaista toimintaa muun opetuksen kanssa.

Huoltajat vastaavat vapaaehtoisesta varainkeruusta

Vanhemmat voivat halutessaan lahjoittaa rahaa retki- ja leirikoulutoimintaan. Mikäli rahaa päätetään kerätä, huoltajat suunnittelevat ja toteuttavat varainkeruun ja päättävät, miten varat annetaan oppilaiden toimintaan. Vanhempien ja koulun sekä opettajan tulee tehdä yksityiskohtainen suunnitelma retken tai leirikoulun toteuttamisesta ja sopimus varojen keräämistä.

Varainkeruusta tehtävässä sopimuksessa määritellään, mihin ja miten kerätyt rahat käytetään. Siinä on huomioitava, kuinka toimitaan, jos suunniteltu leirikoulu tai retki ei toteudukaan.

Varainhoidolla on oltava vastuuhenkilöt ja tilinvalvojat. Sopimuksesta on selvittävä, kuinka varat kirjataan ja tarkastetaan. Sopimukseen kirjataan, mihin kerätyt varat talletetaan. Erikseen on sovittava kustakin keruumuodosta ja siihen liittyvistä vastuuhenkilöistä.


Turvallinen uimaopetus

Opetushallitus, Suomen Kuntaliitto, OAJ ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ovat yhteistyössä laatineet ohjeet turvalliseen uimaopetukseen. Opas toimii hyvin uimaopetuksen suunnittelun tukena sekä turvallisuuden että vastuiden näkökulmasta.

Oppaasta opetushenkilöstö saa vinkkejä turvallisen uimaopetuksen ennakkosuunnitteluun ja sitä kautta riskien arviointiin ja ennen kaikkea niiden minimointiin. Opas toimii hyvänä käytännön oppaana siitä, miten uimahallissa voidaan turvallisesti opettaa uimaan.

Tutustu turvallisen uimaopetuksen ohjeistukseen (pdf)

 


Alle 18-vuotiaan oppilaan liikkuminen opetuspaikoille

Lukuvuosisuunnitelmaan on kirjattava, että opetuspaikkana voi toimia myös muu paikka kuin koulu, ja oppilaan koulupäivä voi alkaa ja päättyä muussakin paikassa kuin koulussa. Rehtori ja opettajat suunnittelevat ja arvioivat yhdessä, miten oppilaat kulkevat näihin paikkoihin.

Opetuspaikoille liikkumiseen on ainakin kolme eri tapaa:

  1. lähteminen koululta ja palaaminen koululle yhdessä opettajan kanssa
  2. oppilaiden itsenäinen saapuminen aamulla suoraan opetuspaikalle tai iltapäivällä oppilaiden itsenäinen kulkeminen opetuspaikalta suoraan kotiin
  3. koulukuljetuksen tai kuljetusavustuksen järjestäminen.

Kukin opettaja valitsee turvallisen tavan liikkua ja käy oppilaiden kanssa läpi valitun turvallisen reitin sekä liikkumistavan. Lisäksi opettaja tiedottaa aina oppilaiden koteihin koulupäivään sisältyvistä poikkeamista, kuten liikkumisesta.

Jos paikasta toiseen siirtymiseen liittyy itsenäistä kulkemista, opettajan on kysyttävä huoltajan suostumus oppilaan itsenäiselle liikkumiselle.


Oman auton käyttö oppilaiden kuljettamisessa

Opettajan ei pidä kuljettaa oppilaita omalla autollaan, sillä oman auton käyttö sisältää useita riskejä.

Jos opettaja kuitenkin toimii vastoin OAJ:n suositusta ja kuljettaa autollaan oppilaita koulun ulkopuoliseen oppimisympäristöön, liikennevahingon sattuessa syyllisen ajoneuvon liikennevakuutus korvaa henkilövahingot sekä vastapuolen aineelliset ja henkilövahingot.

Liikennevakuutus ei kuitenkaan kata vahingonkorvauksia. Jos opettaja kuljettaa lasta ja aiheuttaa liikenne- tai henkilövahingon, on lapsen huoltajalla aina mahdollisuus nostaa vahingonkorvauskanne opettajaa vastaan.

Päiväkodin retket

Retket rikastavat myös varhaiskasvatuksessa olevien lasten oppimisympäristöjä. Päiväkodin järjestämistä retkistä ja erilaisista oppimisympäristöistä on tärkeä tehdä kirjaus paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Lue lisää retkien järjestämisestä
Jaa